РЕШЕНИЕ

214/27.09.2018 г.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 26.09.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 503 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е жалба от „Обединена българска банка“ АД – гр.София срещу решение №74/02.08.2018 г. по т.д. №111/2018 г. на Окръжен съд Силистра, с което е потвърден отказ №20180704161537/16.07.2018 г. на длъжностното лице на Агенция по вписванията по заявлението му от 04.07.2018 г. за вписване на залог на част от търговското предприятие на „Вива трейдинг“ ЕООД – гр.Алфатар.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Основният правен въпрос по делото е следва ли да се впише в търговския регистър заявеното от заложния кредитор прехвърляне на активи от заложеното търговско предприятие на първоначалния залогодател, в случая – прехвърлен от него недвижим имот, по партидата на приобретателя с оглед придобитото от същия положение на залогодател по отношение на прехвърления имот като обременен с вписания залог на търговско предприятие, на основание чл.10, ал.5 във връзка с чл.8, ал.4 – ЗОЗ.

На въпроса следва да се даде отрицателен отговор. Действително чл.10, ал.5 – ЗОЗ дава възможност заложният кредитор да впише по всяко време залога и срещу приобретател на заложеното имущество, освен когато залогът е погасен по реда на чл. 7. Съгласно новата ал.4 на чл.8, в сила от 30.12.2016 г., когато заложният кредитор не е дал съгласие по ал. 3, приобретателят придобива правата върху заложеното имущество, обременени със залога, и има положението на залогодател. Това правило се прилага и по отношение на всеки следващ приобретател на заложеното имущество, освен ако той установи, че е бил добросъвестен.

Залогът обаче трябва да се впише за същото заложено и прехвърлено имущество, за което е бил вписан първоначалният залог, в случая като залог на прехвърлено търговско предприятие на първоначалния залогодател. Ако е прехвърлен както в случая само отделен актив, а не цялото заложено предприятие на залогодателя, залог само на прехвърления актив – недвижим имот като част от търговското предприятие, и то на приобретателя, не може да се впише.
Съгласно предишната редакция на чл.21, ал.3 – ЗОЗ  /ДВ, бр.34/2006 г./, при действието на която е бил сключен договорът за залог на търговско предприятие, последният е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие, когато е вписан и в съответния регистър. Ако в договора за залог на търговско предприятие са посочени отделни активи, залогът тежи върху тях и след отделянето им от предприятието. Съгласно настоящата редакция на същия текст /ДВ, бр.105/2016 г., в сила от 30.12.2016 г./ договорът за залог на търговско предприятие е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие, когато е вписан и в съответния специален регистър, който се води за такива активи, в случая - от момента на вписването в имотния регистър съгласно чл.12, ал.3 - ЗОЗ. Разпоредбите на чл. 7 и чл. 8, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.

Горното означава, че ако съответният актив – недвижим имот е бил вписан и в имотния регистър към момента на прождажбата положението на заложния кредитор е подобно на това на ипотекарния кредитор и той може да се удовлетвори от имота, независимо в чия собственост се намира същият. Кредиторът може да  упражни правата си и спрямо приобретателя на прехвърления имот, включен като актив в търговското предприятие на залогодателя – продавач, като може да впише пристъпване към изпълнение и спрямо него и може да поиска от съдебния изпълнител извършване на въвод в имота по реда на чл.522-ГПК съгласно чл.35, ал.2, изр.3 - ЗОЗ. При открито обаче производство по несъстоятелност на залогодателя преди да е вписано пристъпване към изпълнение, заложният кредитор се удовлетворява в рамките на производството по несъстоятелност съгласно чл.43, ал.4 - ЗОЗ.

Ето защо, решението на ОС Силистра, с което отказът за вписване на залог върху част от търговското предприятие на приобретателя – „Вива трейдинг“ ЕООД – гр.Алфатар за прехвърления му от залогодателя – „Вива Агротекс“ ЕООД-гр.Силистра недвижим имот е потвърден, е в крайна сметка правилно, макар по други съображения, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТРРЮЛНЦ съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА решение №74/02.08.2018 г. по т.д. №111/2018 г. на Окръжен съд Силистра, с което е потвърден отказ №20180704161537/ 16.07.2018 г. на длъжностното лице на Агенция по вписванията по заявление от 04.07.2018 г. на „ОББ“АД-гр.София за вписване на залог на част от търговското предприятие на „Вива трейдинг“ ЕООД – гр.Алфатар.

 Определението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.