ОПРЕДЕЛЕНИЕ

619

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  30.09.2016 г. в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 504 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Редианс” ООД – гр.Варна срещу определение №1923/06.06.2016 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. №25/2016 г., в частта с която му е върната в качеството на ответник по иска подадената с отговора на исковата молба насрещна искова молба.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Въззивният съд констатира, че за подаване на отговор на исковата молба по т.д. №25/2016 г. на ОС Варна-ТО адвокат К.Д. има надлежно пълномощно от законните представители на ответника, което се сдържа на л.101 от делото.  Отговорът е подаден в удължения от съда срок, като в същия срок ведно с отговора ответникът е предявил и насрещен иск срещу ищеца съгласно чл.367, ал.4 – ГПК. Производството по насрещния иск е оставено от съда без движение за отстраняване на указаните с определение №996/24.03.2016 г. недостатъци. Това определение обаче не е редовно съобщено на страната. То е изпратено на посочения в отговора и в насрещния иск съдебен адрес /адреса на кантората на адв.К.Д./ и тъй като на него последният не е бил намерен, съобщението е било върнато в цялост. Не са били предприети действия за връчване на съобщението чрез залепяне на уведомление по чл.47, ал.1 – ГПК, каквото се изисква когато ответникът не може да бъде намерен на посочения по делото адрес. Това изискване е предвидено и при връчване чрез адвокат, когато в адвокатската кантора не може да бъде намерено лице, което да получи съобщението – чл.51, ал.2 – ТЗ.

При това положение, определението на ОС Варна-ТО е неправилно и следва да се отмени в обжалваната му част, като делото се върне на същия съд за предприемане на действия за редовно съобщаване на определение №996/24.03.2016 г. на ответника.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №1923/06.06.2016 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. №25/2016 г., в частта с която е върната на „Редианс” ООД – гр.Варна в качеството на ответник по иска подадената с отговора на исковата молба насрещна искова молба.

ВРЪЩА делото на същия съд за предприемане на действия за редовно съобщаване на определение №996/24.03.2016 г. на ответника.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.