О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …595… / гр.Варна, 11.10.. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на единадесети октомври, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                                                                                                                   

 

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА ч.т.д.№ 510 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл.729 ТЗ.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба на ЕТ „КИЧО-НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ“  против определение № 204/04.08.2017г. по т.д.№ 115 по описа за 2012 година на Разградски окръжен съд, с което е одобрена частична сметка за разпределение на събраните суми в производството по несъстоятелност на ЕТ „КИЧО-Николай Стефанов”, обявена в ТР от синдика със заявление обр.Г1 с вх. No-20170428160838, като е оставено без уважение направеното от частния жалбоподател в качеството му на длъжник възражение срещу разпределянето на сумата от 63 992 лева в полза на „Уникредит Булбанк“ АД-кредитор по чл.722, ал.1, т.1 ТЗ.

Твърди се в жалбата, че частичната сметка е направена в противоречие с правилата, тъй като банката се явява и кредитор по чл.717н ТЗ по силата на законна ипотека, чието действие следва да бъде зачетено.

До изричното заличаване на ипотеката същата създава привилегия за обезпечения кредитор. Като се излагат доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт, се претендира неговата отмяна и произнасяне с акт по същество, с който се сумата се разпредели в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, но по чл.717н ТЗ.

Частната жалба е била обявена в ТР с вх.No-20170912170638, като възражения против нея не са постъпили.

Частната жалба изхожда от легитимирано съгласно чл.729 ал.3 ТЗ лице – длъжник, като същият е подал възражение срещу сметката за разпределение, което не е било уважено от съда по несъстоятелността. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, по следните съображения:

В производството по несъстоятелност на ET „КИЧО-НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ” е извършена продажба на ипотекирано в полза на „Уникредит Булбанк“  имущество за сумата от 63992 лева.

Установява се от одобрения списък, че вземане в размер на 551857.61 лева, в полза на „Уникредит Булбанк“ АД попада в реда, посочен в чл.722 ал.1 т.1 ТЗ, поради което при разпределение на сумата, получена от ипотекираното имущество, същият е привилегирован кредитор.

 Съобразно разпоредбата на чл.724 ТЗ кредиторът с вземане от клас 1 следва да получи пълно удовлетворяване от продажната цена на вещта, предмет на обезпечението, като вземането следва да бъде удовлетворено.

Спорен е въпросът дали кредиторът „Уникредит Булбанк“ АД е кредитор по чл.722, ал.1, т.1 ТЗ или такъв по чл.717н ТЗ.

От представения НА 142/2010 година е видно, че „Уникредит Булбанк“ АД е предоставил кредит на ЕТ „КИЧО-Николай Стефанов“, като Н* Д* С* и К* Г*С* са съдлъжници и ипотекарни длъжници, като в полза на банката е учредена договорна ипотека върху втори етаж от масивна жилищна сграда, в гр.Русе, ул.“Олимпи Панов“, 2.

Видно е, че върху имота е вписана законна ипотека от 25.06.2003 година за кредит от 30 000 евро, предоставен на В* И* Т*. Няма спор, че същата не е подновена след изтичането на 10-годишен период.

Видно от представеният списък е, че синдика е включил вземане в полза на „Уникредит Булбанк“ АД в размер 551857.61 лева, произтичащо от предоставен кредит, който е обезпечен с договорната ипотека по НА 142/2010 година.

На разпределение подлежат само вземанията, които са одобрени като вземане, което не е изрично посочено като предявено, прието, неоспорено и одобрено по правилата на Глава Четиридесет и трета от ТЗ – Предявяване на вземанията, е недопустимо впоследствие, във фазата на удовлетворяване на вземанията да бъде предмет на разпределяне.

Правилно е изложено съображението, че ако след изтичането на десетгодишния период ипотеката не е подновена ипотечното право не се погасява. За подновяването на вписването на законна или договорна ипотека /чл.172 ЗЗД се прилага специалното правило на чл.18 ПВп уреждащо процедурата – по молба на кредитора, придружена от договора за ипотека, респективно от молбата за учредяване на законната ипотека, като подновяването се извършва по партидата на на първоначалния собственик. Уредена е и хипотезата при изтекли 10 години от първоначалното вписване – подновяване не се извършва, а се вписва отново с нов ред на вписването, което е и действието съгласно ал.2 на чл.172 ЗЗД, че при изтекъл срок, без да се извърши подновяване новото вписване променя реда, като ипотеката има ред от новото вписване. Предвид гореизложеното след като законната ипотека не е подновена, първа поред ипотека е тази, която е учредена с НА 142/2010 година, поради което с получената от продажбата на ипотекираният имот сума следва да бъде удовлетворен кредиторът по чл.722 ал.1 т.1 ТЗ относно приетите вземания.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 204/04.08.2017г. по т.д.№ 115 по описа за 2012 година на Разградски окръжен съд, с което е одобрена частична сметка за разпределение на събраните суми в производството по несъстоятелност на ЕТ „КИЧО-Николай Стефанов”, обявена в ТР от синдика със заявление обр.Г1 с вх. No-20170428160838.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: