ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Варна, №…581./15.08...2019 година

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ДАРИНА МАРКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело № 523/2019 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Подадена е въззивна жалба от „Консорциум Реми Груп“ АД, чрез адв. М.Х.-Х. против решение № 474 от 31.05.2019 г., постановено по т. д. 1518/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е отхвърлен предявения от жалбоподателя иск против „Мосстрой-Варна“ АД /в несъстоятелност/ и „Л. арх. Чонева“ ЕООД за установяване несъществуването на приетото вземане на „Л. арх. Чонева“ ЕООД в размер на 163 431.95 лева, представляващо възнаграждение на изпълнителя по договор за преработка на проект от 13.12.2011 г. и допълнително споразумение от 25.10.2012 г., за което е издадена фактура № 1 от 23.10.2013 г., на основание чл. 694, ал. 3, т. 2 от ТЗ.

В законоустановения срок са постъпили отговори от синдика на „Мосстрой- Варна“ АД /в несъстоятелност/ - Р.С. и от „Л. арх. Чонева“ ЕООД, чрез адв. Б..

След проверка съдът установи, че депозираният отговор от въззиваемото дружество „Л. арх. Чонева“ ЕООД, чрез адв. Б. е нередовен, доколкото в кориците на делото отсъства представено пълномощно от дружеството към адв. Б.. В производството са представени единствено пълномощни от адв. Б. към Кристина Савова /л. 178 и л. 255/ и към Стефка Х. /л. 332/, а от представения договор за правна защита и съдействие /л. 381/ не може да се изведе упълномощаване /така т. 6 от ТР № 6/2012 г., ОСГТК на ВКС/. Предвид горното, на страната следва да се дадат указания за представяне на пълномощно към адв. Б., евентуално и за потвърждаване на извършените от същия процесуални действия.

С оглед на гореизложените съображения, производството по в. т. д. № 523/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Варненския окръжен съд за администриране на депозирания отговор от страна на „Л. арх. Чонева“ ЕООД, чрез адв. Б., след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 523/2019 г. и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за изпълнение на горните указания, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд за разглеждане по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.