О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   529 / 06.08.                                               2015 година                           град Варна

 

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     пети август                                                            година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         М.Недева

ЧЛЕНОВЕ: Кр.Генковска

                    Ж. Димитрова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 513 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ГПК вр.чл.701 ал.3 ТЗ.

          Образувано е  по подадена частна жалба от П**** Х*** Т****, в качеството му на управител на „Аутоленд България” ЕООД, ЕИК *****, гр.Варна, в открито производство по несъстоятелност, против определение № 2341/06.07.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 688/2014г., с което не е допуснат до разглеждане предложеният от него оздравителен план с вх. №18691/15.06.2015г. По съображения, че датата – 15.06.2015г. на пощенското клеймо върху плика, съдържащ оздравителния план, е датата на получаване, а не тази на изпращане, а пощенската пратка съдържа и датата на изпращане, моли съда да отмени обжалваното определение.

В законоустановения едноседмичен срок е постъпил отговор на частната жалба, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да остави в сила обжалваното определение като правилно и законосъобразно.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

 

          На 15.06.2015г. в деловодството на Варненския окръжен съд, търговско отделение е входиран План за оздравяване на „Аутоленд България” ЕООД, ЕИК *****, в открито производство по несъстоятелност. Планът е изпратен по пощата, но датата на пощенското клеймо, удостоверяваща подаването му, не е видна. Поради това с разпореждане № 6093/19.06.2015г. на съда по несъстоятелността, постановено по т.д. № 688/2014г. на ВОС, съдът е оставил без движение молбата за подаване на оздравителния план, като е дал на заявителя едноседмичен срок от съобщението, да уточни датата на изпращането й по пощата, както и да  представи необходимите за това писмени доказателства. Съобщението за това разпореждане е получено от вносителя на плана на 25.06.2015г.

На 24.06.2015г. в деловодството на Варненския окръжен съд, търговско отделение е постъпила молба вх.№ 19966 от управителя на „Аутоленд България” ЕООД / в несъст./ във връзка с подадена въззивна жалба против решение № 469/09.06.2015г. по т.д. № 688/2014г. на ВОС, ТО, в която е направено и уточнението, че оздравителният план  е подаден с пощенска пратка в клон на „Български пощи” ЕАД в с.Черни вит, община Тервел, област Ловеч на 03.06.2015г. Писмени доказателства за това обаче не са представени.

 

Съгласно изричната разпоредба на чл. 698  ал.1 ТЗ  оздравителен план може да се предложи най-късно до един месец след момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания по чл.692 ТЗ. Видно от обявените актове по несъстоятелността по партидата на дружеството в ТР, на 05.05.2015г. е обявено определение № 1609/05.05.2015г. на съда по несъстоятелността за одобряване на приетите от синдика вземания по чл.686 ал.1 т.1 ТЗ, представени с молба вх.№ 11295/15г./09.04.2015г., а на 15.07.2015г. е обявено определение № 2543/14.07.2015г. за одобряване на приетите от синдика вземания по чл.688 ал.1 ТЗ, представени с молба вх.№ 18 836/15.06.2015г.

В решение № 490/12.07.2005 г. на ВКС по т. д. № 660/2004 г., I т. о., ТК  е прието, че срокът по  чл.698 ал.1  ТЗ  започва да тече от първото определение на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, а не и от последващите определения, с които той се произнася по допълнително предявените вземания и допълва първоначалния списък. Споделяйки това тълкуване  на закона съдът приема, че срокът по чл.698 ал.1 ТЗ в процесния случай тече от 05.05.2015г. и изтича на 05.06.2015г. Доказателства, че

 

оздравителният план е изпратен по пощата преди тази дата не са представени нито пред първата, нито пред настоящата инстанция, предвид на което се налага извода за правилност и законосъобразност на определението на съда, с което оздравителният план не е допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите.

По изложените съображения частната жалба се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е  Л   И    :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ  подадена частна жалба от П*** Х**** Т*****, в качеството му на управител на „Аутоленд България” ЕООД, ЕИК 201435210, гр.Варна, в открито производство по несъстоятелност, против определение № 2341/06.07.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 688/2014г., с което не е допуснат до разглеждане предложеният от него оздравителен план с вх. №18691/15.06.2015г.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на чл.274 ал.3 т.2 ГПК вр.чл.613а ал.1 ТЗ.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :