ОПРЕДЕЛЕНИЕ 624

 

гр. Варна, 30.10.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 521/2017 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274 от ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 23703 от 21.08.2017 г., депозирана от Г.Ж.И., Н.Я.Я. и П.В.П. ***, чрез адв. М.Т. срещу определение № 2475 от 08.08.2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, постановено по ч. т. д. № 1032/2017 г., с което е оставена без уважение молбата на настоящите жалбоподатели за спиране на регистърното производство пред ТР към Агенция по вписванията по партидата на „БЕНТЛИ“ ООД – гр. Варна, ЕИК: **, до произнасяне на съда по предявените искове с правно основание чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ, вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК, по които е образувано т. д. № 1031/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, на основание чл. 536, ал. 1, т. 1 от ГПК.

В жалбата се излагат подробни доводи за неправилност на обжалваното определение поради противоречието му с материалния закон и необоснованост. Жалбоподателите молят за отмяна на съдебния акт и за уважаване на молбата за спиране на регистърното производство. С молба вх. № 6082 от 19.10.2017 г., в съответствие с указанията на съда същите формират петитум за постановяване на спиране на регистърното производство по заявление Г 2 вх. № 20170707093753.

Варненският апелативен съд намира, че частната жалба е редовна, подадена в срок от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е допустима. Разгледана по същество, съдът намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ регистърното производство по вписване, заличаване и обявяване се спира с акт на съда по реда на чл. 536 от ГПК. Правният интерес от спирането на производството по обявяване произтича от осуетяване на правните последици, предвидени в чл. 9 от ЗТРРЮЛНЦ. За липсата или наличие на правен интерес се съди съобразно правните последици, които законът свързва с положителното произнасяне по молбата за спиране. При уважаване на молба се възпретятства дейността на ДЛР да впише съответните обстоятелства по партидата на дружество, поради което следва да се приеме, че правен интерес е налице до момента на осъществяване на вписване в ТР, какъвто е и настоящият случай, досежно липсата на произнасяне по депозираното заявление Г 2 вх. № 20170707093753 /така Определение № 83 от 29.01.2016 г., постановено по ч. т. д. № 53/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд и Определение № 181 от 10.03.2015 г., постановено по в. ч. т. д. № 150/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд/.

В конкретиката на казуса, спирането на регистърното производство по обявяване на ГФО цели да предотврати даването на гласност на акт, относно приемането, на който е налице спор.

Правният интерес от спирането на регистърното производство се презюмира от предвидените в специалния закон последици на вписването или обявяването. В настоящия случай е налице и изискуемата от закона предпоставка за спиране, изразяваща се в наличие на дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт – чл. 536, ал. 1, т. 1 от ГПК. Към настоящия момент е налице висящ процес между страните, по който е образувано т. д. № 1031/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, чийто предмет е установяване недействителността на взетите на решенията на ОСС от 24.05.2016 г, както и за установяване, че вписаните с вх. № 20160602101444, обстоятелства са несъществуващи и недопустими.

Приемането на ГФО с надлежен акт на ОСС на дружеството е условие за неговото обявяване /в този смисъл е и Определение, постановено по в. ч. т. д. № 471/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд и Определение № 507 от 01.09.2017 г., постановено по в. ч. т. д. № 462/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд/. Следователно – регистърното производство по обявяване на акта е обусловено от действителността на взетото решение от ОСС, респ. от изхода на водения спор по чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ, вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, по който е висящо образуваното т. д. № 1031/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд.

За пълнота на изложението, настоящият съдебен състав намира, че следва да посочи, че законодателят е ограничил дължимата преценка при допускане спирането до формалното наличие на обвързаност на издаването на охранителния акт с резултата от образуваното дело. Вероятната основателност на висящата съдебна претенция не е предмет на изследване от съда в производството по чл. 19, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ /в този смисъл и Определение № 144 от 12.02.2014 г. на ВКС по ч. т. д. № 4654/2013 г., I т. о., ТК/.

Предвид горните доводи и съображения, обжалваното определение е неправилно, поради което следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 2475 от 08.08.2017 г., постановено по ч. т. д. № 1032/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, като вместо него постановява:

СПИРА регистърното производство пред ТР при АВп по партидата на „БЕНТЛИ” ООД, ЕИК: **, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“ № 1, вх. 1, ет. 4, ап. 16 по Заявление Г2 вх. № 20170707093753 за обявяване на ГФО на дружеството за 2016 г. до приключване на спора по т. д. № 1031/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд с влязъл в сила съдебен акт.

Препис от определението да се изпрати на АВп за изпълнение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.            

       

            2.