Р Е Ш Е Н И Е

 

216/Варна, 28.09.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН    ЧЛЕНОВЕ:АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 519/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба от  Д А. П в качеството на управител на «А.Д.ХОЛД» ООД против решение № 643/21.08.2018 год., постановено по т.д.№ 1200/2018 год. по описа на ВОС , с което е ПОТВЪРДЕН отказ рег.№ 20180713135336/25.07.2018 год.  на ДЛР при АВп, ТР, постановен по заявление обр.А4 с вх.№ 20180713135336/13.07.2018 год.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е с правно основание чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ. Образувано е по жалба от Д А. П в качеството на управител на «А.Д.ХОЛД» ООД срещу отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВ, ТР рег.№ 20180713135336/25.07.2018 год.   

Обжалваният отказ е постановен по заявление А4 от 13.07.2018 год. за вписване на промени в обстоятелствата по партидата на «А.Д.ХОЛД» ООД, изразяващи се в:

1.     Заличаване на съдружника ЕТ «Адриян П – ЕЙ- ПИ» с ЕИК 813001206, поради настъпила смърт;

2.     Прехвърляне на дружествени дялове от наследниците по закон М Д П, М А Па и Д А П по реда на чл. 129 ТЗ;

3.     Вписване на нов съдружник – «Мател» ЕООД с ЕИК  103053429

Обжалваният отказ на ДЛР е мотивиран с  обстоятелството, че дружествените дялове съставляват част от търговското предприятие на ЕТ. При смърт на физическото лице, наследниците по закон разполагат с алтернативни възможности – да заличат ЕТ по реда на чл. 60а, т.2 ТЗ или да поемат търговското предприятие чрез делба  по реда на чл. 60, ал.2 ТЗ. Сочените правни действия съставляват обстоятелства, подлежащи на вписване в ТР и следва да предхождат разпоредителните сделки с дружествени дялове, съставляващи част от търговското предприятие на наследодателя. Отделно от изложеното, смъртта на съдружник в ООД прекратява членственото правоотношение. Наследниците по закон могат да поемат дружествените дялове и да встъпят в членствени права, но подобна промяна не е заявена по партидата на дружеството.

Коментираните правни изводи за преждевременна разпоредителна сделка с дружествени дялове по реда на чл. 129 ТЗ са изцяло възприети от ОС – Варна.

  Обжалваният съдебен акт е правилен като краен резултат.

 Смъртта на физическо лице, чиято дейност функционира като ЕТ води до възникване на наследствено правоприемство . Наследството се придобива с приемането му от момента на откриване на наследството - смъртта на наследодателя /чл. 48 ЗН/. Предмет на наследствено правоприемство са всички имуществени права и задължения на наследодателя, вкл. и тези, които са обособени в търговското му предприятие като ЕТ. Имуществото на физическото лице и на едноличния търговец са едно цяло и правата и отговорността на едноличния търговец не са ограничени от имуществото на фирмата.

Наследниците по закон разполагат с правната възможност да продължат търговската дейност на своя наследодател по реда на чл. 60, ал.2 ТЗ чрез делба и поемане на предприятието му. Поемането на търговското предприятие по реда на чл. 60, ал.2 ТЗ съставлява делба на наследството, при което титуляр на имуществената съвкупност от права и задължения става конкретен наследник. Наследниците имат и изрично предвиденото в чл. 60а, т.2 ТЗ право да заличат ЕТ в ТР. Предвидените в ТЗ правни възможности обаче не дерогират правото на наследниците да се разпоредят предварително с отделни имуществени права от търговското предприятие на ЕТ. Соченото право произтича от презумпцията на чл. 48 ЗН и упражняването му не е обусловено от приложимостта на чл. 60, ал.2 ТЗ или чл. 60а, т.2 ТЗ.

Притежаваните от починалия ЕТ дружествени дялове съставляват част от наследствената маса и са предмет на наследствено правоприемство.  Съгласно чл. 129, ал.1 ТЗ дружественият дял може да се наследява. До приемането и вписването на наследниците като съдружници, същите имат единствено облигационно право на вземане срещу ЮЛ в размер, изчислен по реда на  чл. 125, ал.3 ТЗ.

В настоящото производство се претендира вписване на разпоредителна сделка по реда на чл. 129, ал.2 ТЗ, извършена от наследниците по закон на починал съдружник в полза на трето лице. Поемането на дружествените дялове по наследяване е изрично предвидено в дружествения договор и не е опосредено от нарочно решение на ОС на ООД, но подлежи на самостоятелно вписване в ТР по арг. от чл. 122 ТЗ.  Вписване на подобна промяна не е заявено в ТР и същата има обуславящо значение за последващите разпоредителни сделки с дружествените дялове. Вписване на договор по чл. 129, ал.2 ТЗ е допустимо единствено, ако прехвърлителят е вписан в ТР съдружник.

При извършване на дължимата проверка по чл.21 ЗТР, длъжностното лице по регистрация съобразява единствено вписаните в ТР заварени данни, евентуално – заявените данни по висящото заявление, намиращи се в преюдициална връзка с другите претендирани промени. Регистриращият орган не съобразява факти и обстоятелства, които не са оповестени в ТР по надлежен ред. Противното би означавало недопустимо разширяване на обхвата на проверката от длъжностното лице при условие, че същата е лимитирана от нормата на чл.21 ЗТР. За длъжностното лице в производството по ЗТР, правното състояние на дружеството е такова, каквото е отразяването му в ТР. Смисълът на правният институт на ТР се състои в това да е носител на актуална и времево вярна информация за определени параметри от правния статус на търговеца. Противната теза би довела до редица неприемливи резултати и несигурност, вкл. вписване на производни обстоятелства при липса на яснота за осъществените предходни обуславящи действия и  тяхното съответствие със закона.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 643/21.08.2018 год., постановено по т.д.№ 1200/2018 год. по описа на ВОС , с което е ПОТВЪРДЕН отказ рег.№ 20180713135336/25.07.2018 год.  на ДЛР при АВп, ТР, постановен по заявление обр.А4 с вх.№ 20180713135336/13.07.2018 год.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               ЧЛЕНОВЕ: