ОПРЕДЕЛЕНИЕ№

 

Гр.Варна, ……………………  2016г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на седемнадесети септември през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ Д.

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 516 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на „Актема” ЕООД със седалище гр.Варна срещу разпореждане № 477 от 27.04.2016г. по търг.дело № 234/11г. по описа на Добрички ОС, с което е върната подадената от жалбоподателя частна жалба вх.№ 697 от 04.02.2016г. срещу разпореждане № 45 от 14.01.2016г. на ДОС по търг.дело № 243/11г.

В частната жалба се твърди, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно. Оспорва извода на съда, че не е изпълнил указанията, дадени с разпореждане от 24.03.2016г. Твърди че такова разпореждане не му е връчвано. Сочи че в полученото от него на 11.04.2016г. съобщение е записано че му се връчва само „препис от разпореждане № 123 от 22.03.2016г.”, с добавяне че това разпореждане се връчва съгласно разпореждане на ДОС от 24.03.2016г. Твърди че в изпратеното му съобщение не е посочен срок за изпълнение. Излага, че указанията на съда следва да бъдат точни, подробни и разбираеми, особено когато неизпълнението им е свързано с опасност от прекратяване на делото. Твърди че при липсата на посочен от съда срок за изпълнение на указанията, съществено му е нарушено правото на защита, защото е санкциониран за неизпълнение в срок, за който не е уведомен. Излага и съображения относно изпълнението по същество на дадените указания. Моли съда да отмени обжалваното разпореждане за връщане на частна жалба и да бъде разпоредено продължаване на съдопроизводствените действия по нея.

Насрещната страна по жалбата – ищеца Национална агенция за приходите и конституирания по реда на чл.649 ал.3 от ТЗ съищец – синдика на „Алфа Вектор” АД в несъстоятелност, в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не са депозирали отговор, не изразяват становище по частната жалба.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 243/11г. по описа на ДОС е образувано по иск с правно основание чл.647 ал.1 т.3 от ТЗ по иск на кредитора Национална агенция за приходите за прогласяване на недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността на договор за продажба на недвижим имот, сключен между длъжника „Алфа Вектор” АД и „Актема” ЕООД. Постановеното по иска решение № 189 от 19.11.2014г. като необжалвано е влязло в сила на 05.01.2015г. Срещу влязлото в сила решение е подадена молба за отмяна вх.№ 7431 от 24.11.2015г.  Поради неизпълнение на указания на съда за отстраняване на нередовности на молбата за отмяна същата е върната с разпореждане № 45 от 14.01.2016г. Срещу разпореждането за връщане на молбата за отмяна е подадена частна жалба вх.№ 697 от 04.02.2016г. С разпореждане на ВКС № 123 от 22.03.2016г. преписката по частната жалба е върната обратно на ДОС за отстраняване на констатирани от касационния съд нередовности – за представяне на документ за платена държавна такса в размер на 15лв. по сметка на ВКС, в който да бъдат посочени номера на делото/обжалвания акт и съда по описа на който е то. След връщане на делото от ДОС на 24.03.2016г. с разпореждане на частния жалбоподател е даден едноседмичен срок да изпълни разпореждането на ВКС. На страната е изпратено съобщение за връчване на препис от разпореждане в образец по приложение № 9 от Наредба № 7 от 22.02.2008г., получено на 11.04.2016г. от процесуалния представител, подал частната жалба. След изтичане на едноседмичния срок за отстраняване на нередовности и поради неизпълнение на дадените указания, първоинстанционният съд с обжалваното в настоящето производство разпореждане № 477 от 27.04.2016г. е върнал частната жалба вх.№ 697 от 04.02.2016г. срещу разпореждането за връщане молбата за отмяна.

Апелативният съд намира, че обжалваното разпореждане следва да бъде отменено по следните съображения:

На основание чл.262 ал.1 от ГПК във връзка с чл.275 от ГПК ако жалбата не отговаря на изискванията на закона или липсват необходимите приложения на страната се съобщава да отстрани допуснатите нередовности в едноседмичен срок. Неизпълнението на неправилни или неясни указания на съда не влече след себе си неблагоприятни последици за ищеца, включително и не може да е основание за прекратяване на делото или за обезсилване на първоинстанционното решение. В този смисъл е решение № 434 от 13.05.2010г. по гр.дело № 700/09г. на І гр.о. на ВКС, постановено по реда на чл.290 от ГПК и представляващо задължителна съдебна практика. Съдът намира, че това разрешение е приложимо и в случаите на неправилни или неясни указания дадени на жалбоподателя по реда чл.262 ал.1 от ГПК, при които неблагоприятната последица за страната е връщане на подадената от нея жалба.  

С оглед дадените указания от касационната инстанция от първоинстанционния съд на страната е изпратено съобщение за връчване на препис от разпореждане в образец по приложение № 9 от Наредба № 7 от 22.02.2008г. В текста на съобщението е посочено, че се изпраща препис от разпореждане №  123 от 22.03.2016г. по преписка с вх.№ 2824 от 14.03.2016г. по описа на ВКС, съгласно разпореждане от 24.03.2016г., постановено от ДОС по търг.дело № 243/11г. Доколкото разпореждането на окръжния съдия от 24.03.2016г. е написано ръкописно върху акта на касационния съд от 22.03.2016г., вероятно именно копие от тази страница е изпратено на страната.

Така изпратените указания до жалбоподателя настоящият състав на въззивния съд намира за неясни. За да бъдат ясни указанията до страната те следва да са разбираеми и да посочват: нередовността на процесуалното действие, начина по който да се изправи тази нередовност и в какъв срок следва да се извърши това. Задължително на страната следва да бъдат указани и какви ще бъдат неблагоприятните за нея последици от неизпълнението на дадените и указания. В настоящия случай постановеното от окръжния съд разпореждане от 24.03.2016г. е с препращане към разпореждането на ВКС, без собствени указания за нередовност и без посочени последици в случай на неизпълнение. Така постановено и изпратено в този вид на страната указание е неясно, неточно и непълно, и не съдържа посочване на неблагоприятните последици за страната от неизпълнението на дадените и указания. Поради което и неизпълнението на неясно дадените указания не може да има за последица връщане на частната жалба.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното разпореждане следва да бъде отменено а делото върнато на първоинстанционния съд за повторно даване на указания на страната за отстраняване на нередовности на частна жалба, констатирани от ВКС в разпореждане № 123 от 22.03.2016г.

 

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 477 от 27.04.2016г. по търг.дело № 243/11г. по описа на Добрички ОС за връщане на частна жалба на „Актема” ЕООД със седалище гр.Варна вх.№ 697 от 04.02.2016г. срещу разпореждане № 45 от 14.01.2016г. на ДОС по търг.дело № 243/11г.

ВЪРЩА делото на ДОС за повторно изпълнение на процедурата по чл.262 ал.1 във връзка с чл.275 ал.2 от ГПК и констатираните от ВКС с разпореждане № 123 от 22.03.2016г. нередовности на частната жалба.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: