ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    607                  17.09.2014 г.

Варненски апелативен съд                                     търговско отделение трети състав

В закрито заседание в следния състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:З* З*

                ЧЛЕНОВЕ:Р* С*

                                                       П* Х*

Като разгледа въз.ч.т.д. №523/2014 г. по описа на Варненския Апелативен съд, докл. от съдия З*  за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 274 ал. 2 ГПК вр. с чл. 220 ал. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на ”Б* ДСК” ЕАД и „О* б*б*”АД срещу определение постановено в с.заседание на 04.07.2014 г. по т.д. 85/2014 г. на СОС с което са отхвърлени молбите на частните жалбоподатели за участие в производството по предявения иск с правно основание чл. 694 от ТЗ, като трети лица помагачи на ответника „Б* Х*” АД, длъжник в производство по несъстоятелност по т.д. 31/2013 г. на ОС Силистра.

В частната жалба се навеждат доводи за неправилност на обжалвания акт, поради което се иска отмяната му и уважаване на молбата.

Частната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

В писмен отговор ответникът по частната жалба и ищец по делото „Д* & К* К*”, интернационално търговско дружество регистрирано в щата Д* – САЩ, с последваща регистрация на Сейшелските острови, оспорва допустимостта на частната жалба и евентуално нейната основателност. С допълнителна молба иска спиране на производството по частната жалба по съображения че с решение № 96/14.08.2014 г. на основание чл. 632 ал. 1 от ТЗ производството по несъстоятелността  е спряно.

По искането за спиране на производството по делото: Искането на „Д* & К* К*” е мотивирано с настъпилото ново обстоятелство - решение № 96 /14.08.2014 по т.д. 31/2013 г. на СОС, с което на осн. чл. 632 ал. 5 ТЗ производството по несъстоятелност срещу  „Бр*Х*” АД е спряно. Съдът намира, че решението по чл. 632 от ТЗ не е основание за спиране на настоящото частно производство във връзка с конституиране на страни в процеса по иска с правно основание чл. 694 от ТЗ. Последният иск притежава относителна самостоятелност и зависи само от наличието на производство по несъстоятелност, което е висящо и във всеки момент на едногодишния срок може да бъде възобновено.

По основателността на частната жалба:

Частните жалбоподатели оспорват законосъобразността на постановеното определение, като твърдят, че са налице всички предпоставки за допускане на встъпването - искането е направено преди първото по делото заседание и при наличието на правен интерес с оглед качеството им на присъединени кредитори в несъстоятелността с приети вземания, поради което постановеното решение предвид установителното действие по чл. 694 ал. 4 от ТЗ рефлектира в тяхната правна сфера, чрез въвеждане на нов кредитор и намаляване процента на удовлетворяване на вземанията им.

Законодателят е ограничил кръга на главните страни - участници в производството до: кредиторите направили възражение по чл. 690 ал. 1 от ТЗ, кредиторите чийто вземания са изключени от списъка на приетите вземания с определението по чл. 692 ал. 4 от ТЗ, както и кредиторите или длъжника оспорващи вземане включено в списъка на приетите вземания с определението на съда. В настоящия казус кредиторът, чието вземане не е включено в списъка на приетите вземания е предявил иска за установяване на съществуването му. До този момент за останалите кредитори не е бил налице правен интерес от оспорване, защото вземането не е било прието. Затова нямат възражения и не могат да бъдат конституирани като главни страни в процеса. Но след като на осн. чл. 692 ал. 4 от ТЗ те са обвързани от силата на присъдено нещо на постановеното решение, за тях е налице правен интерес от участие в производството и постановяване на решение с което се отхвърли иска на кредитора, за да се запази процента на удовлетваряване на вземанията им. Затова единствения възможен начин за упражняване на правото им на защита е участието като трето лице помагач. Eто защо съдът намира, че своевременно направеното искане следва да бъде уважено поради наличие на правен интерес. Този интерес не е отпаднал, въпреки че първоинстанционният съд без да спази изискванията на закона и спре производството до произнасяне по частната жалба относно привличане на третите лица е постановил решение и то неприсъствено в отклонение и от разпоредбата на чл. 621а ал. 1 т. 2 от ТЗ. С конституирането на третите лица за тях възниква възможността за защита по реда на чл.240 ГПК.

По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде отменено.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ УВАЖАВА искането на „Д* & К* К*” за спиране на производството по в.ч.т.д.523/2014 г. на Варненския апелативен съд.

ОТМЕНЯ определението постановено в с.заседание на 04.07.2014 г. по т.д. 85/2014 г. на Силистренския окръжен съд, с което са отхвърлени молбите на на ”Б* ДСК” ЕАД и „О* б* б*”АД за участие в производството по предявения иск с правно основание чл. 694 от ТЗ, като трети лица помагачи на ответника „Б* Х*” АД, длъжник в производство по несъстоятелност по т.д. 31/2013 г. на ОС Силистра.

КОНСТИТУИРА ”Б* ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София ул.Московска 19 и „О* б* б*”АД със седалище и адрес на управление гр. София район „Възраждане” ул.”Света София” № 5 за участие като трети лица помагачи на ответника „Б* Х*” АД в производството по предявения от „Д* & К* К*”иск с правно основание чл. 694 от ТЗ.

ВРЪЩА ДЕЛОТО  за извършване на процесуалните действия по съобщаване на конституираните страни на решението на първа инстанция.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: