ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

            № __592_____

гр. Варна, _08.09.___________2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

К* Г*

 

като разгледа докладваното от съдия А* в. ч. т. д. № 507/2014 г. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Х*В* Т*” АД – гр. Велико Търново, чрез процесуален представител адв. Н*, срещу Определение № 7096 от 03.07.2014 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 2596/2012 г., с което е оставена без разглеждане като недопустима молбата на жалбоподателя с правно основание чл. 247 ГПК.

В жалбата се инвокират съображения за неправилност на съдебния акт, поради нарушения на процесуалния закон, който не въвеждал ограничения за броя поправки на очевидни фактически грешки. Моли се за отмяната му и постановяване на друго, с което да се допусне исканата поправка в диспозитива на решението.

В депозиран писмен отговор от „Е*-п* п*” АД, чрез юрисконсулт Д.Р. се излагат съображения за неоснователност на жалбата.

Съдът съобрази следното:

С решение № 503 от 21.05.2014 г. по т. д. 2596/2012 г. ВОС на основание чл. 247 ГПК допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното по същото дело решение № 294 от 21.03.2014 г. досежно корекцията на сумата от 50 671 лв. на 50 671,72 лв., като е оставил без уважение искането на молителя „Х* В* Т*” АД от 24.04.2014 г. за заличаване на израза „по кредитно известие № 0088610702/29.03.2012 г. за консумирана енергия за периода от 22.02.2012 г. до 21.03.2012 г.”

С втора молба от 06.06.2014 г. „Х* В* Т*” АД моли съда на основание чл. 247 ГПК да поправи диспозитива на основното решение от 21.03.2014 г., постановено по т. д. 2596/2012 г., като изразът „кредитно известие” бъде заменен с думата „фактура” и в условие на евентуалност да се добави израза „и по дебитно известие № 0090412075/19.06.2012 г.”.

Варненският окръжен съд с обжалваното определение е отказал да разгледа втората молба по същество с довод, че същата е недопустима, тъй като с предходно свое решение от 21.05.2014 г. се е произнесъл по същество по искането - за заличаване на израза „по кредитно известие № 0088610702/29.03.2012 г. за консумирана енергия за периода от 22.02.2012 г. до 21.03.2012 г.” като го е оставил без уважение, респ. приел е, че повторно искане за изменение е недопустимо.

Този извод на съда е неправилен.

Поправката на очевидна фактическа грешка в съдебния акт не е обвързано нито с преклузивен срок, нито е ограничен от определен брой възможности за корекции, като целта е отстраняването на всяко едно явно несъответствие между формираната от съда воля и нейното външно изразяване в текста на решението.

В случая с решението си по чл. 247 ГПК окръжният съд се е произнесъл по молба на молителя за заличаване /премахване/ на определен израз в диспозитива на решението, докато втората молба е съдържала искане за замяна на един израз с друг, което не е повторно произнасяне и оттам не е недопустимо.

Определението следва да се отмени, а делото върне на ВОС за произнасяне по същество на молбата по чл. 247 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 7096/03.07.2014 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 2596/2012 г.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за произнасяне по същество на молба от 06.06.2014 г. на „Х* В* Т*” АД с правно основание чл. 247 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: