Р Е Ш Е Н И Е

№  356/ 14.12.2013  г.                            гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 05.11.2013 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА        

ЧЛЕНОВЕ:    ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

              РАДОСЛАВ СЛАВОВ

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 519 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Производството по делото е образувано по жалба от „Сайтрон”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя Д.Д.П., чрез пълномощникът си адв.И.З.–молител по т.д. № 2625/2012год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото, с която е отхвърлена молбата с правно основание чл.625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност на „ОМЕГА-НН”ООД гр.Варна, поради неплатежоспособност, като неоснователна. Счита обжалваното решение за  неправилно- поради  незаконосъобразност на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което молбата  да бъде уважена.

Насрещната страна, чрез писмен отговор на процесуален  представител, счита жалбата за неоснователна,

В съдебно заседание въззивната жалба се поддържа чрез процесуален представител.

Въззиваемата страна чрез процесуален представител изразява становище за неоснователност на въззивната жалба. В подкрепа на изразеното становище, са представени и псмени бележки.         

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената  въззивна жалба е  депозирана в преклузивния срок по чл. 633 ал. 2 от ТЗ от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустими.

При разглеждането им, съдът съобрази следното:

Производството  пред окръжния съд е образувано по молба на „САЙТРОН”ООД гр.Варна, представлявано от Д.Д.П., чрез процесуален представител, срещу „ОМЕГА-НН”ООД гр.Варна, представлявано от управителя Р.Д.Н., за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на дружеството, на основание чл.625 вр.чл.607 а ал.1 и чл.630 ал.1 ТЗ.

Излага се, че ответното дружество не е в състояние да погаси изискуемо парично вземане към молителя, което към 14.09.2012год. е  в размер на 95 226,63лв., от които 21 942лв. са остатък по СМР по договор от 22.01.2008год. и лихви в размер на 73 284,63лв., както и парични задължения в размер на сумата от 215 000лв., като платена на неосъществено основание, дължима вследствие на разваляне на предварителен договор за продажба на недвижим имот и неустойка по чл.19 от договора в размер на 10% от продажната цена.

На 18.06.2012год. представляващия ответното дружество е получил нотариална покана за заплащане на сумите, но от страна на същото не е извършено плащане, като счита, че причина за това е липсата на парични средства. Счита, че затрудненията на длъжника не са временни и поради това, че е спрял плащанията, е изпаднал в неплатежоспособност.

Иска да се постанови решение, с което на основание чл.630 ал.1 ТЗ да бъде обявена неплатежоспособността на длъжика и за начална да да бъде определена датата 20.12.2011год.

Ответникът оспорва материално-правната легитимация на молителя-като счита, че същият няма качество на кредитор, поради което молбата за откриване на производство по несъстоятелност е неоснователна. Изразява становище, че не са налице предпоставките, посочени в чл.608 ал.1 ТЗ, тъй като претенциите на молителя са спорни, поради което не е налице изискуемо вземане по см. на посочената разпоредба. Това е така, тъй като паричните задължения по споразуменията са погасени чрез прихващане с насрещно задължение по запис на заповед. Относно задължението, възникнало вследствие едностранно разваляне на предварителен договор за продажба на недвижим имот от 29.09.2008год., поради виновно неизпълнение: Ответникът оспорва същото с твърдения, че причина за несключване на окончателен договор е неизправността на молителя, който не е изпълнил задължението си да заплати продажната цена на имота.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства и доводите на страните, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, на основание чл.235 от ГПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съобразно заключението на ССЕ, както и от представените писмени доказателства-заверен препис на запис на заповед и нотариална покана връчена на молителя на 23.07.2012год., съдържаща изявление на ответното дружество за прихващане с насрещно задължение на молителя „САЙТРОН”ООД по ЗЗ, следва да се направи извод, че паричните задължения на ответника към молителя по договор за СМР от 22.01.2009год. и по допълнителните  споразумения от 24.08.2010год. и 08.07.2011год. към момента на подаване на молбата по чл.625 ТЗ са погасени-чрез плащане и чрез посоченото прихващане.

Относно твърдението на молителля, че има качество на кредитор за сумата от 215 000лв., представляваща платена цена за недвижим имот по предварителен договор от 29.09.2008год.  и неустойка от 10% по чл.19 от същия договор:   Твърдението на молителя се основава на едностранно разваляне от негова страна, на сключения предварителен договор, чрез нотариална покана от 18.06.2012год., съдържаща изявление на молителя за разваляне на договора.

Следва да се отбележи, че твърдението за разваляне на предварителния договор се явява недоказано. От една страна, цитираната покана не е представена своевременно и не е приета като доказателство по делото. Видно от представения констативен протокол от 25.06.2012год. /стр.28/,  представен от молителя, процесуалния представител на ответното дружество е поканил молителя за сключване на окончателен договор, като е представил необходимите документи за сключване на окончателен договор, както и проект за нотариален акт и е изразил готовност да извърши сделката при положение, че купувача плати цената. Купувачът също е заявил, че има готовност да изпълни останалите си задължения по предварителен договор, като е заявил, че единствената пречка за несключване на договора е липсата на готовност от страна на продавача. Видно е съдържанието на цитирания протокол, както и от изразените становища по делото, че всяка страна по предварителния договор се счита  за изправна, съответно счита другата за неизправна.  При това положение, дори и да се вземе в предвид поканата от 18.06.2012год, съдържаща изявление за разваляне, при неизпълнение  от страна на ответника, същата няма значение за настоящето производство.

Това е така, тъй като само изправната страна има право да иска разваляне, или изпълнение на сключен договор. А в производството по несъстоятелност при направено оспорване, съдът не може да установи и посочи коя страна е изправна, тъй като това е предмет на доказване в един исков процес.  Предвид изложеното, следва да се направи извод, че не се установява прекратяване на облигационната връзка, възникнала със сключването на предварителния договор. С оглед на изложеното, молителят няма качество на кредитор по смисъла на чл.625 ТЗ и за сумата от 215 000лв., тъй като по изложените по-горе съображения, неговото вземане не е изискуемо по см. На чл.608 ал.1 ТЗ.

Съдът намира, че в процеса не се установява и втората кумулативно изискуема предпоставка за установяване на неплатежоспособност на ответника-същият да не може да изпълни изискуемо парично вземане.

Следва да  се отбележи, че за установяване на степента, в която длъжникът е в състояние да погасява паричните си задължения, водещо значение имат коефициентите на ликвидност, тъй като те отразяват способносността на предприятието да покрива краткосрочните и текущите си задължения. 

При резултат на показателя обща ликвидност под единица, е налице индикация за проблеми с ликвидността на дружеството. Т.е. наличните текущи активи не са достатъчни за покриване на всички текущи пасиви.

Според заключението на вещото лице по ССЕ, коефициентът за обща ликвидност към 24.10.2012год. е 2,141: към 31.12.2012г.-2,473: към 31.1.2013г.-3,691.  Следователно, коеф. За обща ликвидност е много по-висок от 1, поради което следва да се направи извод, че дружеството няма финансови затруднения, в тази насока са и изводите на вещото лице, според което тенденцията е към повишаване на коефициента.

Според заключението на вещото лице, по допуснатата пред настоящата инстанция ССЕ, коефициента за обща ликвидност, по ГФО-Счетоводен баланс за 2012год. е 2, 460 и изводите, които прави вещото лице съвпадат с изложеното по-горе.

Като краен извод, вещото лице сочи, че „Омега-НН”ООД няма финансови затруднения е в състояние да погаси краткосрочните си задължения с краткотрайните активи.

Коефициенът на бърза ликвидност изразява непосредствената готовност на предприятието да обслужва краткосрочните си задължения към кредиторите с по-бързо ликвидни краткотрайни активи, като общоприетата стойност на показателя е от 0,5-1.

Според заключението на вещото лице по ССЕ, коефициентът за бърза ликвидност към 24.10.2012год. е 0,842: към 31.12.2012г.-0,979: към 31.1.2013г.-2,454.  Следователно, коеф. за бърза ликвидност е много по-висок от 0,5 и е близък до оптималната стойност-1, а към 31.1.13год. е 2,454 има непосредствена готовност да обслужва краткосрочните си задължения близо на 100%, като е видна тенденцията  към повишаване на коефициента.

Според заключението на вещото лице, по допуснатата пред настоящата инстанция ССЕ, коефициентът за бърза ликвидност, по ГФО-Счетоводен баланс за 2012год. е 0,95, поради което и за него следва да се има в предвид изложеното по-горе.

Според заключението прието от окръжния съд, според съставените междинни счетоводни баланси към посочените дати, сумата на пасивите не превишава сумата на активите и дружеството разполага с имущество, досттатъчно за покриване на задълженията му, без опасност за кредиторите му. 

С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че не е налице и втората предпоставка, която следва да е налице за обявяване на търговец в неплатежоспособност- същият  да не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение.

По изложените съображения съдът намира, че молбата на „САЙТРОН” ООД гр.Варна за откриване на производство по несъстоятелност на „ОМЕГА-НН” ООД поради неплатежосособност е неоснователна и следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

След като е постановил съдебния си акт в идентичен смисъл, обжалваното решение следва да се потвърди. По повод направено искане за присъждане на разноски за настоящата съдебна инстанция от страна на въззиваемото дружество, същото като доказателство за извършването им е представило Договор за правна защита и съдействие /стр.27/, според който договореното възнаграждение е 2 000лв., които са внесени в брой. По делото не е представен договор за правна помощ между страната и процесуалният й представител, по утвърдения от МФ образец. Представения договор може да има значение във вътрешните отношения между страната и пълномощника и, но не е основание за ангажиране отговорността на насрещната страна.

Предвид изложеното, съдът счита, че относно  дължимото заплащане от страна на въззиваемата страна, не са представени релевантни доказателства, поради което и искането за присъждане на сумата от 2 000лв.-разноски за адвокатски хонорар пред настоящата инстанция, следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 360 от 17.04.2013 год., постановено по т. д. № 2625/2012 год. по описа на Варненски окръжен съд, ТО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в седмодневен срок от връчването му на страните, на основание чл.633 ал.2 ТЗ.

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                

                      ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                      2.