О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                 № 518…………/   31.      07.2015 год.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА. ЗЛАТИЛОВА

    ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                   

 

Като разгледа докладваното от съдия Зл. Златилова ч.в.т.д. № 509/2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2, вр. чл. 536, ал. 3 от ГПК. Образувано е по частна жалба на КООПЕРАЦИЯ ШУМЕНСКА ЗАРЯ гр. Шумен срещу определение № 347/17.07.2013г., постановено по т.д. № 418/2015 год. по описа на ОС – Шумен, с което ШОС е спрял регистърното производство по вписване на промени по партидата на Кооперация „Шуменска заря” гр. Шумен относно обявяване на обстоятелства заявени   със Заявление Г2 с вх. №2015071383516 въз основа на решения приети на ОС на дружеството проведено на 02.07.2015 г. до приключване на споровете за отмяна на тези решения, предявени по гр.д. №1819/2015 г. по описана ШРС, с влязъл в сила съдебен акт.

         Частният жалбоподател счита обжалваното определение за неправилно и незаконосъобразно, с оглед на което моли за неговата отмяна.

         Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна, срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с искане по реда на чл.536, ал.1, т.1 ГПК, вр. чл. 19, ал. 5 ЗТР подаден от Й* М* Й. *** в качеството му на член – кооператор на Кооперация „Шуменска заря”. За да уважи искането на спиране на регистърното производство съдът е приел, че спиране вписването по реда на чл. 19, ал. 5 ЗТР, вр. чл. 536, ал. 1 ГПК предпоставя преценка на отправено заявление за вписване на обстоятелства, основани на решения на ОС на дружеството, атакувани по реда на чл. 58 ЗК, по което е налице висящо исково производство.

Съгласно чл.536, ал.1, т.1 ГПК, вр. чл. 19, ал. 5 ЗТР, регистърното производство (охранително по естеството си) се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за постановяване на исканото вписване, респ. за исканото заличаване на вписването. Буквалното съдържание на нормата ясно въвежда дължима от съда, постановяващ спирането, преценка само относно наличието на обвързващи за издаването на охранителния акт последици на резултата от спорното правоотношение. Спирането на охранителното производство и конкретно в хипотезата на спиране на регистърното производство, защитава интереса на кооперацията и оттук косвено интереса на претендиращото спиране на вписването лице – член-кооператор или интереса на третото заинтересувано лице, от неизвършване на неограничен, неиндивидуализиран към момента на постановяването му, възможен кръг правни действия на кооперацията със и спрямо трети лица, на които последващото заличаване на вписването, респ. вписването, ако се е претендирало спиране на заличаване на вписването, би било непротивопоставимо, с оглед последиците му eх nunc. Законодателят е ограничил дължимата за допускане спирането преценка до формалното наличие на обвързаност на издаването на охранителния акт с резултата от образуваното дело, в максимално охраняване на интерес, неограничен до предмета и до кръга на субектите, ангажирани в спорното правоотношение.

Подлежащите на вписване обстоятелства са взетите решения на ОС на член-кооператорите проведено на 02.07.2015г.. Обстоятелствата са били заявени пред Агенция по вписванията със Заявление Г2 с вх. №2015071383516/13.07.2015г. със заявител П.Г.Й., респ. има безспорни доказателства, че има постъпило заявление и по същото няма вписване. По делото са представени и безспорни доказателства за предявен по реда на чл. 58 ЗК иск с предмет законосъобразността на решенията на ОС от 02.07.2014 г., включително и за избор на председател на кооперацията – искова молба с вх. № 1819/13.07.2015г. по вх. рег. на ШРС, като към момента липсват данни (в т.ч. и вписано решение в ТР по партида на кооперацията) за постановено по образуваното по исковата молба дело решение.

Съобразно гореизложеното, настоящият състав на ВАпС намира, че наличието на безспорно постъпило заявление за вписване на обстоятелства, основани на решения на ОС на дружеството, атакувани по реда на чл. 58 ЗК, по което е налице висящо исково производство, е достатъчно основание за спиране на регистърното производство. Ето защо, като е уважил молбата по чл.536, ал.1, т.1 ГПК, вр. чл. 19, ал. 5 ЗТР ШОС е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 347/17.07.2013г., постановено по т.д. № 418/2015 год. по описа на ОС – Шумен.

Определението не подлежи на обжалване.

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.