ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Варна, №…576./14.08..2019 година

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ДАРИНА МАРКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело № 513/2019 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Подадена е въззивна жалба от Кооперация „Трудово производителна кооперация МИР“, чрез представляващия Г.Г. против решение № 38 от 29.05.2019 г., постановено по т. д. 10/2016 г. по описа на Разградския окръжен съд, в частта, с което е осъден жалбоподателят да заплати на „Микро - 67“ АД сумата над 13 760 лева до 27 950 лева, представляваща заплатенa цена по обявения за нищожен договор за покупко-продажба на недвижим имот с идентификатор № 61710.501.26 по КККР на гр. Русе, обективиран в нотариален акт № 143 от 03.04.2009 г. на нотариус Р. *, на основание чл. 34 от ЗЗД.

Депозирана е и насрещна въззивна жалба от „Микро – 67“ АД, чрез адв. М.М., срещу липсата на произнасяне в диспозитива на решението по искането за осъждане на Кооперация „Трудово производителна кооперация МИР“ да заплати законна лихва за забава върху присъдената главница от депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

В исковата молба е наведено искане за присъждане на законна лихва за забава върху главницата от депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на задължението. В диспозитива на постановеното първоинстанционно решение отсъства произнасяне по искането за законната лихва за забава. В насрещната въззивна жалба се съдържат оплаквания във връзка с непълнота на диспозитива на решение № 38 от 29.05.2019 г., постановено по т. д. 10/2016 г. по описа на Разградския окръжен съд.

С оглед на гореизложените съображения, производството по в. т. д. № 513/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Разградския окръжен съд за преценка на евентуалните предпоставки за произнасяне по чл. 250 от ГПК, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 513/2019 г. и ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за евентуална преценка за наличие на предпоставките за произнасяне по реда по чл. 250 от ГПК, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд за разглеждане по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.