ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   620                                              12.10.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  12-и октомври                                                                Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                             ДАРИНА  МАРКОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в.ч. т. дело № 517 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба  от В.П.Д. и Д.С.Д., против определение № 190/22.06.2018год., за допълване на определение № 167/17.05.2018год. по в.ч.т.д.  № 66/2018год. на ОС-Шумен, с което съдът е осъдил всеки от жалбоподателите да заплати разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на по 25 лв. Считат определението за неправилно, по изложени съображения.

Насрещната страна  по частната жалба, чрез писмено становище на процесуален представител, счита жалбата за неоснователна. Претендира разноски.

Обжалваното определение е постановено по искане на „Агенция за събиране нса вземания“ЕАД гр.София, на основание чл.248 от ГПК да бъде  допълнено определение № 167/17.05.2018год. по в.ч.т.д.  № 66/2018год. на ОС-Шумен в частта за разноските.

По частната жалба, съдът съобрази следното:

С определение № 167/17.05.2018год. по в.ч.т.д.  № 66/2018год. на ОС-Шумен съдът е оставил без уважение частните жалби на В.П.Д. и Д.С.Д., против заповед за изпълнение № 354/07.03.18год. по гр.д. № 683/18год. на ШОС, като е потвърдил заповедтта в частта за разноските и е оставил без разглеждане като недопустими частните жалби на жалбоподателите в останалата им част. Определението е потвърдено от ВАпС.

С молба вх.№ 3073/11.06.2018год. юрписконсулт И.С., като пълномощник на заявителя „Агенция за събиране на вземания“ЕАД е поискала определението да бъде допълнено в частта за разноските, за които в писменияя отговор са направили искане за присъждане и е представен списък по чл.80 ГПК.

  С обжалваното определение  постановено в производство по чл.248 ГПК, съдът е уважил молбата по чл.248 ГПК, като е присъдил възнаграждение в минимално предвидения размер.

За да се произнесе,  съдът  съобрази следното:

По частните жалби на на В.П.Д. и Д.С.Д., против заповед за изпълнение № 354/07.03.18год. по гр.д. № 683/18год, по които е постановено  определение № 167/17.05.2018год. по в.ч.т.д.  № 66/2018год. на ОС-Шумен, е постъпил писмен отговор от юрисконсулт И.С., като пълномощник на заявителя „Агенция за събиране на вземания“ЕАД. В същия е направено искане за присъждане на разноски в размер на 150лв., съобразно приложен списък с разноски.

Следователно искането за присъждане на разноски е направено своевременно, като с оглед на неоснователността на частните жалби, искането за присъждане на разноски се явява основателно. А предвид на обстоятелстовто, че присъдения общ размер от 50 лв. за защита по двете частни жалби  е определен на минимума посочен в чл.25 а ал.3 от Наредбата за изплащане на правната помощ, не следва да се обсъжда дали същия е прекомерен.

За това обжалваното определение по чл.248 ГПК се явява законосъобразно и следва да се потвърди.

С оглед неоснователността на частната жалба за настоящето производство и своевременно направеното искане на насрещната по жалбата страна „Агенция за събиране на вземания“ЕАД  следва да се присъди сума в минимално предвидения размер от  50 лв. разноски за процесуално представителство.

По изложените съображения съдът

 

                                  О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение на Окръжен съд-Шумен № 190 от 22.06.2018 г. постановено по т.д.№ 66/2018 г. по описа на съда.

ОСЪЖДА В.П.Д. ЕГН********** и Д.С.Д. ЕГН **********  да заплатят на „Агенция за събиране на вземания“ЕАД ЕИК 203670940, гр.София сумата от 50 лв. –разноски за процесуална защита от юрисконсулт за настоящето производство.

Определението е окончателно.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.