О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 579

 

                                             гр.Варна, 25.09.2018 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                           

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №523 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от „МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА“ ЕАД, със седалище гр.Варна срещу определение от 01.08.2018 г., постановено по т.д.N 1034/2018 г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят излага, че определението е незаконосъобразно, тъй като кредитор на несъстоятелния длъжник, разполага с правен интерес да иска отмяна на решението на събранието на кредиторите.

Моли съда да постанови съдебен акт, с който да отмени определението за прекратяване и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

Производството по т.д.1034/18 г. по описа на ВОС е по реда на чл.679 от ТЗ, образувано по искане на „МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА“ ЕАД, със седалище гр.Варна, за отмяна на решения, взети на събрание на кредиторите на длъжника „МОРСКО КАЗИНО“ АД – в несъстоятелност, със седалище гр.Варна, проведено на 27.06.2018 г. като незаконосъобразни и взети при съществено ощетяване на кредиторите. Доводите изложени от жалбоподателя са свързани с предоставянето право на глас на кредитор по чл.616, ал.2 от ТЗ, извършено в разрез с разпоредбата на чл.673, ал.4 от ТЗ.

Видно от протокола от проведеното на 27.06.2018 г., събрание на кредиторите на „МОРСКО КАЗИНО“ АД – в несъстоятелност, от обяения дневен ред със 100 % от гласовете на кредиторите е приет доклада на временния синдик, а с гласовете на кредитора „Петрол Холдинг“ АД – 70.71%,  за постоянен синдик на дружеството е избран Л* Б*. Срещу това предложение, против е гласувал жалбоподатя „МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА“ ЕАД, поради което следва да се приеме, че искането за отмяна се отнася единствено до решението за избор на постоянен синдик.

От извършената служебна справка по т.д.1495/2016 г. по описа на ВОС се установява, че с определение на съда по несъстоятелността от 03.07.2018 г., избрания на събранието от 27.06.2018 г. постоянен синдик е бил освободен по негово искане, на осн. чл.657, ал.1, т.1 от ТЗ. Тъй като събрание на кредиторите, свиканото по реда на чл.657, ал.7 от ТЗ на 17.07.2018 г., не е могло да вземе решение за избор на постоянен синдик, съдът по несъстоятелността, на осн. чл.677, ал.2 от ТЗ е назначил за постоянен синдик Т.И..

Настоящият състав приема, че съдебното производство е средство за защита на зачетен от правния ред интерес, поради което и намесата от съд е предпоставена от засегнат конкретен интерес.

В случая, интересът на жалбоподателя да иска отмяна на решението на събранието на кредиторите на „МОРСКО КАЗИНО“ АД – в несъстоятелност от 27.06.2018 г. е обусловен от избора за постоянен синдик на Л* Б*, доколкото срещу това предложение е гласувал против.

Доколкото след образуване на производството по отмяна, избрания на събранието от 27.06.2018 г. синдик е бил освободен, а свиканото по реда на чл.657, ал.7 от ТЗ ново събрание на кредиторите, в което е участвал и самия жалбоподател, не е успяло да вземе решение за избор на нов синдик, поради което това е извършено от съда в съответствие с разпоредбата на чл.677, ал.2 от ТЗ, настоящият състав намира, че за жалбоподателя не е налице конккретен правен интерес от отмяна на атакуваното решение. Интерес от това би бил налице само в случай на провеждане на първо събрание на кредиторите, когато кворума за провеждане и мнозинството за вземане на решение се определят по правилата на чл.669 и чл.670 от ТЗ, но в случая, с оглед одобряване списъка на приетите вземаня, този ред би бил неприложим, при евентуалното уважаване на искането за отмяна на атакуваното решение.

Безспорно правото на глас на кредиторите в събранието, не е елемент от диспозитива на съдебния акт, поради което начина по който са били допуснати до гласуване кредиторите в конкретно събрание няма сила на присъдено нещо или задължителен характер по отношение на последващи събрания на кредиторите, което е видно и от извършената различна преценка на съда по несъстоятелността при проведените по-късно събрания.

 Други обстоятелства във връзка с порочността на обжалваното определение не се констатират от съда, поради което частната жалба, следва да се остави без уважение.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА“ ЕАД, със седалище гр.Варна срещу определение от 01.08.2018 г., постановено по т.д.N 1034/2018 г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните – кредиторите „МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА“ ЕАД и „Петрол Холдинг“ АД и длъжника „МОРСКО КАЗИНО“ АД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: