Р Е Ш Е Н И Е № 252

 

Гр.Варна, 09.11.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на единадесети октомври, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ДАРИНА МАРКОВА              

При участието на секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д. № 508 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е с правно основание чл.613а, ал.1 ТЗ вр. чл. 710 ТЗ.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от „Монте касино” ЕООД срещу решение № 232/20.07.2016 година по т.д.№ 44/2013 г. по описа на Окръжен съд – Разград, с което е обявено в несъстоятелност.

Твърди, че решението е неправилно, тъй като е налице производство пред Върховен касационен съд, с което се обжалва определението на АС Варна за недопускане на предложения оздравителен план, поради което е налице процесуална пречка за постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност.  Моли съдът да постанови решение, с което отмени решението на първоинстанционния съд.

Въззиваемата страна „Райфайзенбанк България” ЕАД е депозирала писмен отговор, в който моли да се потвърди решението.  

Въззиваемата страна НАП и Банка ДСК ЕАД не са представили писмен отговор.

Предявената въззивна жалба е депозирана от надлежна страна по смисъла на чл. 613а ТЗ, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 713, ал. 1 ТЗ, поради което същата е процесуално допустима.

В производството по несъстоятелност на „МОНТЕ КАСИНО” ЕООД е постановено решение no-51/26.08.2013 година, с което е открито производство по несъстоятелност.

По въпроса за неплатежоспособността на дружеството е налице влязло в сила решение, поради което съдът е обвързан от силата на пресъдено нещо. При наличие на открито производство по несъстоятелност, съдът е длъжен да проведе процедурата по одобряване на списък на приетите и неприети вземания и при липса на оздравителен план да премине към обявяване на дружеството в несъстоятелност и осребряване на имуществото.

Овластеният от съда временен синдик е изготвил списъци на приетите и неприети вземания, предявени в срока по чл.685 ал.1 от ТЗ.

Съгласно нормата на чл. 710 ТЗ съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план за оздравяване на предприятието или предложеният план не е бил приет или утвърден. Срокът за предлагане на оздравителен план съгл. чл. 698 ТЗ е едномесечен, считано от момента на обявяването в ТР на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания по чл. 692 ТЗ. Списъкът на приетите от синдика вземания на кредитори към търговеца, предявени в срока по чл.685 ал.1 от ТЗ, същият обявен в ТР е одобрен с определение № 50/21.02.2014 година. Определението е обявено в търговския регистър на 24.02.2014 г., като в срока по чл.698 от ТЗ е налице предложен от легитимирано лице оздравителен план. Не са налице данни по делото за депозирани оздравителни планове от други сред оправомощените да сторят това съгл. нормата на чл. 697 ТЗ лица.

С определение No-195/09.07.2014 година не е допуснат предложения от длъжника оздравителен план, за който са и твърденията във въззивната жалба. Определението на съда е потвърдено с определение от 10.03.2016 година на Варненски апелативен съд, постановено по ч.т.д.545 по описа за 2016 година. Срещу това определение е постъпила касационна жалба, която е върната, като с определение, постановено по ч.т.д.1396 по описа за 2016 година на Върховен касационен съд разпореждането за връщане е потвърдено и към дата 18.07.2016 година делото е върнато на Варненски апелативен съд.

Това, от своя страна, обуславя извода, че към датата на постановяване на решението за обявяване в несъстоятелност не е предложен оздравителен план, поради което и са настъпили визираните в чл. 710 ТЗ последици, а именно обявяването на „МОНТЕ КАСИНО” ЕООД в несъстоятелност, тъй като в предвидения от закона едномесечен срок по чл. 698 ТЗ не е предложен оздравителен план.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

На осн. чл.77 ГПК въззивникът следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт сумата от 125 лева.

Водим от горното, настоящият състав на Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 232/20.07.2016 година по т.д.№ 44/2013 г. по описа на Окръжен съд – Разград.

ОСЪЖДА „МОНТЕ КАСИНО” ЕООД да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт сумата от 125 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 1-месечен срок от съобщаването му до страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                  2.