О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    644                                              2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   трети  ноември                                                        година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                   Ж.Димитрова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 509 по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.729 ал.3 ТЗ вр.чл.274 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от ЕТ”Калинка Георгиева” /н./, ЕИК 827223811, със седалище и адрес на управление  гр.Цар Калоян,  община Цар Калоян, област Разград, ул.“Средец“ № 6 против определение № 202/02.08.2017г. на Разградския окръжен съд,  постановено по т.д. № 114/22012г., с което  съдът по несъстоятелността е оставил без уважение подаденото от длъжника срещу частичната сметка за разпределение възражение с вх.№ 2019/16.05.2017г., като е уважил подаденото от НАП, гр.София възражение срещу частичната сметка за разпределение, изключил е ТБ „УниКредит Булбанк“ АД като кредитор по чл.717н от ТЗ и е включил НАП, гр.София като кредитор на публични вземания в сметката за разпределение на сумата от 30 000лв. По съображения, подробно изложени в жалбата,  частният жалбоподател счита обжалваното определение за незаконосъобразно и неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Моли съда  да го  отмени и да извърши следната промяна в частичната сметка за разпределение : Да изключи сумата в размер на 30 000лв, разпределена от съда по несъстоятелността за удовлетворяване на публични вземания на НАП, гр.София по чл.722 ал.1 т.6 ТЗ / второ римско, позиция едно арабско от частичната сметка за разпределение/, като разпореди на осн.чл.717н, ал.2 ТЗ / в сила от 30.12.2016г./ да бъде изготвена отделна сметка за разпределение, като на осн.чл.717н, ал.3 ТЗ / в сила от 30.12.2016г/ процесната сума от 30 000лв да бъде запазена от синдика и предадена на ТБ „УниКредит Булбанк“ АД, гр.София, след като банката представи изпълнителен лист за вземанията си по Договора за ипотечен кредит за граждани от 25.06.2003г., обезпечен със законна ипотека от 30.06.2003г.

          Основните съображения  на частната жалбоподателка се свеждат до това, че в производството по несъстоятелност на притежавания от нея ЕТ  „УниКредит Булбанк“ АД няма качеството на кредитор  с предявени и приети вземания. Твърди, че по силата на вписаната в нейна полза законна ипотека от 30.06.2003г. банката се легитимира като кредитор с права по чл.717н от ТЗ. Макар и законната ипотека да не е била подновена след изтичането на 10-годишния срок, тя не е била заличена и съответно не е освободила имота от ипотечната тежест, продължава да създава привилегия в полза на обезпечения кредитор и му дава възможност да изнесе имота на публична продан за удовлетворяване на вземанията си. И тъй като банката се явява кредитор на две основания : законна ипотека от 30.06.2003г. и договорна ипотека от 01.07.2010г., дори и съдът да не приеме доводите за запазено действие на законната ипотека  въпреки изтичането на десетгодишния срок по чл.172 ЗЗД, сумата от 30 000лв следва да бъде пак разпределена на „УниКредит Булбанк“ АД за удовлетворяване на вземанията й срещу ЕТ „Кичо – Николай Дтефанов“ , гр.Цар Калоян / в несъст./ по силата на договорна ипотека от 01.07.2010г.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор на частната жалба.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          При първоначално изготвената сметка за разпределение, обявена в ТР с вх.№ 20161110115254 сумата в размер на 30 000лв е била разпределена на кредитора НАП, съгласно чл.722 ал.1 т.6 ТЗ. С определение № 174/30.03.2017г. на ВнАпС, постановено по в.ч.т.д. № 107/2017г.  по повод жалба срещу определение № 26.01.02.2017г. на РзОС за одобряване на частичната сметка за разпределение апелативната инстанция е указала същата сума да бъде разпределена отново, като бъдат съобразени правата на кредитора „УниКредит Булбанк“ АД по реда на чл.717н от ТЗ.

          В изпълнение на тези указания  синдикът на ЕТ „Калинка Георгиева“ /н./ Д* В* Х* е изготвил новата частична сметка за разпределение, представена за обявяване в ТР на 28.04.2017г. и обявена на 05.05.2017г. с вписване № 20170505095728.

          След съвкупна преценка на относимите към предмета на доказване обстоятелства съдът съобрази следното :

          Сумата за разпределение е  постъпила по сметката на ЕТ „Калинка Георгиева“ /н./ от продажбата на ½ ид.част от имот, притежаван в съсобственост от длъжника в това производство и  ЕТ „Кичо – Николай Стефанов“, ЕИК 827118415, обявен в несъстоятелност  по т.д. № 115/2012г. на РзОС. Имотът е придобит по време на брака между К*Г* и Н* С* на 14.07.2003г. с договор за покупко-продажба по нот.акт № 151 по нот.дело № 774/2203г. на нотариус Г.Г*. На 30.06.2003г. върху имота е вписана законова ипотека в полза на банката за обезпечение на вземанията й по отпуснат на прехвърлителя кредит, която не е подновявана в 10-годишния срок по чл.172 ЗЗД, но не е и заличавана.

          С подписан на 29.06.2010г. Анекс № 3 като страна по Договор за новация  на банков кредит овърдрафт от 21.05.2009г. ЕТ „Калинка Георгиева“ се задължава  към „УниКредит Булбанк“ АД  солидарно с кредитополучателя ЕТ „Кичо – Николай Стефанов“, като за обезпечение изпълнението на задълженията по договора върху имота  на 01.07.2010г. е учредена и договорна ипотека по нот. акт №142/01.07.2010 г., том IIІ, рег.№456 на Нотариус №221 на НК. Вземането на банката по новирания с Анекс № 3/29.06.2010г. Договор за банков овърдрафт от 21.05.2009г. е предявено и прието в производството по несъстоятелност на ЕТ „Кичо – Николай Стефанов“

          За да бъде признато качеството на кредитор по чл.717н от ТЗ в полза на банката към момента на осребряване на имота следва да съществува право на предпочтително удовлетворяване в негова полза от цената на имота. От фактическата установеност по делото е видно, че към момента на осребряване на имота 10-годишният срок по чл.172 ал.1 ЗЗД на вписаната законна ипотека е изтекъл, като преди изтичането му ипотеката не  е подновена. Тъй  като не е заличена, тя продължава да съществува, но ипотечното право не може да бъде противопоставено на трети лица, респ. – на кредиторите в производството по несъстоятелност.

          С оглед на горното настоящият състав намира, че „УниКредит Булбанк“ АД няма качеството на кредитор  по чл.717н от ТЗ въз основа на вписана в нейна полза законна ипотека от 30.06.2003г.

          На банката следва да бъдат признати обаче права по чл.717н от ТЗ въз основа на учредената в нейна полза на 01.07.2010г. договорна ипотека върху имота. Обезпечението е дадено по договор за банков кредит от 2009г. с кредитополучател ЕТ „Кичо – Николай Стефанов“ и солидарно задължилия се с  него по силата на Анекс № 3 от 29.06.2010г. ЕТ „Калинка Георгиева“ . Правата си по чл.717н от ТЗ банката може да реализира в производството по несъстоятелност, в което се осребрява недвижимият имот, предмет на ипотеката, учредена от несъстоятелния търговец за чужд дълг. Както е посочил вече апелативният съд в свое определение № 174/30.03.2017г. по в.ч.т.д. № 107/2017г. наличието на вземане на ипотекарния кредитор към ипотекарния длъжник, обезпечил чуждо задължение със свой имот, произтичащо от поемането на солидарно задължение, не лишава кредитора от правата му по чл.717н от ТЗ.

          Въз основа на горното и с оглед разпоредбата на чл.717н ал.2 от ТЗ в изготвената от синдика Д* В* Х* частична сметка за разпределение правилно сумата от 30 000лв  е била разпределена в полза на „УниКредит Булбанк“ АД. С оглед на това обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което депозираната от Д* Х*частична сметка за разпределение бъде потвърдена.

Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д     Е    Л     И    :

 

          ОТМЕНЯ  определение № 202/02.08.2017г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 114/2012г. и вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А :

 

          ОДОБРЯВА депозираната от Д* Х*,    в качеството му  на постоянен синдик на   ЕТ”Калинка Георгиева”, ЕИК827223811, със седалище и адрес на управление по търг.регистрация в гр.Цар Калоян,  частична сметка за разпределяне на 30 000,00лв. от наличните по сметка на несъстоятелността суми, обявена с вписването й в ТР на 5.V.2017 под    №20170505095728.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ: