О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

492 / гр.Варна, 24.07.13 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на 24.07.2013 г. в състав:

                        

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

ПЕТЯ ХОРОЗОВА                                                                                                                  

 

Като изслуша докладваното от съдия П.ХОРОЗОВА ч.т.д.№ 502 по описа за 2011 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба от Е.Г.П. и К.В.П. – кредитори със служебно приети вземания от неплатени трудови възнаграждения в производството по несъстоятелност на С Б Е Г ЕООД, против разпореждане № 6733/19.06.2013 г. по т.д.№ 1899/2012 г. по описа на ВОС, с което е върната тяхна частна жалба срещу определение на съда по несъстоятелността № 2024/20.05.2013 год. Като излагат конкретни доводи за неправилност на обжалваното разпореждане, респ. за допустимост на върнатата жалба, жалбоподателите молят същото да бъде отменено.

За да се произнесе по съществото на частната жалба, съдът съобрази следното:

Разрешенията на съда по несъстоятелността във връзка с осребряване на имущество от масата на несъстоятелността не подлежат на отделно и самостоятелно обжалване. Касае се за междинни актове по администриране на процеса на осребряване, постановени в организационно правоотношение между синдика и съда, които нито преграждат по-нататъшното развитие на производството, нито са посочени като обжалваеми в закона. В този смисъл вж. напр. определение № 241/21.04.2009 г. на ВКС по ч.т.д.№ 422/2008 г., второ Т.О., съставляващо задължителна съдебна практика по процесуално-правния въпрос за допустимостта на обжалването.

Обжалваното определение от 20.05.2013 год. е от същия вид, доколкото уточнява, респ. изменя предходно разрешение за продажба при условията на чл.718а от ТЗ. В него се съдържат задължителни указания до синдика за провеждане на продажбата /без извършване на прихващане при заплащане цената на имота от страна на жалбоподателите, поради това, че същият е ипотекиран в полза на друг кредитор с прието вземане, чиято привилегия по чл.722 ал.1 т.1 ТЗ е безусловна/.

По правило преценката за допустимостта на въззивното обжалване следва да бъде извършена от въззивния, а не от първоинстанционния съд, но този резултат може да се постигне и чрез проверка на решаващите изводи, обуславящи обжалваното разпореждане. Т.к. изводите на двете инстанция по спорния предмет съвпадат, същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 6733/19.06.2013 г. по т.д.№ 1899/2012 г. по описа на ВОС.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: