Р      Е      Ш     Е      Н      И      Е

 

212/31.10. 2017 година                           град Варна

 

                                   В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

на  тридесет и първи  октомври                                                     година 2017

в закрито  заседание в състав :

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :А.Братанова                                                                                 ЧЛЕНОВЕ :М.Недева

                                                                                                 Ж.Димитрова            

като разгледа докладваното от съдия М.Недева в.т.д. № 501  по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е  по реда на чл.25 ал.4 ЗТР.

          Образувано е по подадена жалба от адв.З.Р. – К., член на САК, в качеството й на процесуален представител на „Ист Интернационал” ООД, ЕИК 122046453, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Иларион Макариополски” № 1, представлявано от управителя Й Г Я, с ЕГН ********** против решение № 584/31.08.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д № 1058/2017г., с което е потвърден Отказ на длъжностното лице по регистрацията от 07.08.2017г., постановен по заявление за вписване на промени в обстоятелства вх.№ 20170803135900 на  „Ист Интернационал” ООД, ЕИК 122046453, представлявано от новоизбран управител Й Г Я, чрез адв.Р.-К., действаща като заявител. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до несъгласие с извода на първоинстанционния съд, че поради липсата на легитимация на отправящия поканата съдружник, тази покана не е могла да ангажира адресата, съответно ОСС от 26.07.2017г. не е било редовно свикано, моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло като неправилно и незаконосъобразно обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което да отмени Отказ № 20170803135900/07.08.2017г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията, Търговски регистър и да даде задължителни указания на Агенция по вписванията, Търговски регистър да извърши вписване по партидата на „Ист Интернационал” ООД, ЕИК 122046453, на заявените със Заявление вх.№ 20170803135900/03.08.2017г. промени, а именно - вписване на Й Г Я за нов управител на дружеството и заличаване на досегашния управител Н Д Я, въз основа на взети решения на общото събрание на съдружниците от 26.07.2017г.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

 Жалбата е подадена в срок от оправомощено за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Със Заявление вх.№ 20170803135900 „Ист Интернационал” ООД е поискало вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация, а именно - вписване на Й Г Я за нов управител на дружеството и заличаване на досегашния управител Н Д Я, въз основа на взети решения на общото събрание на съдружниците от 26.07.2017г. Към заявлението са представени и доказателства, целящи да удостоверят редовното свикване и провеждане на събранието : Искане-покана до управителя Н Д Я за свикване на общо събрание на съдружниците на  осн.чл.138 ал.2 от ТЗ и чл.19 ал.2 от Дружествения договор, което е изпратено от Й Г Я в качеството й на съдружник, притежаващ 70 % от капитала на дружеството, чрез пълномощника си Б И.- С, и в което е посочен дневния ред на събранието.  Искането е връчено на Н Д Я в качеството му на управител на осн.чл.47 ал.5 ГПК на 30.05.2017г. с нотариална покана акт № 14,т.2, рег. № 2427/02.05.2017г. на нотариус П П , с район на действие РС – Варна и с рег. № 224 на НК. Представено е и пълномощно с нотариална заверка на подписите, удостоверяващо надлежното упълномощаване на Б И Сза извършване на горепосоченото действие. В искането-покана е визуализирана молба до управителя Я в срок от 2 седмици от получаването му да свика общо събрание на съдружниците при посочен в поканата дневен ред. В случай, че не изпълни това си задължение управителят е поканен да се яви на общо събрание на съдружниците на 01.06.2017г. в кантората на нотариус П П , с посочен дневен ред от 4 точки.

          В законоустановения двуседмичен срок – на 31.05.2017г. Н Я, в качеството си на управител на дружеството, е изпратил електронно писмо до Белгина И. – Стоилкова и до нотариус П П , в което посочва, че датата 01.06.2017г. е неподходяща поради невъзможността му да присъства на тази дата във Варна и поради отсъствието на съдружника Й Я от България. Отказва да свика общото събрание на тази дата и определя дата за свикване на такова след пристигането в България на съдружника Й Г Я, като включва в дневния ред още три точки.

          Настоящият въззивен състав преценява  отговора на управителя Я от 31.05.2017г. като отказ за  свикване на общо събрание на съдружниците по смисъла на чл.138 ал.2 ТЗ, даващ от своя страна легитимация на съдружника, поискал свикването да го извърши. Предвид на това следва да бъде преценена редовността за свикване на събранието. В тази връзка съдът съобрази :

          Така съдружникът Н Я е поканен за ОСС от 26.07.2017г. с нотариална покана акт № 96, т.11, рег. № 20292/13.06.2017г. на нотариус Р Д, с район на действие РС  - София и с рег. № 274 на НК,  връчена по реда на чл.47 ал.5 ГПК на 07.07.2017г. Поканата е отправена до съдружника на посочен в нея постоянен адрес ***. Адресът на управление на дружеството е гр.Варна, ул.“Иларион Макариополски“ № 1, а адресът на местоживеене на съдружника Я, посочен като постоянен в Дружествения договор е гр.Долни Чифлик, ул.“Цар Калоян“ №3. Тъй като в дружествения договор не е посочен специален ред за връчване на поканите за свикване на общо събрание на съдружниците, за да бъде редовно връчена поканата, тя следва да бъде адресирана до адреса на местоживеене на съдружника,  посочен в договора. В процесния случай тя е връчена на друг адрес, различен от посочения от съдружника. Липсват доказателства, че съдружникът Я е можел да бъде намерен на посочения в поканата адрес в гр.София. За  съда не съществува задължение да извършва справка в НБД за постоянния и/или настоящ адрес на съдружника Я при осъществяване на проверката за редовното връчване на поканата му за свикване на ОСС, още повече, че редът за призоваване и връчване на книжа и съобщения по делото, предвиден в ГПК / по настоящ и постоянен адрес на страната/ е неприложим при връчването на покани на съдружниците по ТЗ. Представени са и доказателства за изпращане на поканата за свикване на ОСС от 26.07.2017г. на електронната поща на съдружника Я. Липсват обаче доказателства, че той е отворил електронната си поща и по този начин е „получил“, т.е. – се е запознал с  изпратената му покана в законоустановения преди събранието срок, след като този начин на свикване на ОСС - чрез електронна поща - не е посочен в дружествения договор.

          При това положение съдът приема, че съдружникът Я не е бил редовно уведомен за свиканото на 26.07.2017г. общо събрание на съдружниците, на което са взети решенията, чието вписване се иска. Този факт опорочава взетите на събранието решения, поради което въззивната жалба се явява неоснователна и като такава не може да бъде уважена.

          Обжалваното решение е правилно и законосъобразно като краен резултат, поради което следва да бъде потвърдено.         

По изложените съображения съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 584/31.08.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д № 1058/2017г., с което е потвърден Отказ на длъжностното лице по регистрацията от 07.08.2017г., постановен по заявление за вписване на промени в обстоятелства вх.№ 20170803135900 на  „Ист Интернационал” ООД, ЕИК 122046453, представлявано от новоизбран управител Й Г Я, чрез адв.Р.-К., действаща като заявител.

          Решението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :