О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  551                                                2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                       търговско  отделение

на четиринадесети август                              година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

         Кр.Генковска

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 516 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

         Производството по делото е по реда на чл.220 ГПК.

         Образувано е по подадена частна жалба от З.Д. *** срещу определение № 2038/05.06.2015г., постановено по т.д. № 158/2015 год. по описа на ОС- Варна, в частта с което съдът е оставил без уважение искането за конституиране като трето лице помагач в първоинстанционното производство на Националната агенция за приходите. По съображения, подробно изложени в частната жалба и свеждащи се основно до това, че определението в обжалваната му част е неправилно, моли съда да отмени обжалвания съдебен акт и да уважи искането с правно основание чл. 219 ГПК.

         В законоустановения срок са постъпили писмени отговори от ответната по частната жалба страна, в които се излагат доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да остави в сила обжалвания акт.

         Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

         Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Предмет на производството по т.д. № 158/2015г. е иск предявен от Л.Д.М., М.Д.М. – П. и Н.И.П. против „Одисей 96” ЕООД гр.Варна /в несъстоятелност/ и З.Д.Д. с правно основание чл. 135, ал. 1 от ЗЗД, вр. с чл. 649, ал. 1 и ал. 5 от ТЗ за обявяване недействителността на договора за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нот. акт № 57, том ІV, рег. № 8946, дело № 645/2012 г. по отношение на ищците, явяващи се кредитори на несъстоятелността на търговското дружество. Съдът, на осн. чл.649, ал.3 от ТЗ, е конституирал служебно като съищец синдика на „Одисей 96” ЕООД гр.Варна /в несъстоятелност/, който поддържа предявения иск. В срока по чл.367 от ГПК ответницата З.Д.Д. е депозирала писмен отговор,  в който излага доводи за недопустимост на иска, а по същество оспорва исковата претенцията. В законоустановения срок е постъпила допълнителна искова молба от Л.Д.М., М.Д.М. – П. и Н.И.П., в която са наведени доводи, че платената цена по атакуваната сделка, е значително по-ниска от пазарната. В срока по чл.367 от ГПК ответницата З.Д.Д. е депозирал допълнителен писмен отговор, в който поддържа направените възражение. С допълнителния отговор е направила и искане за привличане на Националната агенция за приходите като трето лице-помагач, поради обстоятелството, че продажната цена по атакуваната сделка е платена по сметка на НАП.

С нотариален акт №  57, том ІV, рег. № 8946, дело № 645/2012 г. „ОДИСЕЙ 96” ЕООД гр. Варна продава на З.Д.Д. собствен на дружеството недвижим имот, представляващ 10 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.1503.596 (стар идентификатор 10135.1503.293), находящ се в гр. Варна, с адрес на ПИ гр. Варна, пл. Лаврентий № 31,33, с площ от 429 кв.м., за сумата от 1 000лв., която цена е уговорено да бъде заплатена от купувача изцяло, след подписване на нотариалния акт, по сметка на НАП-гр. Варна за покриване на публичноправни задължения на продавача „Одисей 96” ЕООД гр. Варна. Доколкото страните по договора за покупко -  продажба са постигнали съгласие продажната цена да бъде платена по сметка на НАП за погасяване на публичноправни задължения на продавача, което е в съответствие и с разпоредбата на чл.264, ал.4 от ДОПК, ВАпС намира, че не е налице интерес от обвързване на третото лице с мотивите на решението, поради което не следва да се допуска и конституирането му като такова.

Привличането на трето лице – помагач е средство за защита и право на привличащата страна и чрез него тя цели да улесни защитата си срещу насрещната страна с помощта на привлеченото лице, както и да подчини привлеченото лице на силата на мотивите. За да бъде допустимо такова привличане от една страна е необходимо същото да е направено в законоустановения за това срок, който е преклузивен. Стриктното тълкуване на разпоредбата на чл. 376, ал. 4 ГПК сочи, че в срока за отговор на исковата молба ответникът може да привлече трети лица и предяви искове срещу тях. Този срок не би могъл да бъде продължаван и разпоредбата не би могла да се тълкува разширително. Действително производството по глава 32 "Търговски спорове" е особено исково производство, което предполага повторна размяна на книжа, в същото обаче не е посочена изрична възможност да се иска привличане на трети лица помагачи с отговор на допълнителната искова молба. Поради това, съдът намира, че в случая приложима е нормата на чл. 367, ал. 4 ГПК, съгласно която най-късния срок за привличането от страна на ответника е отговора на исковата молба. Още повече, че с допълнителната искова молба ищецът не е навел нови факти и твърдения, което да обосновава последваща нуждата от привличането. Искането за това е можело да бъде направено от ответника своевременно и като не е сторено в законовия срок не може да бъде уважено.

От друга страна привличащата страна трябва да има интерес от привличането, който е налице тогава, когато привличаното лице би могло да встъпи и по своя инициатива като подпомагаща страна, каквато възможност в случая не е налице. Участието на трето лице в чужд процес е с цел да се издейства благоприятно решение за една от главните страни, на която встъпилото лице в защита на своя интерес помага. Встъпването е средство за защита правата на третото лице срещу неблагоприятни последици, които биха могли да настъпят за него вследствие неправилно решение по висящ процес, а решение на ВКС по делото няма да окаже въздействие върху правното положение на НАП. При евентуално уважаване на предявения иск купувачът на имота би имал претенции към „Одисей 96” ЕООД, но не и към НАП. Публичните задължения имат самостоятелен характер. Дължимостта на задължението към НАП не се оспорва, а още повече не е предмет на разглеждане в настоящото производство.

Предвид изложеното по-горе, искането на ответника по иска З.Д.Д. за конституирането на НАП като трето лице-помагач в процеса на основание чл. 219 ГПК  е недопустимо, като направено след установения за това преклузивен срок, а и по същество – неоснователно, поради което определението за оставянето му без уважение е 

 

правилно и законосъобразно, поради което частната жалба срещу него следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е   Д    Е   Л    И    :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба на З.Д. *** срещу определение № 2038/05.06.2015г., постановено по т.д. № 158/2015 год. по описа на ОС- Варна, в частта с което съдът е оставил без уважение искането за конституиране като трето лице помагач в първоинстанционното производство на Националната агенция за приходите.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ :