О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 609

 

                                             гр.Варна,   28 .08.2019 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на                  августи през две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                МАРИЯ ХРИСТОВА

                   

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев ч.в.т.д. №503 по описа на съда  за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.122 от ГПК.

Образувано е по спор за подсъдност, повдигнат от Варненски окръжен съд с определение №2814/31.07.2019 г., постановено по т.д. №1259/2019 г. по описа на ВОС, образувано след препращане по подсъдност от Районен съд - Варна.

Видно от данните по делото, производството пред ВРС е било образувано по искова молба на Д.М. против “Бългериън Ритейл Сервисиз“ АД, със седалище гр.София, за прогласяване за нищожни като неравноправни на част от клаузите на Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL 33441 06.02.2008 г. и на Допълнителни споразумения от 03.06.2009 г., от 11.06.2010 г. и 27.12.2010 г., както и за осъждане на ответника да върне на ищцата получените суми без основание, предвид недействителността на въпросните клаузи, както следва: сумата от 6000 лв., представляваща разликата между предварително уговорените и реално заплатените анюитетни вноски за периода 20.06.2014 г. - 20.06.2019 г.; сумата от 600 лв., представляваща недължимо надвзети курсови разлики за периода 20.06.2014 г. - 20.06.2019 г. и сумата от 700 швейцарски франка, представляващи недължимо получени такси за периода 20.06.2014 г. - 20.06.2019 г.

С Определение от №8611/05.07.2019. по гр.д.№9466/2019г. по описа на РС Варна, съдът е приел, че цената на предявените искове за нищожност, определена по реда на чл.69, ал.1, т.4 от ГПК надхвърля 25000 лв., поради което делото не му е подсъдно и го е изпратил за разглеждане на ОС Варна.

От изложеното в обстоятелствената част на исковата молба и отправеното искане се установява, че съдът е сезиран с искове за прогласяване на нищожността само на отделни клаузи от договора за кредит и допълнителните споразумения, които влияят върху определянето на размера на погасителните вноски, съответно на дълга, чрез неговото неправомерно  завишаване.

Ето защо, цената на иска не следва да се определя върху стойността на целия договор, а само върху паричната стойност, определена в исковата молба като разликата между внесените суми и тези които биха се дължали, при евентуална нищожност на атакуваните договорни клаузи. Тези стойности са посочени от ищеца в кумулативно съединените му искове за неоснователно обогатяване на ответника, както размерите на всеки от исковете не надхвърля сумата от 25000 лв.

По изложените съображения Варненският апелативен съд намира, че производството следва да продължи пред Районен съд – Варна, комуто са подсъдни предявените искове.

 Делото следва да се изпрати на РС - Варна по компетентност.

Воден от горното и на основание чл.122 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

КОМПЕТЕНТЕН да продължи производството по исковете на Д.М. против “Бългериън Ритейл Сервисиз“ АД, със седалище гр.София, за прогласяване за нищожни като неравноправни на част от клаузите на Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL 33441 06.02.2008 г. и на Допълнителни споразумения от 03.06.2009 г., от 11.06.2010 г. и 27.12.2010 г., както и за осъждане на ответника да върне на ищцата получените суми без основание, предвид недействителността на въпросните клаузи, както следва: сумата от 6000 лв., представляваща разликата между предварително уговорените и реално заплатените анюитетни вноски за периода 20.06.2014 г. - 20.06.2019 г.; сумата от 600 лв., представляваща недължимо надвзети курсови разлики за периода 20.06.2014 г. - 20.06.2019 г. и сумата от 700 швейцарски франка, представляващи недължимо получени такси за периода 20.06.2014 г. - 20.06.2019 г. е РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА.

Изпраща делото на РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА за продължаване на съдопроизводствените действия.

Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на Варненски окръжен съд по т.д. №1259/2019 г. по описа на ВОС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: