РЕШЕНИЕ

241                                                 18.09.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  18-и септември                                                     Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С*

                                                             П* Х*

Като разгледа докладваното от Р.С* в. търговско    дело № 509 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

  Производството е образувано по жалба на Р* Й* П*, управител на „Т*-09”ООД гр.Силистра, чрез адв. А. ***, срещу Решение 80/24.07.2014 год. по т.д. № 163/2014 год. на Окръжен съд - Силистра, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № ******/10.07.2014год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ *****/09.07.2014год.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено и исканите промени-вписани в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на Р* Й* П*, управител на „ТОН-09”ООД гр.Силистра, чрез адв. А. ***, срещу отказ на АВ, ТР под № *****/10.07.2014год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20140709093251/09.07.2014год., а именно:

Заличаване на Г* И* А* като управител на дружеството: Заличаване на „Ж*”ЕООД като съдружник: Промяна на правната форма на дружеството- от „Т*-09”ООД В „Т*-09”ЕООД, промени в дружествения договор.

С обжалваното решение съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:

Обжалваният отказ на АВп е постановен по  заявление вх.№ 20140709093251/09.07.2014год.

За да потвърди обжалвания отказ СОС в обжалваното решение е споделил изложените от регистърния служител съображения по постановения отказ за вписване на заявените промени, който е приел, че заявлението не отговаря на изискванията на чл.150 и сл. ТЗ.

Обжалваното решение законосъобразно.

Видно е от материалите по делото-Протокол от проведено на 03.07.2014год. ОС на „Т*-09”ООД, на събранието са взети следните решения: Освобождава като съдружник „Ж*”ЕООД като е определен дял от имуществото за същия в размер на 172 083,07лв.:

Намаляване размера на капитала на дружеството до 200 000лв.: Продължаване на дейността дружеството като „Т*-09”ЕООД: Промяна в управлението и представителството-освобождава като управител на дружеството Г* И* А*: Приет е дружествен акт /устав/ на „Т*-09”ЕООД.

Съдът не споделя становището и изложените съображения на жалбоподателя, че решението е неправилно, в частта с която е отказано вписване на взетите решения относно: Заличаване на Георги Илиев Андреев като управител на дружеството: Заличаване на „Ж*”ЕООД като съдружник: Промяна на правната форма на дружеството- от „Т*-09”ООД В „Т*-09”ЕООД, промени в дружествения договор.

Действително, няма пречка да бъде вписано освобождаването на Г* И* А* като управител на дружеството. Но тъй като вписването на това обстоятелство се поддържа заедно с останалите,  съдът счита, че същото е в зависимост от уважаването на искането за заличаване на „Ж*”ЕООД като съдружник.  По повод на това обстоятелство, съдът съобрази следното: От взетите решения се установява, че способът за уреждане на имуществените отношения с напускащия съдружник е предвидения в чл.149 ал.3 т.2 ТЗ-а именно-чрез връщане на дела от капитала на прекратилия участие съдружник „Ж*”ЕООД. И тъй като това връщане на капитала на напускащия съдружник ще доведе до намаляване на капитала на дружеството,  окончателното определяне на дела и връщането му следва да стане след срока по чл.150 ал.2   ТЗ. Това е така и поради обстоятелството, че намаляването на капитала е поставено в зависимост от съгласието на кредиторите, съобразно цитираната разпоредба. Следователно, преди изтичане на срока по чл.150 ал.2 ТЗ, не може да се впише изменения дружествен договор –чл.151 ал.1 ТЗ, не може и да бъде освободен съдружника по посочения начин-по чл.149 ал.3 т.2 ТЗ, тъй като както се посочи, този начин е поставен в зависимост от съгласието на кредиторите в посочения срок. А при изразено несъгласие с намаляването на капитала, предвидения с взетото решение начин на уреждане на имуществените отношения между съдружниците би бил неосъществим.

Предвид изложеното, към момента на заявлението не са налице предпоставките за заличаване на съдружника „Ж*”ЕООД, поради което решението и в тази част следва да бъде потвърдено. Изложеното води до извода, че решението е правилно и относно потвърждаване на отказа за вписване на нов учредителен акт.

С оглед на изложеното, правилно първостепенният съд с обжалваното решение е потвърдил обжалваните откази.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, които споделя.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение  № 80/24.07.2014год. постановено по т.д. № 163/2014 год. на Окръжен съд - Силистра, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № */10.07.2014год. на длъжностно лице, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ */09.07.2014год., а именно:

Заличаване на Г* И* А* като управител на дружеството: Заличаване на „Ж*”ЕООД като съдружник:Промяна на правната форма на дружеството- от „Т*-09”ООД В „Т*-09”ЕООД, Промени в дружествения договор.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.