О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

          

 №522

                 гр.Варна, 31.07.2015г.

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на тридесети юли през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска в.т.д. № 508 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е образувано по въззивна жалба на Т.Н.Н. в качеството му на синдик на ЛОВМИЙТ ЕООД гр. Ген. Тошево /в несъстоятелност/ срещу решение № 93/15.05.2015г., постановено по т.д. № 62/2015 год. по описа на ОС – Добрич,с което е уважен предявеният от НАП-гр. София срещу ЛОВМИЙТ ЕООД гр. Ген. Тошево /в несъстоятелност/ иск с правно основание чл. 694 ТЗ и е признато за установено, че „ЛОВМИЙТ” ЕООД - гр.Генерал Тошево/ в несъстоятелност/ дължи на Държавата, представлявана от НАП публични вземания, изключени от списък № 4 на приетите вземания на кредиторите с определение № 128/10.03.2015г. по т.д.№ 17/2015г. на ДОС в общ размер 392.28 лв./триста деветдесет и два лв.28 ст./ от които  367.85 лв. главница и 24.43 лв. изтекли лихви до 13.02.2013г., дължими по: Изпълнителен лист от 01.06.2009г. изд.по гр.д.№ 2257/2008г. на Шуменски районен съд – 53.50 лв.; Изпълнителен лист от 08.02.2013г. по гр.д.№ 422/2012г. на Районен съд гр.Генерал Тошево- 159.35 лв.; Изпълнителен лист от 11.12.2012 г. по гр.д.№ 651/2011г. на РС гр.Генерал Тошево – 55 лв.; Електронен фиш на ОДМВР гр.Разград от 31.05.2011г. за 100 лв.

Съдът намира така подадената въззивна жалба за нередовна. Процесуалната легитимация на страните в производството по чл. 694, ал. 1 ТЗ е обусловена от материалноправното им качество на страни в спорното правоотношение, от което произтичат твърдените или отричани с исковете по чл. 694, ал. 1 ТЗ вземания. Доколкото не е страна в материалното правоотношение, синдикът не е легитимиран да участва в процесуално качество на страна в производството за разглеждане на предявените отрицателни или положителни установителни искове по чл. 694, ал. 1 ТЗ. Отсъствието на процесуална легитимация предопределя и липсата на право на синдика да атакува с жалба съдебните решения по тези искове. Макар и с прекратени правомощия управителните органи продължават да съществуват (в латентно състояние), респ. са запазили ограничен кръг от правомощия, в които влиза и процесуално представителство в производства по искове по реда на чл. 694 ТЗ. В производството пред първоинстанционния съд всички книжа са били надлежно връчвани на длъжниковото дружество на адреса на управление, в т.ч. и съобщението за изготвено решение ведно с препис от същото. Следователно, легитимиран да обжалва е несъстоятелното-дружество чрез законния си представител.

С оглед констатираното несъответствие ВнАС намира, че производството по делото следва да се прекрати и въззивната жалба да се върне на администриращия съд за даване необходимите указания на жалбоподателя „ЛОВМИЙТ” ЕООД - гр.Генерал Тошево/ в несъстоятелност/ за потвърждаване на подадената въззивна жалба, като изрично, в този случай, се посочи, че тя следва да се счита за подадена от търговското дружество чрез вписания в търговския регистър управител.

    Водим от горното, съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 508/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Добрич за изпълнение на указаните по-горе действия по администриране на въззивната жалба, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: