О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    627/04.09.                                         2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на четвърти септември                                                 година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:         М.Недева

                   Н.Дамянова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 504 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.122 от ГПК.

          Образувано е по повдигната препирня за подсъдност от Варненския окръжен съд, търговско отделение с определение № 2582/15.07.2019г., постановено по т.д. № 1003/2019г.

          От доказателствата по делото се установява, че гр.д. № 7721/2019г. на ВРС, 41 с-в е образувано по предявени в условията на евентуалност искове от „Лузитано“ ООД, с.С. срещу „Лакафес“ ООД, гр.Варна за присъждане на думата от 5 000 евро . част от цената на закупени движими вещи в общ размер на 36 475 евро, както и за прогласяване нищожността на договора за покупко-продажба поради неспазване на изискуемата от закона форма за сключване на договор за продажба на търговско предприятие по смисъла на чл.15 ал.1 ТЗ.

          С определение № 6989/30.05.2019г. делото е прекратено пред ВРС и изпратено по подсъдност на ВОС, където е образувано в т.д. № 1003/19г.

          С молба от 11.07.2019г. ищецът е изпълнил указанията на съда за уточняване на исковата си претенция. Заявил е, че не поддържа предявения в условията на евентуалност иск за прогласяване нищожността на договора за покупко-продажба. Формулирал е петитум за осъждане на ответника да заплати в негова полза сумата от 5 000 евро, представляващи част от дължимите му се 36 475евро, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба.

          С определение  № 2582/15.07.2019г. производството по делото е прекратено в частта на предявения в условията на евентуалност иск. В тази си част към настоящия момент определението е влязло в сила.

          При това положение компетентен да се произнесе по предявения иск, съобразно правилото на чл.104 т.4 от ГПК е Варненският районен съд.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р   Е   Д    Е   Л   И    :

 

          КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по предявения от „Лузитано“ ООД, с.С. срещу „Лакафес“ ООД, гр.Варна  иск за заплащане на сумата от 5 000 евро, частичен иск от общо дължимите 36 475евро, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба е ВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на когото да се изпрати делото.

          Препис от определението да се изпрати и на Варненския окръжен съд за сведение.

Определението е окончателно. /т.9 на ТР № 1/ 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК./

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                    ЧЛЕНОВЕ :