Р Е Ш Е Н И Е

 

 217 / 30.09.2016 г., гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ:   ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 523/2016 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от „ДЖОРИЙН АБРОУД” ООД, ЕИК-148030958, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик”, 86, бл.2, ет.3, ап.18 с управител Д. А. А., чрез процесуалния си представител срещу решение № 650/08.08.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1108/2016 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  № 20160711122540-2/15.07.2016 г. за вписване промени по партидата на дружеството «ДЖОРИЙН АБРОУД» ООД, заявени със заявление вх.№ 20160711122540/11.07.2016. Поисканите промени касаят прехвърляне на дружествени дялове между съдружници и промяна в управлението на дружеството.

Твърди се в жалбата, че за да потвърди отказа на длъжностното лице по регистрацията, съдът е приел, че представеният договор за покупко-продажба на дружествени дялове не е в съответствие с формата, която изисква чл.129, ал.2 ТЗ. Основните мотиви на съда за постановяване на обжалваното решение са, че договорът не съдържа удостоверително волеизявление на нотариуса, че подписите са положени лично от страните и, че същите са ги потвърдили в негово присъствие, както и, че формата на договора следва да бъде съгласно чл.590 ГПК.Представеният договор за прехвърляне на дружествен дял е с удостоверена дата и подписи на лицата, участвуващи в нотариалното производство и е в съответствие с нормата на чл.589, ал.2 ГПК, като чл.129, ал.2 ТЗ предписва единствено форма с нотариално заверени подписи на частен документ, а не формата, която съдът е приел за задължителна.  На второ място липсата на удостоверително волеизявление на нотариуса се дължи на неправилно извършен превод, по точно на непълен превод от страна на преводача, който не е извършил превод на текста, находящ се долния ляв ъгъл на документа, като при превода се установява, че този текст съдържа изявлението на нотариуса, че подписите са положени в негово присъствие. Моли съдът да постанови решение, с което отмени решението на първоинстанционния съд и вместо него постанови друго, с което уважи жалбата.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

С подаденото заявление е заявено за вписване в ТР по партидата на „ДЖОРИЙН АБРОУД” ООД промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, а именно прехвърляне на дружествени дялове, промяна в управлението на дружеството.

         Съгласно разпоредбите на чл.15 ЗТР проверката, която длъжностното лице по регистрацията, респективно съда извършва е дали вписването е поискано от оправомощено лице, като кръгът на лицата, които могат да поискат това е изчерпателно посочен и не може да се тълкува разширително. В конкретния случай искането е направено от лице, което е от кръга на лицата, които могат да поискат вписване, заявлението е придружено с декларация и такса, обстоятелствата са от категорията обстоятелства, които подлежат на вписване, поради което длъжностното лице следва да извърши проверка дали заявеното обстоятелство е валидно възникнало с оглед представените доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл. 21 ал. 1 от ЗТР длъжностното лице следва да извърши проверката за законосъобразност на искането за вписване единствено въз основа на представените към заявлението писмени доказателства и тяхната редовност от външна страна, като прецени дали заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установява от представените доказателства.

От фактическа страна е установено следното: „Джорийн Аброуд“ ООД е вписано в ТР, със съдружници Д. А. А. и А. А., с дружествени дялове на равностойност 2500.00лв. като съдружниците са вписани и за управители, действащи заедно и поотделно.

Подадено е заявление А4 за вписване на промени по партидата на дружеството в следните обстоятелства заличаване на досегашния управител и съдружник А. А. и вписване като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството Д. А. А., вписване прехвърляне на дружествени дялове с прехвърлител А. А. и правоприемник Д. А..

Съгласно разпоредбата на чл.129, ал.2 ТЗ прехвърлянето на дружествени дялове следва да се извърши с договор с нотариална заверка на подписите, като към заявлението е приложен протокол за проведено общо събрание на съдружниците на „Джорийн Аброуд“ ООД, съгласно, който е взето решение, съдружникът А. А. да прехвърли притежаваните от нея дялове на другия съдружник, както и договор за продажба на дружествен дял, сключен в Лондон, по силата, на който А. А. продава на Д. А. А. 50 дружествени дяла на стойност 50.00лв., представляващи 50% от капитала на дружество с ограничена отговорност „Джорийн Абоуд“ за сумата от 2500.00лв.

В регистърното производство и в производството пред окръжен съд договорът е представен съгласно изискванията на Хагската конвенция с апостил и придружен с превод на български език, в който отсъствува удостоверително волеизявление на нотариуса, че подписите са положени в негово присъствие.

Към жалбата е представен нов превод на документа, от който е видно, че в екземпляра на английски език фигурира изявлението на нотариуса, че подписите са положени в негово присъствие.

Първият спорен въпрос е дали в настоящето производство съдът може да разгледа това представено доказателство.

Нормата на чл.22, ал.4 ЗТР, в сила от 01.01.2012 година задължава длъжностното лице по регистрацията, при констатирани нередовности първо да укаже по надлежния ред на заявителя да отстрани нередовностите, като представи липсващия документ и едва след това постанови отказ.

Съобразно вложеният в хипотезата на този текст смисъл, съдът като контролно-отменителна инстанция не разполага с правомощия да събира нови доказателства, различни от тези, които са представени пред длъжностното лице по регистрацията, но може да вземе предвид новопредставени пред него доказателства, в случаите, в които административния орган е допуснал процесуални нарушения и не е дал указания на заявителя да представи надлежните доказателства.

В процесния случай от длъжностното лице по регистрацията не са допуснати процесуални нарушения, тъй като същото е указало на заявителя, че следва да представи договор с нотариална заверка на подписите, поради което съдът следва да извърши проверка на представените със заявлението документи, като не следва да съобразява новопредставените пред него доказателства.

При проверка на представените със заявлението документи, съдът с оглед характера на производството, което е охранително следва да цени представените доказателства от външната им редовност. В настоящето производство не могат да се събират доказателства, установяващи редовността на представените документи, както и не може да се повдига въпроса за истинността на представените такива.

Изискването на закона за прехвърляне на дружествени дялове е същото да се извърши чрез договор с нотариална заверка на подписите, като в тежест на страната е със заявлението да представи такъв. Със заявлението е представен договор с нотариална заверка на подписите, придружен с апостил и с превод. В частта относно подписите, същият представлява частен диспозитивен документ, съдържащ волеизявленията на страните, като е налице и официална удостоверителна част, съдържаща нотариалната заверка на подписите на страните, изходяща от нотариуса. Официалното удостоверяване на нотариуса обвързва съда с материална доказателствена сила, че подписите са на страните, посочени в договора. Опровергаването на удостоверяването, че подписите са на страните и, че не изхождат от тях по съществото си представлява спор относно автентичността на подписите и спор относно истинността на извършеното официално удостоверяване, което не е обхват на проверката, която длъжностното лице по регистрацията следва да извърши. Тази проверка може да се извърши по повдигнат спор в исково производство, но не и по реда на проверка в охранителното производство относно истинността на извършеното официално удостоверяване.

            Към настоящия момент проверката по доказателствата от външна формална страна води до извод, че представените за вписване обстоятелства са валидно възникнали, поради което и жалбата срещу отказа е основателна.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното решение и отказ следва да бъдат отменени, а на Агенция по вписванията указано да извърши вписването.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 650/08.08.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1108/2016 год. по описа на ОС-Варна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ отказ на Агенция по вписванията  № 20160711122540-2/15.07.2016 г. за вписване промени по партидата на дружеството «ДЖОРИЙН АБРОУД» ООД, заявени със заявление вх.№ 20160711122540/11.07.2016 и УКАЗВА на Агенция по вписванията  да впише промени по партидата на дружеството «ДЖОРИЙН АБРОУД» ООД, заявени със заявление вх.№ 20160711122540/11.07.2016.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: