РЕШЕНИЕ

 

 

 

Номер №68/17.03.2016 г.                                    град Варна                                                             

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненски апелативен съд                           Търговско отделение първи състав

На     17.03.                                                                                                  Година 2016

в закрито заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                   ЧЛЕНОВE: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА     

                                                    ДАРИНА МАРКОВА

                          

като разгледа докладваното от Р. Славов в.т. д. №  522 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:                                                  

          Производството е по чл.247 ал.1 ГПК.

          Образувано е по молба на „ТРАНССТРОЙ ВАРНА” АД гр. Варна, чрез процесуалния си представител адв. Б. Ж., за поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото решение № 321/07.12.2015 г. по в.т.д. № 522/2015 г. на Варненски апелативен съд.

          Молителят навежда доводи за допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива в следния смисъл: съдът в мотивите на решението е приел за основателно искането за обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска – 01.09.2014г., като формираната от съда воля не е намерила отражение в диспозитива на решението.

          Ответната страна ”ММ-13” ЕООД гр. Варна в срок е изразила становище за недопустимост и неоснователност на молбата.

Варненският апелативен съд намира за допустима и основателна молбата за поправка на очевидна фактическа грешка, като съображенията за това са следните:

С постановеното по делото решение № 231/07.12.2015г. ВАпС е уважил предявения като главен иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 50 322,58 лв., представляващи стойността на извършен от ищеца ремонт на възникнали в гаранционния срок недостатъци на извършени от ответника СМР по договор от 04.11.2011г., сключен между „ТРАНССТРОЙ ВАРНА” АД и ”ММ-13” ЕООД. В мотивите на решението съставът на ВАпС изрично е приел, че с оглед основателността на иска и направеното искане, сумата се дължи ведно с начислената върху нея законната лихва считано от датата на исковата молба 01.09.2014г. до окончателното изплащане на сумата. Уважаването на главната искова претенция обуславя уважаването и на акцесорната такава за обезщетение за забава изразяваща се в начислената законна лихва върху главницата от предявяването на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

За да е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 247, ал. 1 ГПК е необходимо да е налице несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в текста на решението.

Разпоредбата на чл.250, ал.1 ГПК дава възможност на страните по делото да искат да бъде допълнено решението в случаите, когато съдът не се е произнесъл по цялото направено от тях искане. При непълното решение липсва формирана воля на съда относно част от спорното право.

В случая не е налице хипотезата на непълно решение. В постановеното по делото решение, изрично е посочено - ред 8-ми на стр. 9 от решението (л. 50 от делото), че „сумата се дължи ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на исковата молба 01.09.2014г. до окончателното изплащане на сумата, което обаче е пропуснато да се отрази в диспозитива на решението. Този пропуск по преценка на разглеждащия състав съставлява явна фактическа грешка, доколкото диспозитива на решението не обективира точно ясно формираната и изразената в мотивите воля на съда. Това несъотвествие между мотиви и диспозитив следва да бъде поправено с определението по чл.274, ал.2 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА на осн. чл. 247, ал. 1 ГПК поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 231/07.12.2015г., постановено по в.т.д. № 522/2015г. на ВАпС, като в диспозитива, на ред 11-ти, след изписания текст ОСЪЖДА  „ММ-13” ЕООД - гр.Варна, ЕИК 103779515, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.”Сливница” № 147, ет.2, ап.  8 да ЗАПЛАТИ на „Трансстрой Варна” АД-гр.Варна, ЕИК 103044422, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг” №2, сумата от 50 322.58лв., представляващи стойността на извършен от ищеца ремонт на възникнали в гаранционния срок недостатъци на извършени от ответника СМР по договор от 04.11.2011г., сключен между “Трансстрой Варна” АД и “ММ-13” ЕООД., с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД да се чете и: „ , ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на исковата молба 01.09.2014г. до окончателното изплащане на сумата.”.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.