ОПРЕДЕЛЕНИЕ 721

 

гр. Варна, …21.10.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 615/2019 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 от ГПК.

Подадена е частна жалба от „ОСТ Трейдинг“ ЕООД /в несъстоятелност/ чрез синдика В.Г. против определение № 3008 от 20.08.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1347/2019 г., с което е прекратено производството по делото, на основание чл. 130 от ГПК.

В частната жалба се инвокират доводи за неправилност на обжалваното определение. Сочи за неправилен извода на съда за липсата на интерес от предявяването на исковете. Излага доводи, че предявяването на иск за реално изпълнение не е предвиденo като алтернативна възможност на тази за предявяване на иск за разваляне на договора. За неправилен намира извода на съда, че дори да бъде развален договорът процесните недвижими имоти няма да се върнат в патримониума на жалбоподателя. Счита, че от разпоредбата на чл. 81, ал. 2 от ЗЗД не може да извеждат доводи за допустимост или недопустимост на производството. Твърди, че осъдителните искове по чл. 59, вр. с чл. 173 от ЗЗД, вр. с чл. 720 и сл. от ТЗ, както и по чл. 124, ал. 2 от ГПК не са обусловени от иска за разваляне на договора и представляват действия за попълване на масата на несъстоятелността. Моли за отмяна на определението.

Предвид етапа на производството не е връчван препис на насрещните страни.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е редовна, подадена в срок, поради което съдът я намира за допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Предмет на производството по т. д. № 1347/2019 г. на Варненския окръжен съд са предявени искове от „ОСТ Трейдинг“ ЕООД /в несъстоятелност/ срещу:

- „Видин ойл“ ЕООД /в несъстоятелност/ и „Лоджистик Транспорт“ ЕООД с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, вр. с чл. 108 от ЗС за разваляне на договор за покупко-продажба на подробно на недвижими имоти, подробно описани в нот. акт № 171/2017 г., том 5, рег. № 13734 на нотариус В. Г.;

- „Лоджистик Транспорт“ ЕООД с правно основание чл. 59 от ЗЗД, вр. с чл. 173 от ЗЗД, вр. с чл. 722, ал. 1 и сл. от ТЗ за осъждане на ответника да заплати сумата в размер на 24 542 евро, представляваща равностойността на осем наемни вноски за периода от 15.12.2018 г. до 15.08.2019 г., получени от ответника по договор за наем от 15.10.2018 г. с „Лени стил-2“ ЕООД, ведно със законна лихва за забава от депозиране на исковата молба до окончателното изплащане;

- „Лени стил-2“ ЕООД с правно основание чл. 124, ал. 2 от ГПК, вр. с чл. 173, ал. 2 от ЗЗД, вр.с чл. 228 от ЗЗД, вр. с чл. 722, ал. 1 и сл. от ТЗ за осъждане на ответника са заплати сумата от 233 149 евро, представляваща месечен наем от 3 067.75 евро за периода от 15.08.2019 г. до 15.10.2025 г. по договора за наем от 15.10.2018 г., с нот. заверка на подписите с рег. № 6399, на нотариус Р. Г.,*** действие – Добричкия районен съд.

С определение № 3008 от 20.08.2019 г., Варненският окръжен съд е прекратил производството поради недопустимост на иска за разваляне на договора за покупко-продажба предвид използването на алтернативната възможност за предявяване на иск по чл. 79, ал. 1 от ЗЗД.

В производството по несъстоятелността на „Видин ойл“ ЕООД /в несъстоятелност/ синдикът на „ОСТ Трейдинг“ ЕООД /в несъстоятелност/ е предявил вземането по договора за покупко-продажба, обективиран в нот. акт № 171, том 5, рег. № 13734, нот. дело № 689 на нотариус В. Г. с рег. № 549, с район на действие – Варненския районен съд, в размер на 1 468 400 лева. В списъка за неприети вземания, като причина за неприемането синдикът е посочил, че вземането не е доказано по основание и липсва счетоводно отразяване на съда. С определение № 43 от 21.11.2018 г., обявено в ТР на 26.11.2018 г. е оставено без уважение възражението на „ОСТ Трейдинг“ ЕООД /в несъстоятелност/ поради цедиране на вземането. Същото e предмет на положителен установителен иск по чл. 694 от ТЗ, по който е образувано т. д. № 42/2018 г. по описа на Видинския окръжен съд.

Като последица от липсата на точно изпълнение на задължението от страна на длъжника за кредитора се пораждат алтернативните възможност, закрепени в разпоредбата на чл. 79 от ЗЗД, съответно 1/. да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или 2/. да иска обезщетение за неизпълнение. Същите възможности кредиторът би могъл да упражни до развалянето на договора по съответния законопредвиден ред. Предвид горното, следва да се приеме, че избраната защита на цедента да предяви иска за реално изпълнение, не би могла да обуслови недопустимост поради липсата на интерес на последващо предявения иск за разваляне на договора за покупко-продажба на недвижими имоти.

Вън от горното и за пълнота на изложението, следва да се посочи, че доводите за липсата на обусловеност на останалите два иска с този за развалянето на договора за покупко-продажба, са неоснователни доколкото разрешението по същество на последния би рефлектирало върху легитимацията на първия ответник.

С оглед на гореизложеното, обжалваното определение е неправилно и като такова, следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 3008 от 20.08.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1347/2019 г..

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.              2.