О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 551

 

13.09.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав :

                          АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията в. ч. т. д. № 522 по описа на ВнАпС

за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 255 и сл. ГПК, образувано по молба на „ХИЛ СИТИ“ АД /н./, ЕИК *, представлявано от изпълнителния директор Цанко Димитров, за определяне на подходящ срок на Добрички окръжен съд за свикване на общо събрание на кредиторите на молителя по т. д. № 123/2018г., с посочен дневен ред в молба вх. № 5322/27.08.2018г.

Съобразно разпоредбата на чл.255, ал.2 от ГПК, молбата за определяне на срок при бавност се подава чрез същия съд до горестоящия съд, като съдът, който разглежда делото, изпраща незабавно молбата заедно със своето становище. В случай, че съдът извърши незабавно всички действия, посочени в молбата, и съобщи за това на страната, молбата се смята за оттеглена.

Съдът констатира, че в случая не е спазена процедурата по чл .255, ал. 2 ГПК, тъй като молбата е подадена не пред съда, който разглежда делото, а директно пред горестоящия съд. Разглеждане на молба по чл. 255 ГПК, без администрирането й от единствено компетентния за тези процесуални действия съд, който разглежда делото, не е предвидено в закона.

По изложените съображения настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото – изпратено на ДОС с указания за незабавно администриране настоящата молба и на предходната молба за определяне на срок при бавност, в съответствие с нормите на чл. 255 и чл. 256 ГПК.

Воден от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. т. д. № 522/2018г. по описа на Варненския апелативен съд.

ИЗПРАЩА делото на Добрички окръжен съд по компетентност, с указания за незабавно администриране на подадените от „ХИЛ СИТИ“ АД /н./ молби за определяне на срок при бавност и изпращането им на ВнАпС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                            СЪДИЯ В АпС - ВАРНА: