О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

80………

 

гр. Варна, 09.02.……… 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на девети февруари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

          Ч ЛЕНОВЕ:     ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                          ДАРИНА МАРКОВА

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА в.т.д. № 51 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

          Образувано е по постъпила въззивна жалба от В.И.С. и С. М* С. срещу решение № 541/08.07.2016 г. по т.д.№ 705/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна, в ЧАСТТА, с която е признато за установено, че дължат на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД солидарно сумата от 120 116.62 евро, представляваща главница по договор за предоставяне на банков кредит №014OD-R-000062/20.08.08г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 23.11.12г. до окончателното погасяване на вземането; СУМАТА от 29136,92евро, представляваща  просрочени лихви за периода 01.08.10г. - 23.11.12г.; СУМАТА от 3750евро, представляваща  комисионни за управление на кредита съгласно т.11 от договора за 2011г. и 2012г., за които вземания по ч.гр.д. №17356/2012г. по описа на ВРС, ХХVІ състав, е издадена заповед №9654/29.11.2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, на основание чл. 422, ал.1 във вр. с чл.415 от ГПК. , като е отхвърлил предявените искове за главница за разликата над 120116,62евро до пълния претендиран за установяване размер на вземането от 125000 евро и за просрочени лихви за разликата над 29136,92евро до пълния претендиран за установяване размер на вземането от 57456,08 евро, като неоснователни. Със същото решение са присъдени направените в заповедното производство разноски, както и е присъдено в полза на адв.Р.И. адв.възнаграждение за проц.представителство на осн. чл.38, ал.2 във вр. с чл.1, т.2 от ЗАдв.

С определение от 04.11.2016 година, съдът е освободил въззивниците от заплащане на държавна такса за въззивно обжалване.

В писмения отговор от  09.11.2016 година на въззиваемата страна „Първа инвестиционна банка“ АД е инкорпорирана частна жалба срещу определението от 04.11.2016 година като жалбата не е администрирана. Произнасянето по частната жалба касае допустимостта на настоящето производство, поради което производството по частната жалба следва да бъде разделено от настоящето производство и образувана в отделно дело. Производството по въззивните жалби следва да бъде спряно до приключване на производството по частната жалба на „Първа инвестиционна банка“ АД срещу определение от 04.11.2016 година.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

РАЗДЕЛЯ производството по частната жалба на „Първа инвестиционна банка“ АД срещу определение от 04.11.2016 година от производството по въззивните жалби.

Да се изготви служебно преписка, съдържаща акта на съда от 04.11.2016 година, писмения отговор на л.53 от делото и настоящето определение, като същата се докладва на Зам.председателя на Търговско отделение за образуване в дело и определяне на съдия докладчик.

СПИРА производството по в.т.д.51/2017 година до приключване на производството по частната жалба на „Първа инвестиционна банка“ АД срещу определение от 04.11.2016 година, на осн. чл.229, ал.1, т.4 ГПК.

Определението за спиране подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: