РЕШЕНИЕ

   № 282

               гр.Варна, 10.11.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 27.10.2015 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 504  по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Синдикът на „Екопроект - С” /в несъстоятелност/ гр. Търговище е обжалвал решение № 25/16.04.2015 г. по т.д. № 131/2013 г. по описа на Окръжен съд Търговище, с което са отхвърлени исковете по чл.647 ал.1 т.6 ТЗ и по чл.108 ЗС и несъстоятелното дружество е осъдено за държавна такса и за направените от ответниците съдебни разноски. Моли за отмяна на решението изцяло и за постановяване вместо него на друго такова за уважаване на предявените от синдика искове, ведно с присъждане на направените по делото разноски.

Ответниците по жалбата - И.Г.В. и „ВИК 121” АД - гр.Балчик молят с писмени отговори на жалбата и в с.з. за потвърждаване на решението.

Ответникът - „Екопроект - С” /в несъстоятелност/ гр. Търговище не е изразил становище по жалбата.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Съгласно чл.269–ГПК въззивният съд е ограничен досежно оплакванията за неправилност на решението до посоченото в жалбата.

С определение № 525/30.07.2015 г. съдебният състав е задължил синдика да представи доказателства за вписване на исковата молба, в срок до съдебно заседание и е допуснал с оглед оплакванията в жалбата повторна съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение относно пазарната стойност на заменените имоти към датата на сделката - 23.11.2011 г.

Синдикът не е изпълнил задължението си за вписване на исковата молба, но доколкото съдът не е оставил производството по иска без движение за отстраняване от него на този й недостатък, въззивният съд няма право да обезсили решението на това основание.

По посочената по-горе задача е изготвено заключение на съдебно-техническа експертиза от вещото лице М.Д.А., което, неоспорено от страните, въззивният съд възприема като компетентно и обективно дадено. От заключението се установява, че пазарната стойност към 23.11.2011 г. на придобитите поземлени имоти с идент. №62788.25.103 и №62788.25.191 е 553298 лв, а на заменените апартаменти в ПИ 62788.10.133, комплекс „Екостар”, находящи се в с.Рогачево, община Балчик, област Добричка, е 432921 лв. Изводът е, че към датата на замяната с НА №165/23.11.2011 г. стойността на придобитите от несъстоятелното дружество недвижими имоти надвишава стойността на имотите, с които е погасило задължението си по предварителния договор от 26.09.2007 г. и по същество заменени такива. Представеният във въззивното производство нотариален акт №82/02.04.2015 г. относно продажбата на друг подобен обект - апартамент в същия ПИ - 62788.10.133 сочи по-ниска продажна цена с оглед съответната квадратура, но съотносими са продажните цени на апартаментите към 23.11.2011 г., а не към настоящия момент. Следователно, не се доказва оспорената сделка да уврежда кредиторите и масата на несъстоятелността, като предвид отсъствието на този основен елемент от фактическия състав предявеният от синдика отменителен иск по чл.647, ал.1, т.6 – ТЗ относно нея, както и искът по чл.108 - ЗС се явяват неоснователни и следва да се отхвърлят.

          До същите правни изводи и краен резултат е достигнал и Окръжен съд Търговище, предвид което обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

          Искане за присъждане на разноски няма направено и такива не се присъждат съобразно изхода на спора.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №25/16.04.2015 г. на Окръжен съд – Търговище, ТО по т.д.№131/2013 г. изцяло.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.