Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

           

 

26 /гр. Варна, 28.01.2016 г.

                                                       

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито публично съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                    ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

При участието на секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№52/2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на „Монте касино” ЕООД – в открито производство по несъстоятелност, със седалище гр.Кубрат против решение от 08.12.2014 г. по т.д. №41/14 г. на ОС - Разград, с което на осн. чл.647, ал.1, т.4 от ТЗ е обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността в откритото производство по т.д.44/2013 г. на ОС Разград, поетото на 25.04.2013 г. от „Монте касино” ЕООД ЕИК 117674638 със седалище и адрес на управление гр.Кубрат, ул.”Цар Борис I” № 47, представлявано от управителя Ф.Ф., менителнично поръчителство в полза на „Ф. – ФА” ЕООД за обезпечаване на вземане в размер на 450 000лв. по издаден на 29.03.2013г. запис на заповед в полза на „Найдьонов – Вайсстигър – Боегайст” ЕООД, джиросан на 14.05.2013г. в полза на „Пандора – Ваанфрийд – Веспенщих” ЕООД.

Въззивникът излага доводи за недопустимост на обжалваното решение, поради обстоятелството, че на страната на ответника, не е конституиран обезпечения кредитор, който има качеството на задължителен необходим другар. Излага още, че вземането на джиратаря „Пандора – Ваанфрийд – Веспенщих” ЕООД, произтичащо от оспореното менителнично поръителство е било предявено в производството по несъстоятелност на въззивника, но във връзка с постъпило възражение по реда на чл.692 от ТЗ е изключено от списъка на кредиторите с приети вземания, а предявения от кредитора иск по чл.694 от ТЗ е отхвърлен, поради което е отпаднал и интереса от предявяване на иска. Моли съда да обезсили решението и върне делото за конституиране на обезпечения кредитор.

Въззиваемата страна – синдикът на „Монте касино” ЕООД – в открито производство по несъстоятелност, със седалище гр.Кубрат, оспорва основателността на жалбата и моли съда да потвърди решението.

Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Пред РОС е предявен иск с правно основание чл.647, ал.1, т.4 от ТЗ, предявен от синдика на „Монте касино” ЕООД – в открито производство по несъстоятелност, със седалище гр.Кубрат срещу „Монте касино” ЕООД – в открито производство по несъстоятелност, със седалище гр.Кубрат, за обявяване за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността в откритото производство по т.д.44/2013 г. на ОС Разград, поетото на 25.04.2013 г. от длъжника „Монте касино” ЕООД, менителнично поръчителство в полза на „Ф. – ФА” ЕООД за обезпечаване на вземане в размер на 450 000 лв. по издаден на 29.03.201 3г. запис на заповед в полза на „Найдьонов – Вайсстигър – Боегайст” ЕООД.

За да постанови решението по чл.647, ал.1, т.4 от ТЗ само по отношение на длъжника, първоинстанционният съд е изходил от едностранния характер на оспорената сделка – авал.

Отменителните искове по чл. 647 ТЗ са средство за обявяване за относително недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелни длъжник на определени правни сделки с имуществени права от масата на несъстоятелността, които увреждат тези кредитори при наличие на съответните специфични за отделните фактически състави хипотези. Основен елемент на фактическите състави на отменителните искове е предходен дълг на длъжника, изследван в производството по несъстоятелността. Дълг е това, за което длъжникът е обвързан спрямо кредитора — да осъществи определено поведение — да извърши или да не извърши нещо, на който дълг, съответства правото на кредитора да получи определена престация.

Предвид неразривната връзка между дълга и насрещното му право, то и пасивно легитимирани по тези искове са длъжникът по несъстоятелността и третото лице, с което длъжникът е договарял, като в хипотезата на менителнично поръчителство пасивно легитимирани освен длъжникът в несъстоятелност са също обезпеченият кредитор – поемателя по записа на заповед, а при прехвърляне на правата по него и джиратарите.

Процесуалната легитимация на страните по сделката, респективно лицата в чиято полза е извършена сделката като ответници по исковете по 647 от ТЗ, произтича от необходимостта решението да бъде еднакво за тях и от разпростирането на субективните и обективни предели на силата на пресъдено нещо, поради което същите са задължителни другари.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че решението на ОС – разград е недопустимо, тъй като е постановено без участието на задължителен необходим другар в исковия процес, поради което приложение намира разрешението, дадено в т.6 от Тълкувателно решение № 1/09.12.2013г. по тълк. дело № 1/2013г. на ВКС, ОСГТК, съгласно което ако в първоинстанционното производство не е бил конституиран необходим другар, чието участие в производството е задължително, въззивният съд следва да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение и да върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане с участие на необходимия другар.

Първоинстанционният съд не е конституирал поемателя и джиратаря по записа на заповед като необходими другари на длъжника в производството по чл.647, ал.1, т.4 от ТЗ, поради което първоинстанционното решение е недопустимо, поради което следва да бъде обезсилено и делото върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане с участието на необходимите другари.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение от 08.12.2014 г. по т.д. №41/14 г. на ОС - Разград.

ВРЪЩА делото на ОС - Разград за ново разглеждане от друг състав.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

             

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: