ОПРЕДЕЛЕНИЕ №542

 

гр. Варна, 13.08.2015 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

    ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 519/2015 година по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Силвър Бийч” ЕАД – гр. Варна, с ЕИК 200432364, чрез процесуален представител, срещу Определение № 2643 от 22.07.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1071/2015 г., с което е прекратено производството и върната като нередовна искова молба, в която жалбоподателят е описал група претенции, поддържани както лично от подателя, така и в качеството му на субсититуент на друго лице (несъстоятелен длъжник), за установяване на недействителност на отделни действия по принудително изпълнение на парично вземане, водено между други страни, на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК.

В жалбата се твърди неправилност на обжалваното определение, като е изразено становище, че при постановяването му са нарушени чл. 5 от ГПК, отказано е приложение на чл. 634 и на чл. 714 от ТЗ, нарушена била и разпоредбата на чл. 621 от ТЗ и т.н.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е допустима. Разгледана по същество, съдът съобрази следното:

Ищецът „Силвър Бийч” ЕАД е предявил срещу ЧСИ Захари Димитров, рег. № 808 КЧСИ, „Инвестбанк” АД – гр. София, Мартин Милчев Апостолов – като синдик на „Еър Пропърти Двелопмънт” АД (н) и „Си Джи Еф – акционерна общност” АД – гр. Варна искове за прогласяване недействителността на действията и актовете на посочения като първи ответник ЧСИ, които по твърдения на ищеца са извършено в хода на индивидуалното принудително изпълнение, предмет на изпълнително дело № 20118080400251. В исковата молба се излага, че исковете се предявяват от ищеца като процесуален субституент на бездействащия длъжник „Еър Пропърти Двелопмънт” АД (н) на осн. чл. 134 от ЗЗД. В обстоятелствената част на исковата молба се съдържат несвързани изводи за нарушения на материалноправни и процесуални норми, както и разпоредби от Хартата на основните права на ЕС, без посочване на конкретни действия и каква е връзката с посочените ответници.

ВОС с определение е оставил исковата молба без движение, тъй като е приел, че не се установява правен интерес от предявяване на чужди права пред съд (чл. 134 от ЗЗД вр. чл. 26, ал. 2 от ГПК), като е указал на ищеца да посочи по какъв начин исканото установяване на недействителност на актове и действия на съдебния изпълнител би обезпечило пряко събирането на вземането, доколкото е сезиран съд, различен от съда по несъстоятелността; указал е да се посочи колко иска се предявяват и основанието на което се претендира недействителността, доколкото от изложеното в исковата молба това не е изяснено.

С уточнителна молба ищецът продължава да настоява, че желае да се прогласи недействителността на „действията и актовете, осъществяващи същинско разпореждане с процесното вземане – приложение на правото на изключително притежание на процеснтото вземане, упражнено от и процедирано в полза на „Инвестбанк” АД по чл. 498 и чл. 495 от ГПК”.

Настоящият състав на съда намира, че исковата молба правилно е върната, тъй като същата не отговаря на изискването за редовност по смисъла на чл. 127 от ГПК. Не се установява правен интерес от предявяване на иска при условията на процесуално застъпничество по чл. 134 от ЗЗД, не се установява и надлежната пасивна процесуална легитимация на ответниците, като изложеното от ищеца макар и пространно не води до ясни твърдения за кои точно действия и актове на ЧСИ се иска прогласяване на недействителността, а и като цяло е объркано и противоречиво. Общите формулировки, че са нарушение права не може да доведе до формулиране на конкретно нарушено материално право, което да конкретизира и предмета на делото.

В обощение, определението за връщане на исковата молба е правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 2643 от 22.07.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1071/2015 г.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: