ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

593…………….…./……08.09.…………..2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

                                                   ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

К* Г*

 

Като разгледа докладваното от съдия А* в.ч.т.д. № 514/2014 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 657, ал. 4, т. 1 от ТЗ.

Образувано е по частна жалба на „Б*П* Б*” АД - гр. София срещу определение № 2873/22.07.2014 г. по т. д. № 865/2009 г. на Варненския окръжен съд В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за освобождаване на синдика на „М* Б* С* Р*” ООД /в несъстоятелност/ на основание чл. 657, ал. 2 от ТЗ. В жалбата се излагат конкретни доводи за неправилност на обжалваното определение, поради което се претендира неговата отмяна и постановяване на друго определение, с което назначеният синдик да бъде освободен на претендираното правно основание.

Синдикът на „М* Б* С* Р*” ООД /в несъстоятелност/ Л.М.Б. изразява становище за неоснователност на частната жалба и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

По съществото на жалбата, като взе предвид оплакванията в нея и материалите по делото, съставът на Варненския апелативен съд прие следното:

С обжалваното определение Варненският окръжен съд е отказал да освободи синдика на основание чл. 657, ал. 2 от ТЗ, но го е освободил на друго основание, а именно по чл. 657, ал. 1, т. 1 от ТЗ по негово писмено искане, отправено до съда.

Към настоящия момент синдик на „М* Б* С* Р*” ООД в несъстоятелност, встъпил в правомощия от 18.08.2014 г., е Т* П* Н*, а синдик Л.Б. е заличен в ТР към АВп на 08.08.2014 г.

При тази фактическа установеност настоящият състав на съда намира, че липсва правен интерес от обжалване на постановеното от Варненския окръжен съд определение, тъй като освобождаването на синдик Б., като желан от кредитора „Б* П* Б*” АД краен резултат, е постигнат.

Воден от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 22158 от 31.07.2014 година на „Б* П* Б*” АД, със седалище в гр. София, срещу Определение № 2873/22.07.2014 г., постановено по т. д. № 865/2009 г. на Варненския окръжен съд в обжалваната част.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                           

                                                                           2.