Р Е Ш Е Н И Е

№    349/ 12.12.2013 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 29.10.2013 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА     

ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

          ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 507 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

         Производството по делото е образувано по жалби на „Брод 2002” ЕООД гр. Бургас и на Община Дългопол срещу решение № 329/08.04.13 г. по т.д. № 2828/12 г. по описа на Окръжен съд Варна, с което е осъдена Община Дългопол да заплати на „Брод 2002” ЕООД гр. Бургас сумата 203 883 лв., представляваща направени от ищеца необходими и полезни разноски за извършване на допълнителни СМР на обект „Преустройство на бивша сграда- кметство в ритуална зала с. Цонево, собственост на Община Дългопол, които са извън предмета на сключен между страните договор № 38 за СМР от 09.03.09 г., но без които обектът не би могъл да бъде въведен в експлоатация; сумата 6 387,19 лв.представляваща законна лихва върху главницата, считано от 05.12.09 г. до завеждане на исковата молба, на осн. чл.61, ал.1 ЗЗД, ведно със законната лихва върху сумата 203 883 лв., считано от датата на подаване на исковата молба -24.03.10 г. до окончателното погасяване на задължението, на осн. чл.86 ЗЗД, както и сумата 24 608,66 лв., представляваща направените по делото съдебно деловодни разноски съразмерно с уважената част на исковете, на осн. чл.78, ал.1 ГПК ал.1 ЗЗД. Със същото решение са отхвърлени предявените от „Брод 2002” ЕООД гр. Бургас срещу Община Дългопол искове с правно осн. чл.61, ал.1 и чл.86 ЗЗД, за присъждане на главница в размер на сумата 40 776,60 лв., представляваща разликата над 203 883 лв. до 244 659,60 лв.-претендирана като начислено ДДС върху главницата, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателно погасяване на задължението, както и за присъждане на разликата над 6 387,19 лв. до 7 733,83 лв., претендирана като обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за периода от 05.12.09 г. до завеждане на исковата молба.

         Въззивникът „Брод 2002” ЕООД гр. Бургас обжалва решението в неговата отхвърлителна част, като счита същото в тази му част за неправилно поради незаконосъобразност, поради което моли за неговата отмяна и постановяване на друго решение от въззивната инстанция, с което се уважат изцяло предявените искове, ведно с присъждане на разноски за въззивната инстанция.

          Въззивникът Община Дългопол обжалва първоинстанционното решение в неговата осъдителна  част. В жалбата се съдържат оплаквания, че същото е постановено при неправилно тълкуване и прилагане на материалния закон, същото е необосновано, поради което моли за неговата отмяна.

          В постъпилия писмен отговор „Брод 2002” ЕООД гр. Бургас оспорва жалбата, моли за оставянето й без уважение и за потвърждаване на първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно.

В съдебно заседание „Брод 2002”ЕООД, чрез процесуален представител поддържа жалбата си, като оспорва жалбата на насрещната страна.          

Въззивникът Община Дългопол, чрез процесуален представител,  поддържа  жалбата си и  оспорва жалбата на Брод 2002 ЕООД гр. Бургас. В подкрепа на изразеното становище, са представени и писмени бележки.         

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявените въззивни жалби са депозирани в преклузивния срок по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от надлежни страни, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такива са процесуално допустими.

При разглеждането им, съдът съобрази следното:

Производството  пред окръжния съд е образувано по искова молба на „Брод 2002”ЕООД гр.Бургас, срещу Община Дългопол, чрез която са предявени искове с правно основание чл.61 ал.1 и чл.86 ЗЗД, за осъждане на ответната страна да заплати сумата от 244 659,60лв., претендирана като направени необходими и полезни развноски свързани с извършени допълнителни СМР на обект „Преустройство на бивша  сграда-кметство в ритуална зала с.Цонево” собственост на ответната страна, сумата 7 733,83лв.-законна лихва върху сумата, считано от 05.12.2009год. до завеждане на иска, ведно със законната лихва от подаването на иска, до окончателното погасяване на задължението. 

Излага, че страните са сключили договор за Строително-монтажни работи № 38/09.03.2009год., по който дружеството ищец е поело ангажимент да изпълни  „Преустройство на бивша  сграда-кметство в ритуална зала с.Цонево” собственост на ответната страна.

В хода на изпълнение на договора, се е наложило да бъдат  извършени допълнителни СМР, извън договорените, без които обектът не е могъл да бъде въведен в експлоатация. Фирмата упражняваща независим строителен контрол на сградата-„Трафик консулт БГ”ЕООД гр. Варна, както и фирмата-проектант-„Сфера 2005”ООД гр.Варна, са дали становища за необходимостта от извършване на допълнителни СМР.

На 05.12.2009год. е съставен и приет Констативен протокол /обр.15/, за установяване годността за приемане на строежа. Излага, че въпреки двустранно подписаните и неоспорени документи, ответната страна не е заплатила допълнително извършените СМР.

Ответната страна оспорва основателността на исковете. Сочи, че допълнителни СМР по ксключения договор не са договаряни и ако са извършени, са в нарушение на строителните книжа.

Съдът, след като прецени събраните в процеса писмени доказателства, поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

Не е спорно, че на 09.03.2009год. след провеждане на конкурс за обществена поръчка,  е сключен договор № 38, по който ищецът е поел задължение да изпълни Строително-монтажни работи на обект „Преустройство на бивша сграда-кметство в ритуална зала с.Цонево”, собственост на ответната страна.

Не се спори също, че в ценовата оферта с която ищецът се е класирал в проведения конкурс за възлагане на обществена поръчка, е определена крайна цена за договорените строително-монтажни работи, определена съобразно количествено-стойностна сметка. При извършване на СМР, ищецът е уведомил ответната страна-възложител, от необходимостта от извършване на допълнителни СМР, които не са предмет на сключения договор № 38/09.03.2009год.,  но без които сградата няма да може да бъде въведена в експлоатация -писма изх.№ 2/08. и 3/09.07.2009год. /стр.50 и 51/.  С писмо до кмета на ответната община изх.№ 48/15.03.2010год. /стр.90-91/ „Трафик консулт БГ” ЕООД гр.Варна –осъществяващо независим строителен контрол на строежа, е описал допълнително извършените СМР и е изразило становище, относно причините и необходимостта от извършване на допълнителните СМР. Видно от съдържанието на същото, като основна причина относно наложеното изменение на фундаментите на строежа  са  заповеди на проектантите, по същата причина –по указания на проектанта, са и посочените позиции в т.3 от писмото, като останали причини са посочени -поради пропуски в проектната документация и др.

На възложителя са представени становища  от „Сфера-5”ООД гр.Варна,  което е проектант на обекта, в които се сочи за необходимост от извършването на допълнителни СМР по части:- „Конструкции”, „ОВК”, „ЕЛ” и „В и К”.  Ищецът е извършил  предписаните от посочените дружества допълнителни СМР, за които са съставени количествени и количествено-стойностни сметки. За допълнителните СМР са подписани протоколи за установяване на извършването и завършването на допълнителните СМР /стр.60-83/. С протокол № 143/03.11.2009год. /стр. 339-344/. Комисия назначена със заповед на кмета на Община Дългопол, са описани извършените СМР, които не са предмет по договора с изпълнителя, като е посочена и причината,  поради които са извършени. С Констативен протокол образец 15 съставен на 05.12.2009год.  е установена годността на строежа /стр.144/, като изрично е посочено, че не са констатирани не добре извършени работи.  За заплащане на допълнително възникналите количества и видове СМР по сключения договор, изпълнителят „Брод 2002”ЕООД е издал фактура № 144 от 01.02.2010год. на стойност 203 883лв., а с включено ДДС-244 659,60лв. Видно от представените пред настоящата инстанция писмени доказателства:- Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС,  справка-декларация за ДДС и дневник за продажбите, издадената  фактура е отразена за данъчен период 02/2010год.

Според заключението на неоспорената СТЕ, без изпълнението на допълнителните видове СМР-т.е. тези, които са извън предмета на сключения между страните договор, обектът не би отговарял на изискванията за въвеждане в експлоатация. Според заключението на СТЕ, средната пазарна  стойност за страната на допълнително извършените  СМР по количества и видове, съобразени със строителните норми в строителството е 210 001,85лв. /стр.29/.

Както се посочи, ищецът е остойностил допълнително извършените но необходими СМР в размер на 203 883лв. и кореспондира със сумите, утвърдени по отделнитне части. В съдебно заседание уточнява че е налице пълно съответствие на СМР описани в Протокол 143/03.11.2009год., който е подписан от представители и служители на възложителя, с реално извършените в обекта допълнителни СМР.

При така установеното, следва да се направят следните правни изводи:

С оглед на безпорно установеното извършване на допълнителни СМР, установени и признати и от ответника чрез съставения от него Протокол № 143/03.11.2009год., следва да се направи извода, че предявеният иск с правно основание чл.61 ЗЗД се явява доказан. Това е така, тъй като от писмените доказателства- указания на проектанти и пропуски в проектаната документация, както и от заключението на вещото лице по СТЕ, безспорно се установява, че без извършването на допълнителните СМР  обектът не би отговарял на изискванията за въвеждане в експлоатация.

А както се посочи, с Акт образец 15 от 05.12.2009год. е установена годността на обекта за въвеждане в експлоатация. Следователно, процесните СМР се явяват необходими, респективно полезни за ответника като собственик на сградата. Доколкото ищецът със знанието и без противопоставянето на ответната община е свършил процесните допълнителни СМР, нему се дължат необходимите и полезни разноски със законната лихва от извършването им, на основание чл.61 ал.1 ЗЗД.

Ищецът е посочил и претендира сумата от 203 883лв. като размер на необходимите и полезни разноски, по съставена от него рекапитулация на извършените разходи за допълнителни СМР. За същата сума е и издадената фактура №144/01.02.2010год. Посочената сума е по-малка от посочената от вещото лице стойност на допълнително извършените СМР-210 001,85лв., поради което следва да се направи извод, че искът е доказан и по размер. Предвид изложеното, жалбата на Община Дългопол се явява неоснователна и следва да се остави без уважение. 

Относно жалбата на „Брод 2002”ЕООД:

Както се установи, налице е извършено строителство на стойност  203 883лв.. Щом е налице данъчно събитие-извършена услуга, се дължи ДДС, без да е от значение основанието за възникването-договорно или извън договорно. Следователно, налице е извършена доставка /услуга/,  а по всяка доставка се дължи ДДС, поради което законосъобазно върху стойността на извършените СМР е начислено и съответно се дължи ДДС от получателя на услугата.

Жалбата се явява основателна и искът следва да бъде уважен в предявения размер-т.е. да бъде присъдена допълнително сумата от 40 776,60лв.-начислено ДДС по фактура № 144/01.02.2010год., съответно обжалваното решение следва да се отмени в обжалваната част.

Предвид направено искане и представени доказателства за извършени във въззивната инстанция съдебни разноски на ””Брод 2002”ЕООД следва да се присъди сумата 6 185,66лв. включваща държавна такса по въззивното обжалване в размер на 842,46лв. и адвокатски хонорар за настоящата инстанция в размер на 5343,19лв. За да присъди посочения размер, настоящата инстанция се съобрази и намери за основателно направеното възражение на процесуалния представител на насрещната страна за прекомерност на посоченната в договора за правна помощ сума от 14 500лв. Настоящата инстанция определи посочения размер по справедливост, като взе в предвид и сложността на делото.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

РЕШИ

 

ОТМЕНЯ  решение № 329/08.04.2013год., постановено по т.д. № 2828/2012год. по описа на ВОС, в частта, с която съдът е отхвърлил  исковете, предявени от ”БРОД 2002”ЕООД гр.Бургас против „ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ” представлявана от Кмета на общината, с правно основание чл.61 ал.1 и чл.86 от ЗЗД в останалата част, за присъждане на главница в размер на 40 776,60лв., представляваща разликата над 203 883лв. до 244 659,60лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на иска, до окончателното изплащане на сумата, както и за присъждане на разликата над 6387,19лв. до 7 733,83лв. претендирана като обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за периода от 05.12.2009год. до завеждането на исковата молба И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Община Дългопол, адрес гр.Дългопол, ул.”Г.Димитров” № 105, представлявано от Кмета на общината да заплати на „БРОД 2002”-гр.Бургас, ЕИК 102782647 сумата от 40 776,60лв., представляваща разликата над 203 883лв. до предявения размер от 244 659,60лв.-дължимо ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на иска, до окончателното изплащане на сумата, сумата от 1 346,64лв. представляваща разликата над 6387,19лв. до 7 733,83лв. -обезщетение за забавено плащане върху сумата, в размер на законната лихва за периода от 05.12.2009год. до завеждането на исковата молба.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част.

ОСЪЖДА Община Дългопол, адрес гр.Дългопол, ул.”Г.Димитров” № 105, представлявано от Кмета на общината да заплати на „БРОД 2002”-гр.Бургас, ЕИК 102782647 сумата от 6 185,66лв. /шест хиляди сто осемдесет и пет лева, 66ст./ разноски извършени пред въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ :1.                      2.