О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    626 / 04.09.                                2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     четвърти септември                                             година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                             Н.Дамянова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 439 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от Г.Й.И. с ЕГН ********** *** срещу определение № 1920/27.05.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1499/2017г., с което е оставена без уважение молбата й за освобождаване от заплащането на дължимата държавна такса за въззивно обжалване на решението по делото. По съображения, подробно изложени в частната жалба, моли съда да отмени обжалваното определение и уважи молбата й.

          В законоустановения срок е постъпил отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалваното определение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения.

          Жалбоподателката Г.Й.И. е подала молба за освобождаване от внасянето на държавна такса за въззивно обжалване на решението по т.д. № 1499/2017г. на ВОС на основание чл.83 ал.2 от ГПК  поради липсата на средства. От представената към молбата декларация за материално и гражданско състояние е видно, че същата не получава месечни доходи, не е сключвала граждански брак, не притежава недвижими имоти, с изключение на ипотекирания апартамент по кредита, предмет на делото, не притежава дялове и акции в търговски дружества, както и парични влогове, получава дивидент в размер на 2,88лв годишно. В същото време не страда от заболяване, което да налага постоянни разходи. Според удостоверението от НАП липсва подадена декларация по чл.50 ЗДДФЛ за доходи за 2018г., както и внесени данъци и осигуровки за 2018г. Справката от КАТ сочи, че на името на лицето няма регистрирани МПС.

          От служебно извършената справка в АВп се установява, че същата притежава освен декларирания имот на ул.“Л.Ка.“ и друг имот – 1/6 ид.част от поземлен имот на ул.“П. К.“ № 19, както и самостоятелен обект в сградата на същия адрес – изба № 1А. В приложената към частна жалба декларация Г.И. потвърждава, че не е собственик на апартамент на ул.“П. К.“, както и че през 2011г. е отчуждила всички идеални части от притежавания от нея поземлен имот в с.Т, м.Я, Русенска област.

          При така установените данни за гражданско и имотно състояние на жалбоподателката съдът намира, че са налице основанията за освобождаването й от заплащането на държавна такса за въззивно обжалване. Същата не притежава недвижими имоти, от които да реализира доходи, не притежава акции, дялове в ТД, нито МПС. Не е трудово заета. Вярно е, че предвид трудоспособната й възраст и липсата на данни за влошено здравословно състояние тя е в състояние да реализира средни за страната доходи от трудово правоотношение, които обаче в процесния случай, предвид размера на дължимата от нея държавна такса от 8 131лв, не биха били достатъчни по смисъла на чл.83 ал.2 ГПК. Не се касае за временно състояние на финансово затруднение, а за трайно такова.

          Предвид горното молбата й за освобождаване от държавна такса следва да бъде уважена.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

          ОТМЕНЯ определение № 1920/27.05.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1499/2017г., като вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А  :

 

          ОСВОБОЖДАВА Г.Й.И. с ЕГН ********** *** от заплащането на държавна такса за въззивно обжалване на решението на Варненския окръжен съд, търговско отделение по т.д. № 1499/2017г.

          ВРЪЩА     делото на Варненския окръжен съд за администриране на въззивната жалба.

          Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :