О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                    584

                  гр.Варна, 02.09.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на втори септември  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* С*

        ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

                              К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 515 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от «С* И ПИ СИ»ЕООД , представлявано от управителя М.К*, против определение № 2623/04.07.2014г. по ч.т.д. № 1210/14г. на ВОС , с което е спряно регистърно производството по заявление вх. № ******** пред ТР за вписване на промени по партидата на „Е* С*”ООД ЕИК *****, въз основа на решения на ОСС, проведено на 03.07.2014г., до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 1209/14г. на ВОС, на осн. чл.536 ГПК.

    В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение.Иска се с цел запазване имуществото на дружеството – „Е* С*”ООД да се отмени атакуваният съдебен акт , за да се разгледа и впише заявлението за промяна в управлението и представителството на ООД.Твърдят се увреждащи действия от стария управител С.К.. Счита , че исковата молба на последния по чл.74 ТЗ е нередовна доколкото не е конкретизирано по нея дали се обжалват изцяло всички взети решения на ОСС от 03.07.2014г. или само някои от тях.Моли за отмяна на обжалваното определение.

    В писмения си отговор ответникът по частната жалба С.К. оспорва основателността й.Намира , че висящият иск по чл.74 ТЗ е допустим и основателен.

    ВнАС прецени следното:

    По въпроса за допустимостта на частната жалба съдът следва да се произнесе и след служебна проверка.

Настоящата частна жалба е срещу акт по реда на чл.536, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.19 , ал.5 ЗТР. Доколкото се касае до съдебен акт, постановен в рамките на охранително производство относно обжалването му и легитимираните затова лица следва да се приложат правилата на Част шеста, Глава четиридесет и девета на ГПК - Охранителни производства. Общи правила. Нормата на чл.536, ал.3 ГПК / редакция ДВ бр.99/2012г./ във вр. с чл.274, ал.1 , т.2 ГПК предвижда изричната възможност за обжалване на положителното произнасяне на съда по молбата по чл.536 ГПК за спиране на регистърнато производство. Като указва реда на обжалване – с частна жалба по уредената в глава ХХІ на ГПК процедура.

По отношение на кръга на легитимираните да обжалват този положителен акт лица следва да намери приложение нормата на чл.537,ал.2 ГПК – когато решението, с което молбата за издаване на искания акт се уважава и с този акт се нарушават правата на трети лица, тези лица имат право да обжалват положителното произнасяне на съда в охранителното производство. Следователно на преценка подлежи въпросът кои са тези трети / извън молителя в охранителното  производство по молба за спиране на регистърно производство/ лица, на които законът признава легитимен интерес да обжалват определението за спиране по чл.536 , ал.3 ГПК. В случая следва да се изходи от последиците на акта по чл.536 ГПК. Спира се регистърнато производство по вписване на промени по партида на търговско дружество. Следователно засегнати от вписването са самото търговско дружество и лицето , на което законът е признал право да заявява за вписване тези обстоятелства – заявителя в хипотезите и в смисъла на чл.16 вр. чл.15,ал.1 и 5 ТЗ.

В настоящия случай след служебна справка по отразеното по партида на „Е* С*”ООД ЕИК 148132532по заявление вх. № * се установява, че за заявител фигурират данни за лицето П* Ж* М* като адвокат с изрично пълномощно. След извършена справка по търговския регистър на всички приложени към заявлението документи се установява , че липсват каквито и да е доказателства за идентификация на упълномощителя. Включително и доказателства , че това е новият управител на осн. чл.15,ал.6 ТЗ.

Настоящият частен жалбоподател «С* И ПИ СИ»ЕООД като съдружник в „Е* С*ООД не е страна нито по охранителното производство по чл.536 ГПК , нито по исковото по чл.74 ТЗ. Не притежава и качеството заявител по чл.16 вр. чл.15,ал.1 и 6 ЗТР / в горния смисъл по аналогичен казус е и определение  № 102/14.02.2014г. по ч.т.д. № 257/14г. на ВКС,ІІ т.о./. Процесуалната легитимация е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно по всяко време на процеса. Липсата й обуславя извод за процесуална недопустимост на подадената частна жалба. Производството по нея следва да се прекрати.

Отделно от това настоящата инстанция след извършена служебна справка по т.д. № 1209/14г. на ВОС преценява , че действително е налице висящ спор по чл.74 ТЗ по иск на С.К. против „Е* с*”ООД за отмяна на решения на ОСС от 03.07.2014г. Но съгласно приложена по същото дело молба за отказ от иск и предстоящо произнасяне по нея се повдига в бъдеще въпросът за наличието на правен интерес от обжалване, доколкото спирането на регистърното производство е до приключване на спора по чл.74 ТЗ , вкл. и чрез прекратяването му с определение.

Водим от горното , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 515/14г. на ВнАС.

Определението може да се обжалва пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: