Р Е Ш Е Н И Е   № 223

 

05.10.2018г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на пети октомври две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 521

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР, образувано по жалба на „КОМЕКС ” АД - гр. Шумен, ЕИК 127015433, представлявано от управителя Е Г, срещу решение № 69/16.07.2018г., постановено по т. д. № 91/2018г. по описа на Шуменски окръжен съд, с което е потвърден отказ рег. № 20180523194905/03.06.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията в АВп, ТР, по заявление рег. № 20180523194905 за вписване на промени по партидата на дружеството, както следва: едновременно намаляване и увеличаване на капитала чрез промяна на номиналната стойност на една акция от 2лв. на 3лв., като капиталът от 50 016 лв., разделен на 25 008 бр. поименни акции с номинална стойност от 2 лв., става 53 772 лв., разделен на 17 924 бр. поименни акции с номинална стойност от 3 лв.

С оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт се претендира неговата отмяна, както и отмяна на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВп, ТР, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТР, за вписване на заявените промени. Поддържа се, че след като съдът е възприел за правилни доводите в жалбата е потвърдил обжалвания отказ поради неправилно възприет факт относно липсата на обявяване в ТР на предупреждение за изключване съгласно изискванията на чл. 189, ал.2, изр. 2 ТЗ.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се преценява като неоснователна по следните съображения:

Със заявление обр. № А5 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене съхранение и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път от управителя на „Комерс ” АД - гр. Шумен, ЕИК 127015433, е поискано вписване на промени в подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на дружеството, по раздели 31 и 31 а, в резултат на едновременно намаляване и увеличаване на капитала чрез промяна на номиналната стойност на една акция от 2лв. на 3лв., като капиталът от 50 016 лв., разделен на 25 008 бр. поименни акции с номинална стойност от 2 лв., става 53 772лв., разделен на 17 924 бр. поименни акции с номинална стойност от 3 лв.

За да постанови отказ рег. № 20180523194905/03.06.2018г. на длъжностното лице по регистрацията в АВп, ТР, при извършване на проверка за спазването на изискванията на чл. 21 от ЗТР и Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, длъжностното лице по регистрацията при АВп е направило изводи, че номиналното увеличаване на капитала на акционерното дружество чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции е приложимо в хипотезата, когато увеличаването е за сметка на средства на дружеството, т. е. акциите се поемат от акционерите съразмерно на участието им преди увеличението, включително от самото дружество - чл. 197, ал. 3 от ТЗ. Прието е също, че дори да се приеме като допустимо ефективното увеличение на капитала чрез промяната на номиналната стойност на вече издадени акции, то придобиването на акции с увеличена номинална стойност е възможност, а не задължение на акционерите и невъзползването им от тази възможност не може да доведе до тяхното изключване.

В мотивите на обжалваното решение № 69/16.07.2018г. съдът е отрекъл правилността на изводите на ДЛР за недопустимост на промяна на капитала чрез увеличение номиналната стойност на вече издадени акции, но е прието, че не е изпълнена процедурата по чл. 189, ал. 2 ТЗ.

От фактическа страна е установено от приложените документи и вписванията по партидата на „Комерс ” АД - гр. Шумен, че на 01.07.2015 г. в ТР е обявена покана, съгласно която на 13.06.2015г. общото събрание на акционерите е взело решение за увеличаване капитала на дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 2 лв. на 3 лв., като е определен срок от 1 месец, в който акционерите следва да извършат дължимите вноски. Посочено е, че капиталът се увеличава само със стойността на довнесеното увеличаване на номиналната стойност на акциите. На 02.10.2017 г. е обявено предупреждение за изключване на акционери, за които е посочено, че са изпаднали от 03.08.2015 г. в забава за внасяне на дължимите вноски, като е отправена и нова покана за извършване на вноските в едномесечен срок. Съгласно протокол от 30.12.2017г. ОСА е приело решения, сред които: да се считат за изключени акционерите, невнесли в съответните срокове паричната вноска за увеличението на капитала съгласно предходно решение на ОСА от 13.06.2015 г.; обезсилване на акциите на изключените акционери; намаляване на капитала с обезсилените акции и едновременно увеличаване до размера на успешно проведеното увеличение със стойността на внесените вноски в размер на 17924 лв.

Съставът на ВнАпС, като съобрази преобладаващите становище в теорията, както и практиката на ВКС през последните години, намира, че ефективно увеличаване на капитала на АД чрез увеличаване номиналната стойност на акциите, е принципно допустим способ за промяна на капитала. Доколкото обаче разпоредбата на чл. 192, ал. 7 ТЗ препраща само към Раздел ІІ, но не и към Раздел ІV на Глава четиринадесета ТЗ, спорна е възможността за приложимост по аналогия на правните последици по чл. 189, ал. 3 ТЗ и в хипотезата на невнасяне на дължими вноски при последващо учредяване на дружеството номинално увеличение стойността на вече придобити акции. В тази хипотеза за акционерите възниква задължение или да направи вноска, която може да се окаже непосилна за него, или членственото му правоотношение с дружеството да се прекрати по силата на закона – чл. 189, ал. 2 ТЗ, и с това се накърняват акционерни права, особено на миноритарните акционери. Прекратяването на вече валидно възникнали членствено правоотношение и акционерни права като правна последица би следвало изрично да е предвидено в закона или в устава.

В процесния случай – обявения в ТР устав на „Комерс ” АД - гр. Шумен, Раздел VІІІ, чл. 16 – чл. 20, който визира изчерпателно способите за изменение на капитала, не предвижда възможност за ефективно увеличаване на капитала на АД чрез увеличаване номиналната стойност на акциите.

Освен това, с обявената в ТР покана, ведно с решението за увеличаване на капитала, акционерите са поканени да внесат 100 % от дължимите вноски за провеждане на увеличението на капитала в срок от един месец, считано от датата на обявяването на самата покана. Т. е. – акционерите са поканени, и в известен смисъл – задължени, с оглед предупреждението за последиците на чл. 189, ал. 2 ТЗ, да внесат пълния размер на дължимите от тях вноски по провеждане на увеличението на капитала преди вписване на самото решение за увеличение, което съставлява нарушение на изискването на чл. 188 ал. 1 ТЗ вр. чл. 192 а, ал. 1, т. 2 ТЗ.

Както беше посочено по – горе в мотивите, съгласно чл. 192, ал.7 ТЗ, за увеличаването на капитала на АД се прилагат разпоредбите на Глава четиринадесета, Раздел ІІ от ТЗ, уреждащи учредяването на АД. Преди всичко следва да се направи разграничение между решението на орган на дружеството за увеличаване на капитала, което подлежи на обявяване в ТР съгласно чл. 61, ал. 2 т.11 от Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до ТР, в сила от 01.07.2007г., и от което отпочва процедурата по провеждане на самото увеличение, и решението за увеличаване на капитала, което подлежи на вписване в ТР. За да бъде вписано увеличението е необходимо да се представят доказателства за внесени 25% от предвиденото увеличение на капитала – чл. 192а, ал.1, т. 2 ТЗ и чл. 174, ал.1, т.3 от ТЗ. Едва след вписване на решението за увеличение на капитала за акционерите възниква задължението да внесат остатъка от дължимите от тях вноски до 100% и то в срок не повече от две години от вписване на увеличението, съгласно чл. 188 ал.1 ТЗ. След изтичане на този срок на неизпълнилите задължението си за вноски акционери следва да бъде отправено писмено предупреждение за изключването им по реда на чл. 189, ал. 1, изр. 1 ТЗ.

Изпълнението на задължението за обявяването на предупреждение в ТР по чл. 189, ал. 1, изр. 2 ТЗ, което има за цел да информира трети лица за възможността за обезсилване на акции на конкретни акционери, не освобождава дружеството от задължението по чл. 189, ал.1, изр. 1 ТЗ за отправяне на едномесечно писмено предупреждение до всеки акционер, с връчването на което същият изпада в забава. В тази връзка е правилен крайния извод на окръжния съд за неизпълнена процедура по чл. 189, ал.1 ТЗ.

Следователно, дори и да се приеме, че „Комерс ” АД - гр. Шумен е предприело допустимо увеличение на капитала, не се установява, че дружеството е процедирало по предписания от ТЗ ред.

Поради съвпадение на правни изводи на двете съдебни инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици, решение на ШОС следва да бъде потвърдено.

Воден от горното съставът на Варненски апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 69/16.07.2018г., постановено по т. д. № 91/2018г. по описа на Шуменски окръжен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                       2.