О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

547………

 

гр. Варна, 14.08……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Търговско отделение, трети състав,

в закрито заседание на тринадесети август, през 2015 година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Златилова ч.т.д. № 515 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.122 ГПК.

Образувано е по повдигната препирня за подсъдност от Търговищкия окръжен съд по предявените искове от „К*А*-*” ЕООД с.Млекарево, област Сливен, срещу „Изворово Агро” ЕООД гр.Варна.

Производството по гр.д.223 по описа за 2015 година на Районен съд Омуртаг е образувано по искова молба от „К* А*-*” ЕООД и е било прекратено с определение № 644/14.07.2015г., като делото е изпратено по подсъдност на ОС-Търговище на осн. чл. 104, т. 5 ГПК. ОС-Търговище счита, че не е родово компетентен да разгледа предявените 5 броя установителни искове за съществуването на наемно /арендно/ правоотношение, които съобразно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.5 ГПК /в размер на наема за една година/, с оглед цената на исковете, са родово подсъдни на районен съд. Родово подсъдни на районен съд са и исковете за установяване на несъществуващо обстоятелство в Имотните регистри при Агенция по вписванията, поради което е повдигната препирня за подсъдност.

Съобразно разпоредбата на чл.104, т.5 ГПК на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон. Съгласно разпоредбата на чл.29 ЗТР във вр. с чл.365, т.3 ГПК окръжният съд е компетентен да разгледа като първа инстанция исковете за установяване недопустимост или нищожност на вписване и за несъществуване на обстоятелство, вписано в търговския регистър. Видно от обстоятелствата изложени в исковата молба не се касае за установяване недопустимост или нищожност на вписване в търговския регистър, което да обуславя родовата компетентност на Окръжен съд като първа инстанция, поради което приложение ще намери разпоредбата на чл.104, ал.1, т.4 ГПК. Предявени са в отношение на обективно кумулативно съединяване установителни искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за установяване съществуването на арендно/наемно/ правоотношение, поради което при определяне цената на иска приложима е разпоредбата на чл.69, т.5 ГПК. Установяване съществуването на правоотношение по всеки един договор съставлява отделен иск, цената на който се определя от размера на наема за една година и видно от клаузите на приложените договори е с размер под 25 000 лева, поради което компетентен да се произнесе по предявените искове като първа инстанция е районният съд.

Предявените, в отношение на евентуалност искове за заличаване на вписаното обстоятелство са такива по чл.90 ЗКИР, който урежда последиците при успешно проведен иск.

Водим от горното, Варненският апелативен съд     

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ за родово компетентен по предявените искове с искова молба рег. № 1524/24.06.2015г. Районен съд – гр. Омуртаг.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: