ОПРЕДЕЛЕНИЕ

589/01.10.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 28.09.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 520 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Акация Трейд“ ЕООД – с.Хитрино, Шуменска област срещу определение №182/14.06.2018 г. на Окръжен съд Шумен по т.д. №61/2018 г., с което производството по иска му срещу „Суфле Вин“ АД-Опростена форма – гр.Лимас, Франция е прекратено.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Производството по иска е прекратено предвид счетена от съда по възражение на ответника липса на международна компетентност по спора, с прилагане на разпоредбите на чл.4, пар.1 във връзка с чл.7, пар.1, б.“б“ от Регламент /ЕС/ №1215/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

Доколкото спорът е за незаплатена цена на доставени колове от акация по договор за трансгранична покупко-продажба между лица с местоживеене в две държави – членки на ЕС /ищецът - в България; ответникът - във Франция/, искът следва да се предяви пред съда в държавата по местоживеенето на ответника, в случая – Франция, съгласно чл.4, пар.1 от посочения регламент. И съгласно чл.7, пар.1, б.“б“ от регламента срещу лице с местоживеене в друга държава-членка може да се предяви в случай на продажба на стоки иск  в държавата – членка, където съгласно договора са доставени стоките или е трябвало да бъдат доставени, т.е. по местоизпълнението на договора – чл.7, пар.1, б.“а“ от регламента. Не са налице изключенията за компетентност по силата на конвенция, засягаща специфична област -чл.71,пар.1 от регламента. Противно на оплакванията в частната жалба спорът не е за незаплатено навло по договор за превоз, а за доставка на стоки, като в цената на стоката само са включени и разходите по транспорта. Така че не е налице компетентността на българския съд по чл.31, пар.1, б.“б“ от Конвенцията за договора за международен превоз на стоки /ЧМР/, като съд на държавата, на територията на която се намира мястото, където стоката е била приета за превоз.

Определението е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №182/14.06.2018 г. на Окръжен съд Шумен по т.д. №61/2018 г., с което производството по иска на „Акация Трейд“ ЕООД – с.Хитрино, Шуменска област, срещу „Суфле Вин“ АД -Опростена форма – гр.Лимас, Франция е прекратено.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с касационна частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките и случаите на чл.280, ал.1 и ал.2 – ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.