О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №586

 

20.08.2019г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесети август две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА СТАНЧЕВА

                                                                                            МАРИЯ ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от председателя Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 520

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. във вр. чл. 220 ГПК, образувано по въззивна частна жалба на Г.П.С. в качеството й на синдик на „МИЛИНВЕСТ“ ЕООД – в несъстоятелност, със седалище гр. Варна, ЕИК 103607946, срещу определение № 2317/21.06.2019г., постановено по т. д. № 854/2019г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на частния жалбоподател за привличане на Н. Х. Г. от гр. Варна като трето лице–помагач на страната на ответниците М.П.Х. и Х.М.Х.,***, на основание чл. 219, ал. 1 ГПК.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно в резултат на незаконосъобразната преценка на окръжния съд, че страна, която е поискала привличане, и привлеченото лице трябва да имат общ интерес за постановяване на изгодно за привличащата страна решение.

Ответниците М.П.Х. и Х.М.Х., представлявани от адв. П.В. от ВАК, представят общ оговор, в който е изразено становище за неоснователност на жалбата и за законосъобразност на изводите на първоинстанционния съд.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Съставът на АС - Варна, като обсъди доводите на жалбоподателя във връзка с изложените оплаквания и становището на другата страна, и като провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна, като съображенията за това са следните:

Варненският окръжен съд е сезиран с искова молба на Г.П.С. в качеството й на синдик на „МИЛИНВЕСТ“ ЕООД – в несъстоятелност, с която е предявен иск с правно основание чл. 135 ЗЗД срещу несъстоятелното дружество и физическите лица М.П.Х. и Х.М.Х.. Искането за привличане на Н. Х. Г., явяваща се последващ приобретател на недвижимия имот, предмет на процесната отчуждителна сделка между несъстоятелното дружество и ответниците – физически лица, е направено в исковата молба. Правният интерес от привличането е обоснован с твърденията, че това е начинът последващият приобретател да бъде обвързан с бъдещото решението по спора, за да се осъществи успешно попълване на масата на несъстоятелността.

Настоящият състав на АС – Варна намира, че определението, с което е отречена легитимацията на ищеца да поиска привличане на трето лице, което да подпомага насрещната страна, е правилно, като съображенията за този извод са следните:

Участието на трето лице във висящ процес между други лица е допустимо, когато съдебното решение би засегнало правната му сфера, при което за него е налице интерес да подпомага едната от главните страни в процеса, в отношенията му с която решението би въздействало, за да се постанови благоприятно за нея решение. Интересът за самата подпомагана страна произтича както от обстоятелството, че участието на третото лице улеснява защитата й в процеса, с оглед правата му по чл. 221 от ГПК, така и от установителното действие на решението в отношенията на третото лице и насрещната страна и подчиняването му на силата на мотивите досежно вътрешните отношения между него и подпомаганата страна, съгласно чл. 223 ГПК, с което се обезпечава благоприятен изход на последващ процес по иска й спрямо него. В този смисъл, участието на третото лице в чуждия нему висящ процес се реализира или по негова воля чрез встъпването му в делото, съгласно чл. 218 от ГПК, или независимо от волята на същото, посредством привличането му от една от главните страни, съгласно чл. 219, ал. 1 ГПК. И в двата случая необходима предпоставка за участието му е наличието на интерес решението да бъде постановено в полза на подпомаганата страна.

Тезата на жалбоподателя, че е легитимиран да иска привличане на помагач на насрещната страна не държи сметка за основната предпоставка за допускане на третото лице до участие в процеса, изразяваща се в наличието на правен интерес, обусловен от отношенията му с едната от главните страни, върху които изхода по делото би рефлектирал. В този смисъл правният интерес на третото лице е реципрочен с този на едната от главните страни. С допускането му до участие то добива статута именно на подпомагаща и то едната от главните страни в процеса, с която преследват идентичен резултат по делото, изразяващ се в благоприятно за тази страна решение. При това положение акцесорната роля на третото лице в процеса спрямо тази на главната страна, която подпомага, изисква взаимен интерес, а обективното наличие на такъв изключва интереса за противната страна от конституирането в процеса на това трето лице, при което същата не разполага с процесуалното право да иска неговото привличане. В конкретния случай правният интерес от участие на третото лице като подпомагаща страна в процеса очевидно съвпада с този на ответниците, тъй като това лице се явява последващ приобретател на процесния недвижим имот.

С искането си за привличане на лице, което да подпомага противната страна, ищецът упражнява чуждо процесуално право, което е недопустимо. Поради съвпадение на правни изводи на двете инстанции обжалваното определение следва да се потвърди.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2317/21.06.2019г., постановено по т. д. № 854/2019г. по описа на Варненски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.