О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 609

 

                                             гр.Варна, 17.10.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №506 по описа на съда  за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.2 ГПК вр. с чл. 92а вр. чл. 92, ал.3 ГПК и е образувано по частна жалба на „Дилов Инвест“ ЕООД, със седалище гр.Варна против определение №2553 от 14.08.2017 г., постановено по т.д. № 61/2016 г. по описа на ВОС, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за отмяна на определение №2378/28.07.2017г., постановено по т.дело №61/2016г. по описа на ВОС, с което е осъден молителя да заплати в полза на държавата по сметка на ВОС, глоба в размер на 200 лв. на основание чл.92а от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че определението незаконосъобразно, тъй като с поведението си не е причинил неоснователно отлагане на делото.

Частната жалба е подадена в срок от лице с правен интерес от обжалване на определението на съда, поради което е допустима, а разгледана по същество – е основателна, поради следните съображения:

С определение от съдебно заседание, проведено на 05.07.2017 г., във връзка с изявление на ответника „Дилов Инвест“ ЕООД, че между страните е налице висящ инцидентен установителен иск за прогласяване за нищожен договор за  поддръжка и управление  на етажната собственост, предявен по т.дело №1559/2016г. по описа на ВОС, който се явява основание за паричните претенции по т.д. № 61/2016 г. по описа на ВОС, съдът е постановил, че ще се произнесе по искането за отмяна на хода по същество и спиране на производството, в закрито съдебно заседание.

След като е установил, че действително е налице висящо производствво с предмет действителността на договор за  поддръжка и управление  на етажната собственост, което се явява обуславящо спрямо производството по т.дело №61/2016 г., съдът е отменил протоколно определение от 05.07.2017 г. за даване ход на спора по същество и е спрял делото до приключване на преюдициалния спор.

Наред с това е приел, че страната още преди съдебното заседание на 05.07.2017 г., в което делото не е било обявено за решаване е имала възможност да уведоми съда за наличието на преюдициален спор и да направи  искане за спиране, и като не го е сторила е довела до забяване хода на производството, поради което е наложил глоба по реда на чл.92а от ГПК, в размер на 200 лева.

 С обжалваното определение, окръжният съд, след като е обсъдил възраженията на страната, е приел молбата за отмяна на глобата за  неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 92а ГПК, страна, която неоснователно причини отлагане на делото, понася независимо от изхода му разноските за новото заседание и заплаща глоба в размерите по чл.91 от ГПК.

 В случая обаче, не е било налице такова поведение на страната, което да е довело до отлагане на делото, тъй като същото е било обявено за решаване в съдебното заседание, по време на което жалбоподателят е направил искане за спиране, поради наличието на преюдициален спор. Провеждането на самото съдебно заседание, изслушването на вещото лице и приемане на закючението, също не са довели до забавяне на производството, тъй като се касае за доказателства, които са били допуснати от съда.

При наличие на временна пречка препятстваща движението на делото, до спиране на производството би се стигнало и в случай, че страната беше уведомила съда за наличието на преюдициален спор и в по-ранен момент, поради което съдът намира, че не се касае за поведение на страна, което да е станало причина за забавяне на производството, а още по-малко за отлагане на делото.

Ето защо обжалваното определение, както и определението за налагане на глобата от 200 лв., следва да се отменят.

По изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение №2553 от 14.08.2017 г., постановено по т.д. № 61/2016 г. по описа на ВОС, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за отмяна на определение №2378/28.07.2017г., постановено по т.дело №61/2016 г. по описа на ВОС, с което е осъден молителя да заплати в полза на държавата по сметка на ВОС, глоба в размер на 200 лв. на основание чл.92а от ГПК и вместо това ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наложената на „Дилов Инвест“ ЕООД, със седалище гр.Варна, с определение №2378/28.07.2017г., постановено по т.дело №61/2016 г. по описа на ВОС, глоба в размер на 200 лв. на основание чл.92а от ГПК.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: