ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 642

 

Гр.Варна, …03.11.2017……………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на тридесет и първи октомври през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                                          ЖЕНЯ Д.

          

            Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 523 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК във връзка с чл.121 от ГПК, образувано по частна жалба на Р.И.Е., руски гражданин, срещу определение № 2215 от 18.07.2017г. по търг.дело № 529/17г. по описа на Варненски ОС, с което е прекратено производството по делото пред Шуменски окръжен съд и делото е изпратено по подсъдност на Варненски районен съд.

В частната жалба се твърди, че обжалваното определение е неправилно. Твърди че съдът е пропуснал да отчете съотношението между чл.104 т.4 от ГПК и чл.365 от ГПК, за който твърди че е специална норма и според него след като делото попада в хипотеза, предвидена в чл.365 от ГПК следва да се разгледа от окръжния съд, без оглед цената на иска. Позовава се и на предприето от него увеличение на цената на предявения иск с молба от 02.08.2017г. Моли съда да отмени обжалваното определение.

От насрещната страна по жалбата „Надежда – 55“ ООД със седалище гр.Варна, в срока по чл.267 от ГПК не е постъпил отговор.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 529/17г. по описа на ВОС е образувано по иск на Р.И.Е., руски гражданин, срещу „Надежда – 55“ ООД със седалище гр.Варна за сумата 25 000лв., предявен като частичен от целия в размер на 126 798.75лв., претендирана като стойността на дружествените му дялове, дължима след прекратяване на членственото правоотношение. С обжалваното определение първоинстанционният съд е приел че на основание чл.104 т.4 от ГПК с оглед цената на иска – 25 000лв., искът се явява родово подсъден на районен съд, прекратил е производството по делото и го изпратил на ВРС.

Въззивният съд намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено по следните съображения:

Производството по делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.125 ал.3 от ТЗ. Искът на съдружник за заплащане на стойността на дела след прекратяване на членственото му правоотношение с дружеството е иск по чл.71 от ТЗ – иск за защита на негово членствено право, нарушено  от орган на дружеството. Поради което и на основание чл.104 т.7 от ГПК във връзка с чл.71 от ТЗ искът е подсъден на окръжния съд по седалището на дружеството. Предвид на това въззивният съд намира, че предявеният по делото от Р.Е. иск с правно основание по чл.125 ал.3 от ТЗ, независимо от неговата цена е подсъден на окръжен съд – Варна.

С оглед на изложеното обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на Варненски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 2215 от 18.07.2017г. на Варненски ОС по търг.дело № 529/17г. и

ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: