Р Е Ш Е Н И Е

                                                            244

 

                 гр.Варна, 14.08.2015г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на четиринадесети август през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

             ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска в.т.д. № 523 по описа на съда  за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е на осн. чл.25 , ал.4, изр.2 ЗТР по повод на жалба от М.Т.Х. против решение  № 540/02.07.2015г. по т.д. № 1052/15г. на ВОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег. № 20150619155231/23.06.2015г. за вписване на промени по партида на дружеството „ЕКОНС”ООД,гр.Варна, заявени със заявление вх. № 20150619155231/19.06.2015г. за заличаване на М.Т.Х. като съдружник в дружеството.

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното решение.Счита , че се явява оправомощен по силата на чл.15,ал.1т.2 ЗТР вр. чл.125 ТЗ да заяви за вписване в ТР заличаването си като съдружник. Вписването на това обстоятелство не се отразява по никакъв начин негативно на имуществото на дружеството и не се засягат интереси на предполагаеми кредитори.Моли за отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго , с което се укаже вписване на заявеното обстоятелство.

ВнАС намира следното:

Предмет на обжалване пред ВОС е отказ на длъжностно лице по регистрацията да впише промяна в обстоятелство досежно заличаване на съдружника М.Х.. Заявление вх. №20150619155231/19.06.2015г. е подадено от съдружника М.Х..

Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията както на валидното заявяване, така  и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване. В случая не е налице валидно заявяване, доколкото напускащият съдружник не е оправомощен от закона – чл.15 ЗТР да подаде заявление. Още по-малко може валидно да учреди представителна власт сам със себе си.

На основание чл.21, т.4 и т.5 ТЗ длъжностното лице следва да провери прилагането на всички релевантни документи, вкл. и тяхното съответствие със закона. При заявление за вписване на промяна в състава на съдружниците, регистърният орган е длъжен служебно да следи за съдбата на освободените дялове. Горното задължение произтича от необходимостта за защита на дружествения капитал и запазване на неговото покритие. Дружеството разполага със следните алтернативни права – да намали капитала; оставащият съдружник да поеме освободените дялове или същите да бъдат изкупени от трето лице. ТЗ не познава хипотеза, в която търговското дружество разполага със свободни, непоети дялове. Именно поради императивната необходимост за уреждане на посочените последици, законодателят е поставил изискването прекратяването на членственото правоотношение с едностранно предизвестие да се заявява единствено от действащия управител на дружеството, но не и от заинтересования напуснал съдружник.

Към заявлението не са представени доказателства за съдбата на освободените дялове, собственост на напусналия съдружник. Заявителят не е спазил и изискването на чл. 119, ал.4 ТЗ за представяне на препис от дружествения договор, съдържащ направените изменения, заверен от органа, представляващ дружеството. Нормата на чл. 119, ал.4 ТЗ има изричен характер и изключения в приложението й не са предвидени.

С оглед на изложеното, обжалваното решение на ВОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Водим от което, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение  № 540/02.07.2015г. по т.д. № 1052/15г. на ВОС

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: