Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

299

гр. Варна, 19.12.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на двадесети ноември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСЛАВ СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ : ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря Д. ЧИПЕВА,

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.т.д.№513 по описа за 2018г. на ВнАС,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от В.М.Р. срещу решение №268/10.04.2018г. по т.д.№906/2017г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е обявен за относително недействителен по отношение на „БОССТИЛ“ ЕООД договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт №ХХХ, том ХХ, рег. №ХХХХ, дело № ХХХ от ХХХХ г. на нотариус Диана Стоянова, рег. № 192 от НК, с район на действие ВРС, вписан на 27.09.2012 г. в СлВп под № ХХ, том ХХI, per. № ХХХХХ, дело № ХХХХ, сключен между ответниците - длъжника „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ООД, ЕИК 103852447, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н Приморски, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Палма”, и третото лице В.М.Р., роден на *** г. в гр. Москва, гражданин на Руска Федерация, БУЛСТАТ 175614974.

Твърди се във въззивната жалба, че не се оспорва свързаността по ТЗ между физическото лице В.Р. и „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ООД, но се оспорва извода на първоинстанционния съд за установяване факта на увреждане. Същият се опровергава от представените по делото писмени доказателства – заплащане на цената по договора за покупко-продажба; обстоятелството, че към датата на закупуване на имота върху него не е имало вписани възбрани или искови молби, от които въззивникът е могъл да узнае за наличие на претенции за заплащане на задължения по договори с „БОССТИЛ“ ЕООД. През периода на водените търговски дела между страните, В.Р. не е участвал активно в управлението на дружеството, не е запознаван с водените дела и не е знаел, че към момента на подписване на окончателния договор, в полза на ищеца е имало издаден изпълнителен лист.   

По същество моли съда да постанови решение, с което отмени решението на първоинстанционния съд и вместо него постанови друго по съществото на спора, с което отхвърли предявеният иск.

В съдебно заседание въззивникът, редовно призован, не се явява и не се представлява. С писмена молба поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена.

Въззивникът „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ЕООД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Въззиваемата страна „БОССТИЛ“ ЕООД, с писмен отговор и в съдебно заседание, чрез адв.П., оспорва жалбата като неоснователна. Излага, че решението е постановено в съответствие със събраните по делото доказателства. От същите се установява, че задълженията на дружеството са отразени в счетоводните отчети на ответното дружество и са включени в ГФО за периода от 2008г. до 2012г.; през м.март.2011г. е подписано споразумение между ищеца и ответното дружество, с което е извършено признание на дълга, а няколко месеца по-късно е образувано и исковото производство.

Твърди се още, че за предявения иск е достатъчно вземането на кредитора да е възникнало преди датата на атакуваната сделка и да съществува и към този момент. Сделката е в разрез с разпоредбата на чл.133 от ЗЗД. Ответниците са свързани лица, поради което и ответникът Р. е знаел за наличието на задължение. Още повече, че той е присъствал на ОСС, на което е взето решение за одобряване на ГФО, в който задължението е отразено.

По същество моли съда да отхвърли жалбата, потвърди решението на ВОС и му присъди направените по делото разноски.

Съдът намира производството за редовно и допустимо – подадената ВЖ е депозирана от надлежна страна, в срока за обжалване на решението и при спазване на останалите изисквания за редовност.

Съдът не констатира процесуални пропуски от страна на първоинстанционния съд.

Производството пред ВОС е образувано по предявен иск от „БОССТИЛ“ ЕООД, ЕИК 103799539, срещу „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ООД, ЕИК 103852447 и В.М.Р. за обявяване относителната недействителност на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № ХХХ, том ХХ, рег. № ХХХХ, дело № ХХХ от ХХХ г. на нотариус Д Ст, рег. № 192 от НК, с район на действие ВРС, вписан на 27.09.2012 г. в СлВп под № ХХ, том ХХХI, per. № ХХХХ, дело № ХХХХ, сключен между ответниците - длъжника „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ООД, ЕИК 103852447, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н Приморски, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Палма”, и третото лице В.М.Р., роден на *** г. в гр. Москва, гражданин на Руска Федерация, с правно основание чл.135 от ЗЗС.

В исковата молба се твърди, че ищецът е кредитор на „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ООД по възникнало въз основа на договор за СМР на обект „Палма”, сключен на 07.02.2007г., задължение за заплащане на възнаграждение, след приемане на работата от възложителя с протоколи обр. 15 и 16. Сочи се, че на 02.03.2011г. между ищеца и първия ответник „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ООД е подписано извънсъдебно споразумение относно окончателния размер на дължимото възнаграждение, след като на 13.08.2009г. е издадено разрешение за ползване на процесния обект. Предвид неизпълнение на задължението за заплащане на извършените СМР, на 11.05.2011г., ищецът е депозирал искова молба, по която е образувано т.д. №1074/2011 г. по описа на ВОС, приключило с влязло в сила решение на 04.07.2014г.  В решението по делото на ищеца са присъдени сумите, както следва: главница в размер 711738,42 лева, ведно със законната лихва от 12.05.2011 г. до окончателно плащане, сумата от 255322,20лв. лихва, както и разноски в размер на 80727,86 лева.Въз основа на влязлото в сила решение е образувано изпълнително производство, но задължението не е погасено и към настоящия момент.

Излага се още, че след образуване на производството по т.д.№1074/2011г. на ВОС първият ответник се е разпоредил в полза на втория със собствения си недвижим имот, чрез договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № ХХХ, том II, рег. № ХХХХ, дело № ХХХХ от ХХХХ г. на нотариус Д С, рег. № ХХ от НК, с район на действие ВРС, вписан на 27.09.2012 г. в СлВп под № ХХ, том ХХХХ, per. № ХХХХХ, дело № ХХХХ.

Ответниците, страни по сделката, са свързани лица, а разпореждането е увреждащо по отношение на ищеца – кредитор, което обосновава интереса от предявения иск. Знанието на ответника Р. се установява от обстоятелството, че към датата на възникване на задължението същият е бил управител на ответното дружество и като такъв е участвал в управлението му.

В съдебно заседание и с писмено становище ищецът, чрез процесуалния си представител, поддържа предявения иск. По същество моли същия да бъде уважен и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответникът „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ЕООД, редовно призован, не е депозирал писмен отговор и не изразява становище по предявените искове. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът В.М.Р., с писмени отговори, чрез адв. Д.П., оспорва предявения иск като неоснователен. Не оспорва факта на сключване на договора, както и свързаността по смисъла на ТЗ между него като физическо лице и АЛМА ХОТЕЛИ“ ЕООД, но оспорва да е извършвал действия, насочени срещу ищеца, като кредитор на АЛМА ХОТЕЛИ“ ЕООД.

Оспорва твърдението за наличие на действия за увреждане на ищеца, в качеството му на кредитор, при сключване на процесния договор. Придобиването на имота е извършено с покупко-продажба, по която той, в качеството му на купувач, е заплатил продажната цена в пълен размер. Към момента на подписване на окончателния договор не е имало вписана възбрана или искова молба върху обекта, предмет на сделката. Оспорва и знанието за вземането на ищеца, тъй като в периода на водените търговски дела между ищеца и другия ответник не е участвал активно в управлението на дружеството. Не е знаел и за издадения изпълнителен лист.

В съдебно заседание ответникът В.М.Р. не се явява. С депозирано писмено становище от същия, чрез адв. Д.П., оспорва предявения иск. По същество моли същия да бъде отхвърлен като неоснователен.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съгласно разпоредбата на чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната му част, като по останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

В настоящия случай съдът намира, че постановеното от ВРС решение е валидно и допустимо, поради което жалбата следва да бъде разгледана по същество.

Между страните по делото не е налице спор относно фактите по делото, установени надлежно при разглеждане на производството пред ВОС, както следва:

С влязло в сила решение по т.д.№1074/2011г. на ВОС „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ООД, гр.Варна, представлявано от управителите Игор Николаевич Еременко и В.М.Р. е осъдено да заплати на „БОССТИЛ“ ЕООД, гр.Варна сумата от 474 297,56лв., представляваща неизплатено възнаграждение по договор за строителство, сключен между страните на 07.02.2007г., за която е издадена фактура №58/23.07.2008г., ведно със законната лихва, считано то 12.05.2011г. до окончателното й изплащане; мораторна лихва върху частично неизплатената по тази фактура главница в размер на 35 000лв., дължима за периода 24.07.2008г. – 23.12.2008г., както и мораторна лихва върху присъдената сума в размер на 127 478,87лв., дължима за периода 23.12.2008г. до 12.05.2011г.; сумата от 237 440,83лв. – задържана гаранция за качество, подлежаща на връщане на изпълнителя съгласно същия договор, ведно със законната лихва, считано от 12.05.2011г. до окончателното й изплащане, мораторна лихва върху тази сума в размер на 48 536,85лв., дължима за периода 03.08.2008г.-12.05.2011г.;  сумата от 30 397,99лв. , представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата по фактура №53/31.05.2008г., дължимо за периода 01.06.2008г. до 22.12.2008г.; сумата 6 499,56лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата по фактура №54/31.05.2008г., дължимо за периода 01.06.2008г. до 22.12.2008г.; сумата 7 408,93лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата по фактура №57/03.07.2008г., дължимо за периода 04.07.2008г. до 22.12.2008г.

Въз основа на влязлото в сила решение е издаден изпълнителен лист, по който е образувано изп.д.№20137190400010 по описа на ЧСИ Станислава Янкова, рег.№719 и район на действие района на ВОС.

С договор за продажба на недвижим имот от 27.09.2012г., обективиран в нот.акт № ХХХ, том ХХ, рег. № ХХХХ, дело № ХХХХ от ХХХХг. на нотариус Д С, рег. № ХХХ от НК, с район на действие ВРС, вписан на 27.09.2012 г. в СлВп под № ХХ, том ХХХI, per. № ХХХХ, дело № ХХХХ, ответникът „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ООД, ЕИК 103852447, е прехвърлил на В.М.Р., роден на *** г. в гр. Москва, гражданин на Руска Федерация, правото на собственост върху следния недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", в тяло „Б" /апартаментна част/ на апартаментен хотел „Палма" с идентификатор по КККР 10135.513.607.6, построен в УПИ V-162,161,163,399 в кв. 25 по ЗРП на к.к. ”Зл.пясъци”, представляващ ПИ с идентификатор 10135.513.607, с площ от 6340 кв.м, при граници на терена по КК: ПИ с №№ 10135.513.606, 10135.513.163, 10135.513.609 и улица с идентификатор 10135.513.399, а именно: Апартамент № Б 1.7. с идентификатор по КККР 10135.513.607.6.7, на първи етаж, с площ от 102.75 кв.м, състоящ се от: коридор, баня с тоалет, дневна с кухненски кът, две спални и тераса, при граници - на същия етаж: апартамент с идентификатор 10135.513.607.6.1, под обекта: няма, над обекта - апартамент с идентификатор 10135.513.607.6.16, ведно с 2.4505% ид.части от общите части на тяло „Б", съставляващи 17.08 кв.м ид.части, срещу цена на апартамента 49 044,91 щатски долара, равняващи се на 74 677,74 лв. по обменния курс на БНБ, валиден към момента на сключване на сделката, и цена на обзавеждането, представляващо движими вещи без ДДС в размер на 5 092,59 щ.д., равняваща се на 7 754,18лв. по обменния курс на БНБ, валиден към момента на сключване на сделката.

Ответникът В.М.Р. е бил управител на „ПАЛМА ХОТЕЛИ“ ООД в периода от 15.02.2008г. до заличаването му като такъв на 23.11.2016г.

От заключението по допуснатата пред ВОС съдебно-счетоводна експертиза, прието като обективно, компетентно дадено и не оспорено от страните по делото, се установява, че размерът на задълженията на „Палма хотели“ ООД към „БОССТИЛ“ ЕООД по години е както следва: 2008г. – 474 279,56лв., гаранции – 237 440,83лв.; 2009г. - 474 279,56лв., гаранции – 237 440,83лв.; 2010г. - 474 279,56лв., гаранции – 237 440,83лв.; 2011г. - 474 279,56лв., гаранции – 237 440,83лв.; 2012г. - 474 279,56лв. /задължението е прехвърлено по сметки 445/, гаранции: прихващане със 161 762,55лв. – главница по приспаднато вземане  по т.д.№400/2012г. на ВнАС; остатък гаранции – 75 678,28лв.; 2013г. 474 279,56лв., гаранции – 75 678,28лв.

В съдебно заседание вещото лице е посочило, че по сметка 445 се отразяват присъдените вземания, т.е. през 2012г. със счетоводен запис е отразено съдебно решение, по силата на което на „БОССТИЛ“ ЕООД е присъдено това вземане. В счетоводството на „Палма хотели“ ООД това задължение е отразено като задължение по съдебно решение.

По така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Спорът между страните е правен и е за наличието или липсата на предвидените в чл.135 от ЗЗД предпоставки за уважаване на предявения иск.

Поставените пред настоящата инстанция въпроси са за: наличие на увреждане по отношение на кредитора със сключване на процесната сделка, предвид извършеното плащане на договорената по същата цена, както и за липса на знание у ответника за наличието на задължение на „Палма хотели“ ООД към ищеца „БОССТИЛ“ ЕООД.

Във всички случаи, в които длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или извършва други правни действия, с които се създават трудности за удовлетворение на кредитора, в т.ч. опрощаване на дълг, обезпечение на чужд дълг и др., кредиторът разполага с възможността да обяви действията за относително недействителни / в този смисъл и решения по гр.д.№551/2010г., III г.о. на ВКС; гр.д.№2301/2014г., IVг.о. ВКС; гр.д.№754/2009г.IV г.о. ВКС/.

Предвид изложеното, съдът намира, че процесната сделка е сключена във вреда на ищеца – кредитор, тъй като с извършеното отчуждаване на имот на длъжника се извършва намаляване на имуществото служещо за обезпечение на кредитора-ищец. 

Още повече, че постъпилите у длъжника парични средства не са достатъчни за погасяване на дълга, поради което договорената цена и факта на плащането й не могат да обосноват извод за липса на увреждане.

 По делото е установено и обстоятелството, че сделката е сключена със знание за увреждането, тъй като към датата на подписването й купувачът физическо лице е бил управител на дружеството – продавач, като част от лицата, които образуват и изразяват волята на юридическото лице и валидно го обвързват. /в този смисъл е и решение №120/02.02.2000г. по г.д.№704/99г. на ВКС, V г. о./.

Задълженията на продавача „Палма хотели“ ООД към „БОССТИЛ“ ЕООД, произтичащи от договора за СМР, са надлежно отразени в счетоводството на дружеството, а купувачът В.М.Р., в качеството си на негов управител, е участвал в дейността му, част от която е приемането на ГФО /л.150-150 от делото на ВОС/.

Предвид изложеното съдът намира, че предявеният иск е основателен и доказан и като такъв същият следва да бъде уважен.

С оглед съвпадане изводите на двете инстанции обжалваното решение на ВОС следва да бъде потвърдено.

На основание чл.78 от ГПК и направеното искане въззивникът В.М.Р. следва да бъде осъден да заплати на „БОССТИЛ“ ЕООД, гр.Варна, сумата от 2 100лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

Воден от горното, съдът                                                                                                                                                         

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №268/10.04.2018г. по т.д.№906/2017г. по описа на ВОС.

ОСЪЖДА В.М.Р., роден на *** г. в гр. Москва, гражданин на Руска Федерация, БУЛСТАТ 175614974, да заплати на „БОССТИЛ“ ЕООД, ЕИК 103799539, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н Младост, ж.к. „Възраждане", ул. „Цар Гавраил Радомир” № 7, ет. 5, ап. 17, сумата от 2100лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-месечен срок от връчването на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: