О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 126

 

27.02.2019г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. в. т. д. № 51

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК във вр. чл. 729, ал. 3 ТЗ, образувано по частна жалба от Р.Г.С. – синдик на "МОССТРОЙ – ВАРНА” АД / н./, ЕИК 103850624, срещу определение № 3/02.01.2019г., постановено по т. д. № 1260/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която одобрената, на основание чл. 729, ал. 1 ТЗ, частична сметка № 2 за разпределение на постъпление от осребряване на имущество от масата на длъжника "Мосстрой – Ваарна” АД -в несъстоятелност, обявена в ТР, воден от АВ, по партидата на длъжника, на 06.12.2018г., е изменена както следва: на ред 1 посочената сума в полза на синдика Р.Г.С. като окончателно възнаграждение в размер на 281 286.03лв., вместо в колона „размер на сума за плащане по тази сметка“ се чете в колона „размер на сума, заделена по тази сметка“.

В жалбата се излага, че съдът по несъстоятелността е изложил вътрешно противоречиви мотиви като, от една страна, процесното вземане по ред 1, формирано като процент от осребрените активи, е прието за възникнало с довършване на съответните изпълнителни способи, а от друга страна – същото е квалифицирано като условно по смисъла на чл. 725, ал. 1 ТЗ. Твърди се, че неправилно съдът е свързал изискуемостта на вземането с изискването за срочно приключване на производството по несъстоятелност, с аргумент от чл. 661, ал. 4, т. 1 и т. 6 ТЗ, макар в същото време да е констатирано, че допълнителното възнаграждение е гласувано от събранието на кредиторите по един от законовите критерии от ал. 5 на цитирания текст, при който срочността на производството и спазването на конкретните процесуални срокове са ирелевантни обстоятелства.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес, и е процесуално допустима. Жалбата е обявена в ТР при АВп, по партидата на несъстоятелното дружество, на 11.01.2019г., с което е спазен специалният ред за администрирането й. В срока чл. 276, ал. 1 ГПК не са постъпили становища от кредитори.

Съставът на ВнАпС, като обсъди твърденията и доводите в жалбата във връзка с направените оплаквания, и като провери данните по делото, намира частната жалба за основателна по следните съображения:

За да приеме, че се налага служебна корекция на частична сметка № 2 за разпределение на постъпление от осребряване на имущество от масата на длъжника "Мосстрой – Ваарна” АД -в несъстоятелност, в частта относно сумата 281 286.03лв., посочена на ред 1, представляваща окончателно възнаграждение на синдика Р.Г.С., като вместо в колона „размер на сума за плащане по тази сметка“ се пренесе в колона „размер на сума, заделена по тази сметка“, съдът по несъстоятелността е приел, че окончателното възнаграждение може само да се начислява и заделя, но докато синдикът продължава да действа не е настъпил падежът му. Изложено е съображение, че само така бонусът ще може да стимулира срочното приключване на процеса по удовлетворяване на всички кредитори, а несъмнено срочността е водещ критерий за възнаграждаването на допълнителните усилия (по арг. от чл. 661 ал. 4 т. 1 и 6 ТЗ).

Определението е неправилно.

Съгласно чл. 661, ал. 1 ТЗ синдикът получава за своята работа възнаграждение - текущо и окончателно. Определянето размера на окончателното възнаграждение на синдика е от компетентност на общото събрание и е въпрос на целесъобразност, който не подлежи на съдебен контрол. Решението за начина на определяне на окончателното възнаграждение може да бъде взето и преди приключване на дейността на синдика. Предвидена е възможност окончателното възнаграждение да се определи и като процент от имуществото, с което е попълнена масата на несъстоятелността, и/или като процент от стойността на осребрените активи – чл. 661, ал. 5 ТЗ.

На 30.11.2017г. на събрание на кредиторите на "Мосстрой – Варна” АД /н./, ЕИК 103850624, е взето решение за окончателното възнаграждение на синдика в размер на 4 % от стойността на осребрените активи, което да се изплаща по преценка на синдика, при изготвяне на всяка сметка за разпределение, като по отношение на вече изготвените сметки за разпределение и влезлите в сила, да се изплати по преценка на синдика, незабавно или в подходящ срок. Съдържанието на решението е ясно, непротиворечиво и недвусмислено по отношение изискуемостта на съответната дължима част от окончателното възнаграждение – при изготвяне на всяка сметка, когато от определяемо то става определено по размер като процент от стойността на вече осребрените активи. Няма основание това решение на кредиторите на "Мосстрой – Варна” АД /н./ да бъде подлагано на тълкуване и да се правят изводи, по аргумент от разпоредби на ТЗ, за неизискуемост преди приключване на производството по несъстоятелност или преди прекратяване дейността на синдика като орган на несъстоятелността, на тази част от окончателното възнаграждение, дължима за приключилите действия по осребряване в размер на 4 % от стойността на осребрените активи.

Същевременно, от приложимите разпоредби на ТЗ, в частност чл. 661 ТЗ, настоящият състав не може да извлече основания за извода, направен от съда по несъстоятелността, че в случаите, когато се определя окончателно възнаграждение преди приключване дейността на синдика, извън правомощията на събранието на кредиторите е да вземе решение за изплащане му на части в хода на производството по осребряване, при настъпване на условията за определяне размера на съответната дължима част като процент от стойността на осребените активи, разпределението на сумите от реализацията на които е предмет на съответната частична сметка.

Отделно от това, съображения за приемане на решение на събрание на кредиторите в противоречие с отделни разпоредби на чл. 661 ТЗ относно начин на плащане на окончателно възнаграждение – на части, ако това ощетява част от кредиторите, биха могли да обусловят незаконосъобразност на решението, която може да бъде отстранена само по искане на длъжника или кредитор, по реда и в сроковете на чл. 679 ТЗ, но не и служебно от съда. Доколкото отмяна по съдебен ред на взетото на 30.11.2017г. решение за определяне на окончателното възнаграждение на синдика, дължимо на части, след осребряване на отделни имуществени права, като процент от стойността на осребрените активи, не е искана, то и съдът е бил длъжен да се съобрази с него и да одобри без изменения частичната сметка, обявена в ТР на 06.12.2018г., включително и в частта относно сумата 281 286.03лв. – дължима част от окончателно възнаграждение на синдика Р.Г.С., посочена като „размер на сума за плащане “.

Така мотивиран съставът на ВнАпС намира, че обжалваното определение следва да се отмени в обжалваната част, като се постанови друго, съобразно мотивите на въззивната инстанция, за одобряване на процесната частична сметка без изменения, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 3/02.01.2019г., постановено по т. д. № 1260/2016г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е изменена одобрената, на основание чл. 729, ал. 1 ТЗ, частична сметка № 2 за разпределение на постъпление от осребряване на имущество от масата на длъжника "Мосстрой – Ваарна” АД -в несъстоятелност, обявена в ТР, воден от АВ по партидата на длъжника на 06.12.2018г., както следва: на ред 1 посочената сума в полза на синдика Р.Г.С. като окончателно възнаграждение в размер на 281 286.03лв., вместо в колона „размер на сума за плащане по тази сметка“ се чете в колона „размер на сума, заделена по тази сметка“, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОДОБРЯВА, на основание чл. 729 ал.1 ТЗ, неоспорена частична сметка № 2 за разпределение на постъпление от осребряване на имущество от масата на несъстоятелността на длъжника "МОССТРОЙ – ВАРНА”АД в несъстоятелност, ЕИК 103850624, обявена в ТР, воден от АВп, по партидата на длъжника, на 06.12.2018г., БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.