ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  684/16.11.2017                                                14.11.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  14-и ноември                                                                  Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 508 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от ЕТ”Сириус-57-Т.Д.”***, представлявано от Т.К.Д.,  против определение № 214/24.07.2017 г., постановено по т.д.№ 13/2017 г. по описа на Окръжен съд Шумен, в частта му, с която е прекратено производството по предявения от същия иск срещу ЕТ „Веника-К.А.” поради недопустимост.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно поради незаконосъобразност.  Съдът неправилно е прекратил производството по делото по отношение на ЕТ “Веника-К.А.”. Счита, че производствоот не следва да бъде прекратявано, поради евентуални претенции на ЕТ “Веника-К.А.”, които следва да се уредят в производството. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение в посочената част и върне делото на първоинстанционният съд за продължаване на съдопроизводствените действия, по така предявения иск.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по т.д. 13 по описа за 2017 година по описа на Окръжен съд Шумен е образувано по предявени искове от жалбоподателя срещу: О.Й.Н., К.И.А.,  “Екомес-2010”ЕООД и срещу ЕТ “Веника-К.А.”с цена на иска 16 429,13лв.  Излага, че “Екомес-2010”ЕООД  в качеството му на солидарен длъжник, е заплатил цялото задължение в размер на 85 748,48лв. и се е суброгирал в правата на удовлетворения взискател “Сосиете Женерал Експресбанк”АД. Всеки сдолидарен длъжник дължи съответната припадаща му се част, счита, че неговото задължение към платилия съдлъжник е в размер на 16 429,13лв. 

 Иска се от съда, да бъде прието за установено,  че задължението на ищеца по изпълнително дело № 20157750400117 по описа на ЧСИ Ясен Бойчев е в размер на 16 429,13лв., представляваща една пета част  от заплатената сума в размер на 82 145,64лв. С уточняваща молба е уточнил петитума на иска, а именно: че ищецът не дължи сумата от 65 716,51лв., представляваща разликата над 16 429,13лв. до пълния претендиран от взискателя размер по изпълнителното дело от 82 145,64лв.

С обжалваното определение съдът е прекратил исковете срещу  О.Й.Н., К.И.А. и срещу ЕТ “Веника-К.А.”, поради липса на правен интерес. 

Производството е продължило срещу взискателя по изпълнително дело № 20157750400117 по описа на ЧСИ Ясен Бойчев “Екомес-2010”ЕООД.

Относно правния интерес на жалбоподателя, от разглеждане на производството по прекратеия иск срещу ЕТ”Веника-К.А.”:

Изпълнително дело № 20157750400117 по описа на ЧСИ Ясен Бойчев е образувано  по молба взискателя “Екомес-2010”ЕООД в качеството му на суброгирал се в правата на удовлетворения взискател “Сосиете Женерал Експресбанк”АД срещу “ЕТ “Сириус-57-Т.Д.”, О.Й.Н., К.И.А., и срещу ЕТ “Веника-К.А.” за изплащане на сумата 65 716,51лв.  Излага се в молбата, че “Екомес-2010”ЕООД  в качеството му на солидарен длъжник, е заплатил цялото задължение в размер на 85 748,48лв. на взискателя “Сосиете Женерал Експресбанк”АД За това желае заплащане на посочената сума от останалите съдлъжници, след приспадане на неговата 1/5част -16429,13лв.

С ПДИ по изпълнително дело № 20157750400117 по описа на ЧСИ Ясен Бойчев , ЕТ”Сириус 57Т.Д.” е уведомен, че с останалите съдлъжници дължат сумата от 65 716,51лв. Главница, 12 711,05 лв. лихви и разноски.

Съобразно уточнения петитум на иска, ищецът е предявил отрицателен установителен иск, а именно: че ищецът не дължи сумата от 65 716,51лв., представляваща разликата над 16 429,13лв. до пълния претендиран от взискателя размер по изпълнително дело № 20157750400117 по описа на ЧСИ Ясен Бойчев от 82 145,64лв.

Следователно, понеже взискателя по изпълнително дело № 20157750400117 по описа на ЧСИ Ясен Бойчев е единствено “Екомес-2010”ЕООД,  длъжникът “ЕТ”Сириус 57-Т.Д.” има правен интерес от установяване на вземането, което взискателят има към него.  Това е така, защото с отрицателния установителен иск, ищецът оспорва правото на взискателя към него. Останалите съдлъжници не претендират правото, което ищецът “ЕТ”Сириус 57-Т.Д.” в качеството му на солидален длъжник оспорва. За това и ищецът  “ЕТ”Сириус 57-Т.Д.”  в качеството му на солидарен длъжник по изп.д. № 20157750400117 има правотоношение само с взискателя “Екомес-2010” ЕООД, съответно и има интерес да установи задължението си към него. Това следва и от разпоредбата на чл.429 ал.1 ГПК, според което поръчителят и солидарния длъжник, който е платил дълга, могат да искат изпълнение въз основа на изп.лист, издаден на взискателя. Тази разпоредба сочи и страните по отрицателния установителен иск на съдлъжника, оспорващ размера на претенцията на взискателя и това са солидарния длъжник и взискателя, чието вземане се оспорва.

За това и жалбоподателят няма правен интерес да предяви отрицателни установителни искове срещу останалите солидарни длъжници:-О.Й.Н., К.И.А., и срещу ЕТ “Веника-К.А.” и законосъобразно производството спрямо тях е било прекратено, поради липса на правен интерес.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на Шуменски окръжен съд следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на ШОС, които споделя.      

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 214/24.07.2017 г., постановено по т.д.№ 13/2017 г. по описа на Окръжен съд Шумен, в частта с която е прекратено производството по предявения от “ЕТ “Сириус-57-Т.Д.”***-К.А.” иск  ищецът не дължи сумата от 65 716,51лв., представляваща разликата над 16 429,13лв. до пълния претендиран от взискателя “Екомес 2010”ЕООД размер по изпълнително дело № 20157750400117 по описа на ЧСИ Ясен Бойчев от 82 145,64лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните, при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.