ОПРЕДЕЛЕНИЕ

503/26.07.13 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  26.07.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                    ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 524 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от С.А.К. *** срещу определението на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№246/2013 г., с  което е отказано допускането по негово искане с отговора на исковата молба на С Р Н като помагач на ответниците по иска.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Исканото за привличане като помагач лице е било член на УС на „Б” АД – гр.Варна и носи солидарна отговорност с останалите членове на съвета – ответници по иска за евентуални вреди, които са причинили на дружеството съгласно чл.240, ал.2 – ТЗ. Определената в случая от закона солидарност, правото на всеки солидарен длъжник да търси с иск срещу останалите съдлъжници частта от платеното на кредитора, надхвърляща неговата част съгласно чл.127, ал.2 вр.ал.1 – ЗЗД и обстоятелството, че процесният договор за посредничество от 25.07.2007 г. е подписан именно от Станислав Русалинов Николаев като финансов директор и пълномощник на изп.директор С.К., при твърдения за липса на представителна власт на същия, обосновават правния интерес от привличането му като помагач на страната на ответниците. Ето защо, обжалваното определение се отменя, като вместо него въззивният съд допуска привличането на С Р Н като трето лице - помагач на ответниците по иска.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №2317/11.06.2013 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д.№246/2013  г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА привличането на С Р Н ЕГН – **********,***, като трето лице - помагач на ответниците по иска.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.