О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 584

 

                                             гр.Варна,   09 .10.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на                                    октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев ч.в.т.д. №517 по описа на съда  за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.122 от ГПК.

Образувано е по спор за подсъдност, повдигнат от Варненски окръжен съд с определение №3019/28.09.2017 г., постановено по ч.т.д. №1280/2017 г. по описа на ВОС, образувано след препращане по подсъдност от Окръжен съд - Добрич.

Видно от данните по делото, производството пред Окръжен съд – Добрич е било образувано по молба на „ИСКРА 2003“ ЕООД, със седалище гр.Добрич за допускане на обезпечение на бъдещ осъдителен иск за заплащане на сумата от 350 000 лева, претендирана по запис на заповед от 13.10.2016 г., чрез налагане на обезпечителна мярка – възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр.Варна.

С определение №7381/17.06.2015г., постановено по гр.д. №6416 по описа за 2015 г., състав на ОС - Добрич с оглед вида на обезпечителната мярка е приел, че родово компетентен да се произнесе по молбата за обезпечение на бъдещ иск е съдът по местонахождение на имота, а именно ОС – Варна.

От своя страна, като е изложил мотиви, че местната подсъдност на молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск е изборна - родово компетентният съд по постоянния адрес на молителя или по местонахождението на имота, който ще служи за обезпечение, съставът на ВОС е приел, че не е предоставена възможност на сезирания с молбата за допускане на обезпечение съд да преценява избраната от молителя  подсъдност по седалището му, поради което е отказал да зачете отвода на сезирания съд и да разгледа препратената му молба като е повдигнал препирня за подсъдност.

При тези данни е видно, че сезираният съд е именно компетентен да се произнесе по спора за подсъдност по аргумент на чл.122 от ГПК. Производството е допустимо.

По същество на спора съдът намира следното:

По силата на чл.390, ал.1 от ГПК, обезпечение може да се иска и преди предявяване на иска от родово компетентния съд по постоянния адрес на ищеца или по местонахождението на имота, който ще служи за обезпечение.

В случая, молителят е избрал да подаде молбата си за обезпечение пред съда по седалището си, а именно ОС – Добрич.

С оглед предмета на бъдещия иск, съдът намира, че не е налице предвиденото в чл.390, ал.2 от ГПК изключение, уреждащо компетентност на окръжния съд по местонахождението на имота, по искове, при които родовата компетентност се определя от размера на данъчната оценка на недвижимия имот, независимо от цената на иска.

 Налага се, че критериите за обосноваване на местно компетентния съд са два: 1/ постоянният адрес на ищеца (или седалището на юридическото лице) и 2/ местонахождението на имота, който ще служи за обезпечение.

Молителят и бъдещ ищец е търговско дружество със седалище гр.Добрич, който надлежно е сезирал ОС – Добрич с молба за допускане на обезпечение на бъдещ осъдителен иск за заплащане на сумата от 350 000 лева, претендирана по запис на заповед от 13.10.2016 г., поради което по правилото на чл.390, ал.1 от ГПК, настоящият съдебен състав намира, че компетентен дасе произнесе е Окръжен съд – Добрич.

По изложените съображения Варненският апелативен съд намира, че производството следва да продължи пред Добрички окръжен съд. Делото следва да се изпрати на ОС - Добрич по компетентност.

Воден от горното и на основание чл.122 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

КОМПЕТЕНТЕН да продължи производството по молбата на „ИСКРА 2003“ ЕООД, със седалище гр.Добрич за допускане на обезпечение на бъдещ осъдителен иск за заплащане на сумата от 350 000 лева, претендирана по запис на заповед от 13.10.2016 г., чрез налагане на обезпечителна мярка – възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр.Варна е ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ.

Изпраща делото на ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ за продължаване на съдопроизводствените действия.

Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на Варненски окръжен съд по ч.т.д. №1280/2017 г. по описа на ВОС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: