Р Е Ш Е Н И Е № 6

 

Гр.Варна, 06.01.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на втори декември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                     ДАРИНА МАРКОВА

 

При участието на секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д. 503 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е с правно основание чл.613а, ал.1 ТЗ вр. чл. 710 ТЗ.

Образувано е по въззивна жалба на „Аутоленд Бьлгария” ЕООД гр.Варна, чрез управителя П.Т., срещу решение № 469/09.06.2015г. постановено по т.д. № 688/2014г. по описа на Варненския окръжен съд, с което ВОС на осн. чл. 710 ТЗ е обявил в несъстоятелност „Аутоленд Бьлгария” ЕООД гр.Варна – настоящ жалбоподател, постановил е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, прекратил е дейността на дружеството, както и правомощията на органите му, лишил е длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността и е постановил започване на осребряване на същото.

Въззивникът намира обжалваното решение за неправилно. На 03.06.2015г. същият при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК е депозирал оздравителен план, считайки, че това обстоятелство препятствува постановяването на решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност и пристъпване към осребряване. Моли се въззивният съд да отмени решението на първоинстанционния съд. В о.с.з. въззивникът, редовно уведомен, не се е явил и не е изразил становище.

Въззиваемата страна «БАНКА ДСК» ЕАД гр. София е депозирала писмено становище, с което е изразила становище по основателността на въззивната жалба, намирайки същата за недопустима и неоснователна. Моли същата да бъде оставена без разглеждане, съответно – без уважение, а обжалваното решение, като правилно, да бъде потвърдено

Предявената въззивна жалба е депозирана от надлежна страна по смисъла на чл. 613а ТЗ, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 713, ал. 1 ТЗ, поради което същата е процесуално допустима.

Производството по несъстоятелност на „Аутоленд Бьлгария” ЕООД гр.Варна е било образувано по молба по чл. 625 ТЗ от "Банка ДСК" ЕАД гр.София, като след отмяна на първоинстанционното решение ВапС с решение № 28/10.02.2015г. е обявил неплатежоспособността на „Аутоленд България” ЕООД и е определил за начална дата 13.04.2013г.

С определение № 1609/05.05.2015г. ВОС е одобрил преставените от синдика с молба от 09.04.2015г. списъци с приети предявени вземания в ТР. Определението е обявено в ТР на 05.05.2015г. Съгласно нормата на чл. 698 ТЗ срокът за предлагане на оздравителен план е едномесечен, като същият започва да тече от момента на обявяването в ТР на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания по чл. 692 ТЗ. Следователно същият е изтекъл на 05.06.2015г.. В законоустановения за това срок оздравителен план не е предлаган.

Във връзка с гореизложеното, на съда е служебно известен фактът, че с определение от 06.07.2015г. ВОС не е допуснат до разглеждане оздравителен план с вх.No-18691/15.06.2015 година. Определението е обжалвано пред ВАпС, като с определение от 06.08.2015г. по ч.в.т.д.513/2015г. определението на първоинстанционния съд е потвърдено. Въззивното определението не е допуснато до касационно обжалване, като съдебният акт на касационната инстанция е влязъл в сила.

Разпоредбата на чл. 710 ТЗ предвижда, че ако в предвидения от закона едномесечен срок по чл. 698 ТЗ не е предложен оздравителен план съдът по  несъстоятелността обявява длъжника в несъстоятелност. Съобразявайки това, ВОС е пристъпил към постановяване на решение по чл. 710 ТЗ за обявяване на длъжника в несъстоятелност и последващите от това последици съгласно чл. 711, ал. 1, т. 1-5 ТЗ.

При така установената фактическа обстановка съобразно правомощията си по чл. 269 от ГПК въззивната инстанция прави следните правни изводи:

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Основното оплакване във въззивната жалба е за неправилност на решението, с което длъжникът е обявен в несъстоятелност поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Наведените доводи за подаването на оздравителния план в срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК, с дата на пощенското клеймо 03.06.2015г., са несъстоятелни, за което съдът се е произнесъл с определение по ч.в.т.д. № 513/2015г., което както вече съдът изложи по-горе, не е допуснато до касационно обжалване. В законоустановения срок длъжникът не е внесъл в съда по несъстоятелността предложение за оздравителен план, поради което и несвоевременно предприетите действия са обусловили настъпването на визирани в чл. 710 ТЗ последиците, а именно обявяването му в несъстоятелност.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

 Водим от горното, настоящият състав на Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 469/09.06.2015г. постановено по т.д. № 688/2014г. по описа на Варненския окръжен съд.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 1-месечен срок от съобщаването му до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                         2.