Р Е Ш Е Н И Е

                                                            240

 

                 гр.Варна, 18.09.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 536 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е на осн. чл.25 , ал.4, изр.2 ЗТР по повод на жалба от „В*”АД, представлявано от  П.Ш. против решение  № 773/24.07.2043г. по т.д. № 1239/14г. на ВОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег. № ****** от 02.07.14г., за вписване на промени в обстоятелства по заявление обр.А 5 на «В*»АД, ЕИК ******, представлявано от П.Ш., за вписване на промени по партидата на търговеца по реда на чл.27 ЗТР, на осн. чл.25 ЗТР.

В жалбата се поддържа становище, че поради липса на специален образец на заявление за поправка на грешка дружеството е използвало образец А 5 за вписване на нови/промяна на обстоятелства, както е посочено и в нормата на чл.27 ЗТР. В случая се касае до техническа грешка на заявителя, като е пропуснал да посочи, че апортната вноска включва както сградите, така и земята, а в стойностно изражение увеличението на капитала е с общата стойност на сгради и земя. Което е довело до неадекватност на капитала на АД. Счита, че процедурата по §5б, ал.15 от ПЗР на ЗТР е неприложим. Моли да се отмени атакуваното решение и постанови друго, с което се укаже на дл. лице по регистрацията да впише исканите промени по партида на „В*”АД.

Предмет на обжалване пред ВОС е отказ на длъжностно лице по регистрацията да впише промяна в обстоятелство досежно описанието на непаричната вноска като се добави „заедно с мястото...”.

Отказът е мотивиран с обстоятелството , че  вписването на непаричната вноска с решение № 2409/06.04.2006г. по ф.д. № 1347/2000г. на ВОС  отговаря на искането на вносителя, писменото съгласие на собственика на имота, решението на ОС за увеличение на капитала и устава в частта относно размера на капитала и пълно описание на вноската. Посочено е, че по цитираното решение на ВОС съдът се е позовал на НА № 64/2004г., където вносителят на непаричната вноска „Б*”ЕООД се легитимира като собственик само на хотелския комплекс, но не и на земята. Представеният сега НА № 26/02г. не е бил приложен по фирменото дело при подаване на заявлението за вписване на промяна в обстоятелства по партида на АД с оглед увеличение на капитала на дружеството чрез апортна вноска.

    ВнАС констатира, че с решение № 2409/06.04.2006г. по ф.д. № 1347/2000г. на ВОС е вписано в ТР при ВОС по партида на „В*”АД промяна в обстоятелство , подлежащо на вписване: увеличение на капитала на дружеството на 3 750 000 лв., разпределени на 37 500 акции на приносител с номинална стойност от по 100лв. всяка една от тях, чрез непарична вноска по реда на чл.72 ТЗ, оценена на 3 700 000лв. с влязло в законна сила определение на ВОС от 30.03.2006г. по т.д. № 234/2006г. на ВОС, т.о. и представляваща право на собственост върху имот по НА № 64/2004г. на нотариус с рег. № 124 – хотелски комплекс..., находящ се в място цялото с площ от 11 345 кв.м. по документ за собственост, а по скица – 11845 кв.м. , представляващо УПИ пл.№І.-132 в кв.30 по плана на кк”Св.Константин и Елена, чрез издаване на нови 37 000 бр. акции на приносител с номинал от по 100 лв. всяка една от тях.

    Видно както от нотариално завереното съгласие на вносителя „Б*”ЕООД чрез неговия управител и едноличен собственик на капитала , така и от решението на ОС на акционерите в АД за увеличаване на капитала чрез непарична вноска, а също и от променения устав на АД в тази връзка, обективираната воля на едноличния собственик на капитала на ЕООД , така и на акционерите в АД е да се внесе като непарична вноска само недвижимият имот- хотелски комплекс. Липсва съгласие, респ. решение за увеличение на капитала на АД чрез внасяне и на земята като непарична вноска. Съответно заявлението за вписване на промяна в обстоятелства , подлежащи на вписване по ф.д. № 1347/00г. на ВОС отразява напълно и точно така формираната воля. Следователно при подаване на заявление пред регистърния съд не е налице грешка от страна на заявителя, която да може да се отстрани по реда на поправка на грешка. Регистърният съд се е произнесъл в съответствие с обективираната воля както на вносителя на непаричната вноска , така и на акционерите в дружеството, чийто капитал се увеличава с нея.

    Заключението на вещите лица по оценка на апортираното имущество , което действително включва както стойността на сградите и подобренията, така и на земята, не може да замести волята на горепосочените субекти. Действително увеличението на капитала на стойност , по-голяма от дадената с оценката на вноската само на хотелския комплекс, е довело до неадекватност на капитала на АД. Но нарушението на чл.72,ал.3 ТЗ не е отстранимо по реда на чл.27 ЗТР.  

    Горното налага констатация за постановяване на отказ по процесното заявление, а оттук и извод за потвърждаване на обжалваното решение.

Водим от горното , съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение  № 773/24.07.2043г. по т.д. № 1239/14г. на ВОС , с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег. № 20140627163323 от 02.07.14г., за вписване на промени в обстоятелства по заявление обр.А 5 на «В*»АД, ЕИК *******, представлявано от П.Ш., за вписване на промени по партидата на търговеца по реда на чл.27 ЗТР.

 

Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: